ฟาวน์เดอร์ คลับ


 

ข้อกําหนดและนโยบายของโปรแกรมฟาวน์เดอร์ คลับ ประเทศไทย

1. ฟาวน์เดอร์มีหน้าที่ในการเป็นผู้นําจากตัวแทนทั้งหมดในตลาด โดยฟาวน์เดอร์จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนของโดเทอร์ร่า รวมถึงเป็นตัวอย่างของผู้นำที่ส่งเสริมวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดความร่วมมือ และการสนับสนุนในทุกทีมและองค์กรของโดเทอร์ร่า 

2.  โดเทอร์ร่าอาจกําหนดข้อกําหนดอื่นๆ ตามความเหมาะสมหรือความจําเป็น ซึ่งอาจรวมถึงการกําหนดให้ฟาวน์เดอร์ จัดกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่นั้นๆ  เช่น ให้คําปรึกษาการสมัครสมาชิกและการพัฒนาบุคลากร รวมถึงจัดการประชุมหรือ เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย 

3. ฟาวน์เดอร์ต้องเป็นบุคคลที่สร้างบัญชีด้วยตนเอง ตําแหน่งที่สร้างขึ้นโดยญาติหรือเพื่อนในชื่อของบุคคลอื่นจะไม่ถือว่า เป็นตําแหน่งของฟาวน์เดอร์ 

4. ฟาวน์เดอร์จะถูกปลดจากตำแหน่ง หากพบว่าได้มีการซื้อตำแหน่งเพื่อให้ผ่านคุณสมบัติที่กำหนด แทนการได้ตำแหน่งมาแบบถูกต้องตามข้อกำหนด

5. สมาชิกในประเทศนั้นๆ จะมีตําแหน่งฟาวน์เดอร์ได้เพียงหนึ่งตําแหน่งเท่านั้น การเป็นสมาชิกในฟาวน์เดอร์ คลับ ต้องเกิดจากความพยายามของแต่ละคน ที่ปรึกษาด้านสุขภาพสามารถดํารงตําแหน่งฟาวน์เดอร์ได้หนึ่งตําแหน่งในประเทศไทยเท่านั้น 

6. เนื่องจากฟาวน์เดอร์ต้องรักษาคุณสมบัติใน ฟาวน์เดอร์ คลับ เป็นระยะเวลา 10 เดือนจากทั้งหมด 12 เดือนในแต่ละปีปฏิทินฟาวน์เดอร์ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้ :     

a. คุณสมบัติที่กำหนดสำหรับปีแรก คือฟาวน์เดอร์ต้องรักษาคุณสมบัติตามที่กำหนดเป็นระยะเวลา 3 เดือน ติดต่อกัน รวมถึงปฏิบัติตามข้อกําหนดในปีปฏิทินนั้นๆ  หากฟาวน์เดอร์มีคุณสมบัติดังกล่าวใน 3 เดือนแรกคือ ตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม ฟาวน์เดอร์จะได้รับโบนัสสําหรับปีนั้น        

b. หากที่ปรึกษาด้านสุขภาพมีคุณสมบัติเป็นฟาวน์เดอร์หลังจากสามเดือนแรกของปีตามที่บริษัทกำหนด พวกเขาจะต้องดำรงตำแหน่งตามคุณสมบัติและข้อกําหนดอื่นๆ ในทุกเดือนจนถึงระยะเวลาหนึ่งปีของปีปฏิทิน  

i. ตัวอย่างที่ 1: หากที่ปรึกษาสุขภาพมีคุณสมบัติเป็นฟาวน์เดอร์ในเดือนเมษายน พฤษภาคม และมิถุนายน พวกเขาอาจใช้สิทธิ์เดือนผ่อนผันจำนวน 2 เดือนจากเดือนที่เหลือในปีปฏิทิน ในช่วงเดือนนี้ตำแหน่งที่ปรึกษา ด้านสุขภาพต้องไม่ต่ำกว่าตำแหน่งซิลเวอร์  

ii. ตัวอย่างที่ 2: หากที่ปรึกษาสุขภาพมีคุณสมบัติเป็นฟาวน์เดอร์ในเดือนมิถุนายน กรกฎาคม และสิงหาคม พวกเขาอาจใช้สิทธิ์เดือนผ่อนผันจำนวน 1 เดือนจากเดือนที่เหลือในปีปฏิทิน ในช่วงเดือนนี้ตำแหน่งที่ปรึกษา ด้านสุขภาพต้องไม่ต่ำกว่าตำแหน่งซิลเวอร์ 

iii. ตัวอย่างที่ 3: หากที่ปรึกษาสุขภาพเริ่มต้นคุณสมบัติในเดือนกรกฎาคม สิงหาคม และกันยายน หรือสามเดือน หลังจากเดือนกรกฎาคม พวกเขาจะต้องมีคุณสมบัติฟาวน์เดอร์ในแต่ละเดือนที่เหลือในปีปฏิทิน โดยไม่มี เดือนผ่อนผันใดๆ  

c. ข้อกําหนดในการรักษาตําแหน่งฟาวน์เดอร์จะถูกรีเซ็ต ณ ต้นปีปฏิทินของแต่ละปี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน เงื่อนไขและข้อกำหนดของโปรแกรม ฟาวน์เดอร์ คลับ ตามดุลยพินิจของบริษัทฯ

7. ข้อกําหนดเกี่ยวกับความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง : เราคาดว่าฟาวน์เดอร์แต่ละคนจะยังคงสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจโดเทอร์ร่า ของพวกเขา และนําผู้อื่นให้สามารถทําเช่นเดียวกันได้ เมื่อเวลาผ่านไป ธุรกิจในตลาดนั้นๆ ได้ขยายตัวมากขึ้น สมาชิกของฟาวน์เดอร์ คลับจะเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ ด้วยเช่นกัน ดังนั้นโดเทอร์ร่าอาจมีการประกาศข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้กับฟาวน์เดอร์ คลับของแต่ละประเทศ ซึ่งข้อกําหนดของโปรแกรมฟาวน์เดอร์ คลับอาจแตกต่างกันไปตามตลาดหรือประเทศ ทั้งนี้สมาชิกของฟาวน์เดอร์ คลับของตลาดหรือประเทศนั้นๆ จะต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดเหล่านั้นอย่างครบถ้วน เพื่อรักษาสถานะ สมาชิกที่ผ่านคุณสมบัติในอนาคตของโปรแกรมฟาวน์เดอร์ คลับ 

8. ในกรณีที่ฟาวน์เดอร์ไม่สามารถดำรงคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือสูญเสียตําแหน่งฟาวน์เดอร์ สมาชิกหรือที่ปรึกษาด้านสุขภาพ คนอื่นๆ จะไม่สามารถมาดำรงตำแหน่งแทนที่ได้ ทั้งนี้สัดส่วนของการแบ่งโบนัสนี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงถึงแม้ว่าจํานวนฟาวน์เดอร์ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมได้เปลี่ยนแปลงไปก็ตาม ตําแหน่งฟาวน์เดอร์เป็นตำแหน่งที่ติดตัวที่ปรึกษาด้านสุขภาพผู้มีคุณสมบัติ ในตอนแรกแต่เพียงผู้เดียว ตําแหน่งนี้ไม่สามารถถ่ายทอด ถ่ายโอน ให้เป็นของขวัญหรือขายให้กับที่ปรึกษาด้านสุขภาพหรือบุคคลอื่นได้ หากฟาวน์เดอร์แต่ละคนเสียชีวิต ตำแหน่งดังกล่าวจะไม่สามารถถูกแทนที่ด้วยผู้อื่นได้ในทุกกรณี

ดาวน์โหลด

เลือกทวีปของคุณ

เลือกภูมิภาคของคุณ

เลือกตำแหน่งของคุณ

เลือกภาษาของคุณ