ข้อกำหนดการใช้งาน


โดยการใช้เว็บไซต์ (“เว็บไซต์”) นี้ คุณยอมรับและตกลงว่าจะผูกพันตามข้อกำหนดการใช้งานต่อไปนี้ รวมถึงคำสั่ง นโยบาย หรือแนวทางปฏิบัติใด ๆ ที่กล่าวถึงในข้อกำหนดการใช้งานนี้ (“ข้อกำหนดการใช้งาน”) หากคุณยอมรับข้อกำหนดการใช้งานนี้ในนามของบริษัท องค์กร รัฐบาล หรือนิติบุคคลรูปแบบอื่น ๆ คุณรับรองและรับประกันว่าคุณได้รับอำนาจให้กระทำการแทนนิติบุคคลดังกล่าวแล้ว หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดการใช้งาน โปรดอย่าใช้งานเว็บไซต์ 

โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งานอย่างละเอียดและกลับมาตรวจสอบข้อกำหนดนี้เป็นประจำ ข้อกำหนดการใช้งานอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากครั้งล่าสุดที่คุณเข้าชมเว็บไซต์นี้ และการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะมีผลผูกพันคุณ ณ วันที่ข้อกำหนดการใช้งานฉบับปรับปรุงมีผลใช้บังคับ คุณไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งานได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด การที่คุณยังคงใช้งานเว็บไซต์ต่อไปหลังจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นถูกโพสต์บนเว็บไซต์แล้ว จะถือว่าคุณยอมรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดการใช้งาน โปรดอย่าใช้งานเว็บไซต์

1. บททั่วไป

เว็บไซต์นี้เป็นของ โดเทอร์ร่า อินเตอร์เนชั่นแนล แอลแอลซี (“โดเทอร์ร่า” “เรา” หรือ “ของเรา”) โดเทอร์ร่าขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือแก้ไขเว็บไซต์ และบริการหรือเนื้อหา (ตามคำนิยามด้านล่าง) ที่อยู่ในเว็บไซต์ โดเทอร์ร่าจะไม่รับผิดหากส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของเว็บไซต์ไม่สามารถใช้งานได้ไม่ว่าในเวลาใดและไม่ว่าด้วยเหตุผลใด โดเทอร์ร่าอาจยกเลิก ระงับ หรือยุติส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ได้ทุกเมื่อ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่มีความรับผิด

2. บัญชีผู้ใช้

บางส่วนของเว็บไซต์อาจให้คุณลงทะเบียนและสร้างบัญชี หรืออาจขอให้คุณให้ข้อมูล ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อใช้งานส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ หรือเข้าถึงเนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่ง คุณสามารถตัดสินใจได้ว่าจะให้ข้อมูลของคุณหรือไม่ก็ได้โดยไม่บังคับ แต่หากคุณเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลบางอย่างแก่เรา คุณอาจไม่สามารถเข้าถึงเนื้อหาบางส่วนหรือเข้าใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ได้ หากคุณอายุน้อยกว่า 20 ปี คุณจะไม่สามารถลงทะเบียนหรือสร้างบัญชีได้ คุณรับรองและรับประกันกับเราว่าสารสนเทศและข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้นั้นถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

หากคุณสร้างบัญชีบนเว็บไซต์ คุณตกลงว่าคุณมีหน้าที่รับผิดชอบต่อไปนี้ (1) รักษาความลับของรหัสผ่านหรือข้อมูลระบุบัญชีต่าง ๆ ของคุณที่คุณเลือกใช้ และ (2) กิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้รหัสผ่านหรือข้อมูลระบุบัญชีของคุณ นอกจากนี้ คุณตกลงที่จะแจ้งให้โดเทอร์ร่าทราบ (ก) หากรหัสผ่านหรือข้อมูลระบุบัญชีสูญหาย (ข) มีการใช้รหัสผ่านหรือข้อมูลระบุบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต เราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิด ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าด้วยประการใดสำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายทุกประเภทที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจาก หรือที่เกี่ยวข้องกับ การที่คุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานในส่วนนี้ หากคุณให้อีเมลของคุณกับเราในระหว่างการสร้างบัญชี การลงทะเบียนบัญชี หรืออื่น ๆ คุณยินยอมที่จะรับข้อมูลข่าวสารจากเราทางอิเล็กทรอนิกส์

3. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

ระหว่างคุณกับโดเทอร์ร่า (ก) เว็บไซต์นี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เครื่องหมายการค้า ชื่อการค้า ชื่อแบรนด์ โลโก้และรูปภาพ เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรูปลักษณ์ และสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ทั้งหมด และ (ข) ข้อมูล วัสดุ ซอฟต์แวร์หรือรหัส HTML สคริปต์ ข้อความ งานศิลป์ ภาพถ่าย รูปภาพ วิดีโอ และโสตวัสดุ และงานออกแบบ การคัดเลือก และการจัดการสิ่งดังกล่าว และทรัพย์สินทางปัญญาทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งดังกล่าวทั้งหมด ซึ่งแสดงหรือปรากฏในเว็บไซต์ (“เนื้อหา”) เป็นทรัพย์สินของโดเทอร์ร่าแต่เพียงผู้เดียว และได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร และทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ หรือสิทธิในความเป็นเจ้าของและกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมของสหรัฐอเมริกา ไทย และนานาประเทศ เนื้อหาทั้งหมดให้ไว้ในฐานะบริการสำหรับผู้ใช้เว็บไซต์ ภายใต้ใบอนุญาตที่มีการจำกัดดังกล่าว ไม่มีข้อความใดในข้อกำหนดการใช้งานที่ตีความได้ว่าเป็นการมอบสิทธิ กรรมสิทธิ์ หรือผลประโยชน์ในเว็บไซต์หรือเนื้อหา

4. การจำกัดสิทธิ

เมื่อคุณยอมรับข้อกำหนดการใช้งาน โดเทอร์ร่าจะให้สิทธิที่จำกัด ไม่สามารถโอนได้ ไม่สามารถให้อนุญาตช่วงได้ ไม่ใช่สิทธิของคุณแต่เพียงผู้เดียว และเพิกถอนได้แก่คุณในการเข้าถึงและใช้เว็บไซต์และเนื้อหาเพื่อการใช้ส่วนตัวและไม่เกี่ยวข้องกับการค้าเท่านั้น สิทธิดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้ข้อจำกัดดังต่อไปนี้ (1) คุณไม่สามารถคัดลอก เผยแพร่ จำหน่าย กระทำการ แสดง โพสต์ ปรับเปลี่ยน สร้างงานสืบเนื่อง (derivative works) จาก ขาย ให้อนุญาต วิศวกรรมผันกลับ หรือใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์หรือเนื้อหาโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากโดเทอร์ร่าก่อน (2) คุณไม่สามารถอนุญาตให้มีการคัดลอกเนื้อหา (3) คุณไม่สามารถลบหรือเปลี่ยนแปลงประกาศว่าด้วยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิในการเป็นเจ้าของอื่น ๆ จากสำเนาของเนื้อหาจากเว็บไซต์ (4) คุณไม่สามารถใช้เว็บไซต์เพื่อจุดประสงค์ใดที่ผิดกฎหมายหรือถูกห้ามโดยข้อกำหนดการใช้งานหรือกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องใด ๆ โดเทอร์ร่าอาจเพิกถอนสิทธิที่มีข้อจำกัดนี้ได้ทุกเมื่อไม่ว่าด้วยเหตุผลใด โดเทอร์ร่าสงวนสิทธิอื่นใดทั้งปวงที่ไม่ได้แถลงอย่างชัดแจ้ง

5. ข้อจำกัดการใช้งาน 

ในระหว่างการใช้งานเว็บไซต์ คุณตกลงว่าจะไม่ดำเนินการใด ๆ ต่อไปนี้ (ก) หมิ่นประมาท ดูหมิ่น คุกคาม แอบติดตาม ข่มขู่ หรือละเมิดสิทธิของผู้อื่่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ สิทธิในความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิในชื่อเสียงของผู้อื่น (ข) เลียนแบบบุคคลหรือนิติบุคคลใด แถลงความเท็จ หรือกล่าวความเท็จเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องระหว่างคุณกับบุคคลหรือนิติบุคคลใด หรือใช้ที่อยู่อีเมลหรือข้อมูลติดต่อปลอม ทำให้เข้าใจผิด หรือไม่ถูกต้อง (ค) จำกัดหรือห้ามไม่ให้ผู้ใช้รายอื่นใช้งานเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ด้วยวิธีการ “แฮ็ค” หรือทำให้เสียรูปซึ่งส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ (ง) แสดงโดยแจ้งหรือแสดงเป็นนัยว่าคำกล่าวใด ๆ ของคุณได้รับการรับรองโดยเรา โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือลล่วงหน้า (จ) อัปโหลดไปยัง ส่งผ่าน หรือแสดงบนเว็บไซต์ซึ่งการโฆษณะ การชักชวน จดหมายลูกโซ่ ธุรกิจพีระมิด โอกาสในการลงทุน หรือการสื่อสารทางการค้าอื่น ๆ ที่ไม่ได้ร้องขอ (ยกเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเราโดยชัดแจ้ง) (ฉ) มีส่วนร่วมกับสแปมหรือฟลัดดิ้ง (ช) ส่งซอฟต์แวร์หรือวัสดุอื่นใดที่อาจมีไวรัส เวิร์ม โทรจัน ข้อบกพร่อง เดทบอมบ์ ไทม์บอมบ์ หรือสิ่งอื่นใดที่สร้างความเสียหาย (ซ) แก้ไข ปรับเปลี่ยน ให้อนุญาตช่วง แปล ขาย ทำการวิศวกรรมผันกลับ แยกส่วน หรือแยกส่วนประกอบของส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ (ฌ) ลบประกาศลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิในความเป็นเจ้าของอื่นที่อยู่ในหรือแสดงอยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ (ญ) “เฟรม” หรือ “มิเรอร์” ส่วนในส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ หรือลิงก์ไปยังเพจของ หรือวัสดุเว็บไซต์ นอกเหนือจาก URL ที่อยู่ใน http://www.doterra.com/ หรือ URL ที่เราได้ให้แก่คุณเพื่อวัตถุประสงค์ของส่วนดังกล่าวของเว็บไซต์ โดยไม่มีความยินยอมเป็นหนังสือล่วงหน้าจากเรา (ฎ) ใช้โรบอท สไปเดอร์ การค้นหาในเว็บไซต์หรือเก็บถาวร หรืออุปกรณ์หรือกระบวนการอื่นทั้งที่อัตโนมัติและไม่อัตโนมัติในการเก็บถาวร ทำดัชนี “เหมืองข้อมูล” หรือวิธีการอื่นใดเพื่อผลิตซ้ำหรือหลีกเลี่ยงโครงสร้างการนำทางหรือการแสดงเว็บไซต์ หรือ (ฏ) เก็บหรือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้เว็บไซต์ได้ไม่ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากบุคคลดังกล่าว 

6. การส่งข้อมูล

ในกรณีที่คุณโพสต์หรืออัปโหลดไปยังเว็บไซต์ หรือส่งให้แก่เราโดยเป็นส่วนหนึ่งของการใช้งานเว็บไซต์ ซึ่งวัสดุที่รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ภาพถ่ายและรูปภาพอื่น ๆ ข้อความ กราฟฟิก เสียง ข้อมูล ลิงก์ และวัสดุอื่น ๆ (เรียกรวมกันว่า “ข้อมูลที่ส่ง”) จะหมายความว่าคุณมอบสิทธิที่ใช้ได้ทั่วโลก ไม่จำกัดเฉพาะเราแต่เพียงผู้เดียว สามารถให้อนุญาตต่อได้ (หลายช่วงชั้น) สามารถโอนได้ ไม่มีค่าสิทธิ ชำระแล้วเต็มจำนวน ไม่มีกำหนดอายุ และเพิกถอนไม่ได้ในการใช้ ผลิตซ้ำ แจกจ่าย (หลายช่วงชั้น) สร้างงานสืบเนื่องจาก และแสดงเป็นสาธารณะและดำเนินการกับข้อมูลที่ส่งดังกล่าวให้เราและผู้ที่เราแต่งตั้ง นอกจากการอนุญาตดังกล่าวข้างต้น เราไม่ประกาศความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในข้อมูลที่ส่ง คุณรับรอง รับประกัน และสัญญาว่าคุณเป็นเจ้าของหรือถือสิทธิที่จำเป็นทั้งหมดในข้อมูลที่ส่ง และข้อมูลที่ส่งไม่และจะไม่ละเมิด ใช้ในทางที่ผิด ใช้หรือเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิในการเป็นเจ้าของของบุคคลภายนอกใด ๆ และไม่ผิดกฎหมาย เป็นการฉ้อโกง ข่มขู่ คุกคาม ใส่ร้าย หมิ่นประมาท อนาจาร หรือน่ารังเกียจ 

คุณรับทราบและตกลงว่าข้อมูลที่ส่งนั้นไม่มีส่วนใดที่อยู่ภายใต้ภาระผูกพันของเรา ไม่ว่าในการรักษาความลับ การระบุแหล่งที่มา และอื่น ๆ และเราจะไม่มีความรับผิดสำหรับการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลที่ส่งใด ๆ คุณรับทราบและตกลงว่าเราอาจ (แต่ไม่จำต้อง) กระทำการใด ๆ หรือทั้งหมดต่อไปนี้ โดยใช้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว (ก) ตรวจสอบดูแลและ/หรือคัดกรองข้อมูลที่ส่ง (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การปิดกั้น หรือการแก้ไขคำหยาบ หรือคำอื่นใดที่อาจเป็นภัยหรือดูหมิ่นผู้อื่น) (ข) เปลี่ยน ลบ หรือปฏิเสธที่จะส่ง โอน หรือใช้ข้อมูลที่ส่งใด ๆ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ด้วยการระงับการประมวลผลหรือการส่งคำสั่งใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ส่ง) และ/หรือ (ค) เปิดเผยข้อมูลที่ส่ง และพฤติการณ์แวดล้อมการโอนหรือการใช้ข้อมูลที่ส่ง ให้แก่บุคคลภายนอกเพื่อการจัดการเว็บไซต์ เพื่อปกป้องบริษัทในเครือ ผู้จัดจำหน่าย หุ้นส่วน ผู้ให้อนุญาต ผู้โฆษณา ผู้ให้การสนับสนุน และผู้ใช้งานของเรา เพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ทางกฎหมายหรือคำขอจากรัฐบาล เพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดนี้ หรือเพื่อเหตุผลหรือจุดประสงค์อื่นใด คุณรับทราบและตกลงว่าการตกลงส่งข้อมูลนั้นคุณจะรับความเสี่ยงแต่เพียงผู้เดียว โดยที่โดเทอร์ร่าจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดจากการส่งข้อมูลดังกล่าว การสูญเสียสถานะการเป็นความลับหรือความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง หรือความสูญเสียหรือความรับผิดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งข้อมูลดังกล่าวไม่ว่าด้วยประการใด 

7. การเชื่อมโยง 

คุณอาจสามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลของบุคคลภายนอกจากเว็บไซต์ (“เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง”) เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงมีไว้เพื่อความสะดวกของผู้มาเยี่ยมชมของเราเท่านั้น และไม่เป็นการรับรองข้อมูล ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใด ๆ ที่เข้าถึงผ่านเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าว เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของเราและเราไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบหรือประเมินเนื้อหาหรือความถูกต้อง และเราไม่รับประกันและจะไม่มีความรับผิดหรือความรับผิดชอบใด ๆ สำหรับเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง หรือวัสดุ สินค้า หรือบริการอื่นใดที่เสนอในเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง คุณควรอ่านประกาศความเป็นส่วนตัวและเงื่อนไขการใช้งานอื่น ๆ อย่างละเอียดบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง

8. การจำกัดความรับผิดชอบและความรับผิด 

เว็บไซต์และเนื้อหาทั้งหมด และการทำงานที่รวมอยู่ในเว็บไซต์หรือที่พร้อมให้คุณใช้งานผ่านเว็บไซต์ สิ่งเหล่านี้มอบให้คุณตาม “สภาพที่เป็นอยู่” และ “ตามที่มีอยู่” โดเทอร์ร่าไม่รับประกันว่าเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ถูกต้อง สมบูรณ์ เชื่อถือได้ เป็นปัจจุบัน หรือปราศจากข้อผิด โดเทอร์ร่าหรือผู้จัดหาสินค้าหรือบริการจากภายนอกของโดเทอร์ร่าไม่รับรองหรือรับประกันทุกประเภท ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ถึงการดำเนินการหรือความพร้อมใช้งานของเว็บไซต์นี้หรือเนื้อหา หรือการทำงานใด ๆ ที่รวมอยู่ในเว็บไซต์หรือพร้อมให้คุณใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ เนื้อหาของเว็บไซต์มีเพื่อให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรใช้เนื้อหาดังกล่าวเพียงอย่างเดียวเพื่อตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ โดยไม่ปรึกษากับแหล่งข้อมูลที่สำคัญ ถูกต้องกว่า สมบูรณ์กว่า หรือเป็นปัจจุบันมากกว่า คุณตกลงอย่างชัดแจ้งว่าการใช้งาน (หรือหากคุณไม่สามารถใช้งาน) เว็บไซต์นี้หรือการส่งข้อมูลเป็นความเสี่ยงของคุณเพียงผู้เดียว

ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายที่ใช้บังคับ โดเทอร์ร่าไม่ให้การรับประกันใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การรับประกันเรื่องสภาพความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ การไม่ละเมิดสิทธิ และความเหมาะสมในการใช้งาน โดเทอร์ร่าไม่รับรองหรือรับประกันว่าเว็บไซต์จะปราศจากความสูญเสีย ความผิดพลาด การโจมตี ไวรัส การแทรกแซง การแฮ็คหรือปัญหาทางความปลอดภัยอื่น ๆ และโดเทอร์ร่าไม่รับผิดใด ๆ ต่อสิ่งดังกล่าว ไม่ว่าในกรณีใด โดเทอร์ร่าซึ่งเป็นผู้ที่จะได้รับชดใช้ความเสียหาย (ตามคำนิยามด้านล่าง) จะไม่มีความรับผิด และคุณสละสิทธิเรียกร้องโดเทอร์ร่าซึ่งเป็นผู้ที่จะได้รับชดใช้ความเสียหายและปลดเปลื้องโดเทอร์ร่าซึ่งเป็นผู้ที่จะได้รับชดใช้ความเสียหายจากความรับผิดใด ๆ สำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายทุกประเภทที่เกิดขึ้นจาก (ก) การใช้งานเว็บไซต์ (ข) เนื้อหาหรือการทำงานที่รวมอยู่ในเว็บไซต์หรือที่พร้อมให้คุณใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ (ค) การกระทำใด ๆ ของโดเทอร์ร่าหรือการไม่กระทำการใด ๆ ของโดเทอร์ร่าอันเนื่องมาจากการติดต่อสื่อสารที่คุณส่งให้โดเทอร์ร่า หรือ (ง) ความล่าช้าหรือการไม่สามารถเข้าใช้เว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงค่าเสียหายทางตรง ค่าเสียหายทางอ้อม ค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา ค่าเสียหายเพื่อเป็นเยี่ยงอย่าง และค่าเสียหายสืบเนื่อง ไม่ว่าจะภายใต้สัญญา กฎหมาย กฎหมายละเมิด (รวมถึงความรับผิดอันเนื่องมาจากความประมาทเลินเล่อและความผิดเด็ดขาด) หรืออื่น ๆ แม้ว่าโดเทอร์ร่าจะได้รับการบอกกล่าวถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดค่าเสียหายนั้นแล้วก็ตาม โดเทอร์ร่าอาจเรียกร้องการเยียวยาที่ตนพึงได้รับภายใต้กฎหมาย ซึ่งรวมถึง การคุ้มครอชั่วคราวในรูปแบบการกระทำบางอย่างเพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดการใช้งานและ/หรือการดำเนินการเพื่อความเสียหาย

การเยียวยาเพียงอย่างเดียวที่คุณต้องรับผิดชอบสำหรับการเรียกร้องใด ๆ ด้านบนหรือข้อพิพาทใด ๆ กับโดเทอร์ร่าที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ไม่ว่าในทางใดคือยุติการใช้งานเว็บไซต์ คุณและโดเทอร์ร่าตกลงว่าเหตุในการกระทำใดที่เกิดขึ้นจากหรือที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์จะต้องเริ่มต้นภายในหนึ่ง (1) ปีหลังจากที่เหตุในการกระทำเกิดขึ้นหรือเหตุแห่งการกระทำนั้นถูกยุติอย่างถาวร

หากกฎหมายที่ใช้บังคับไม่อนุญาตให้มีการจำกัดคำรับประกันโดยนัยหรือการไม่รวมอยู่ด้วย (exclusion) หรือการจำกัดค่าเสียหายบางประกัน การจำกัดความรับผิดชอบบางข้อหรือทั้งหมดข้างต้น การไม่รวมอยู่ด้วย (exclusion) หรือการจำกัดอาจไม่ใช้บังคับกับคุณ และคุณอาจมีสิทธิอื่นเพิ่มเติม

9. การเยียวยาชดใช้

คุณต้องเยียวยาชดใช้และปกป้องโดเทอร์ร่าและบริษัทในเครือ และผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน ผู้แทน ผู้ให้อนุญาต และผู้จัดหาสินค้าหรือบริการจากภายนอกของโดเทอร์ร่าและบริษัทในเครือ (เรียกรวมกันว่า “โดเทอร์ร่าซึ่งเป็นผู้ที่จะได้รับชดใช้ความเสียหาย”) จากการเรียกร้องและสำหรับค่าปรับ ความรับผิด ความสูญเสีย และค่าเสียหายอื่น ๆ ทุกประเภท (ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความและผู้เชี่ยวชาญ) ซึ่งเกิดขึ้นกับโดเทอร์ร่าซึ่งเป็นผู้ที่จะได้รับชดใช้ความเสียหาย และจะปกป้อง โดเทอร์ร่าซึ่งเป็นผู้ที่จะได้รับชดใช้ความเสียหายจาก (1) การเรียกร้องทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือที่เกี่ยวข้องกับการที่คุณใช้เว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่ส่งหรือข้อมูลอื่น ๆ ข้อมูลหรือวัสดุ (ไม่ว่าจับต้องได้หรือไม่) ที่คุณให้ไว้โดยที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์หรือข้อกำหนดการใช้งาน หรือที่ใช้โดยโดเทอร์ร่าซึ่งเป็นผู้ที่จะได้รับชดใช้ความเสียหาย ละเมิดหรือใช้ในทางที่ผิดซึ่งเครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ หรือสิทธิในความเป็นเจ้าของของบุคคลที่สาม (2) การเรียกร้องทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงซึ่งกระทำโดย หรือการประพฤติผิดโดยเจตนาหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของคุณ และ (3) การเรียกร้องทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือที่เกี่ยวข้องกับการที่คุณไม่สามารถปฏิบัติตาม หรือการที่คุณละเมิด ข้อกำหนดข้อใดข้อหนึ่งของข้อกำหนดการใช้งานนี้ ข้อกำหนดว่าด้วยการเยียวยาชดใช้นี้จะไม่ใช้บังคับกับการกระทำโดยจงใจ หรือการกระทำโดยประมาท หรือความประมาทเลินล่ออย่างร้ายแรงของโดเทอร์ร่าซึ่งเป็นผู้ที่จะได้รับชดใช้ความเสียหาย

เราขอสงวนสิทธิในการต่อสู้และควบคุมกิจการใดที่อยู่ภายใต้บังคับของข้อกำหนดส่วนนี้แต่เพียงผู้เดียว และในกรณีนี้ คุณตกลงที่จะชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากหรือที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้ดังกล่าว และร่วมมือกับเราในการต่อสู้ซึ่งกิจการดังกล่าวด้วย โดยที่คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายแต่เพียงผู้เดียว

10. เขตอำนาจศาลและกฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดการใช้งานอยู่ภายใต้บังคับของและให้ตีความตามกฎหมาย กฎ และข้อบังคับของรัฐยูทาห์ ยกเว้นในกรณีที่มีกฎเรื่องความขัดแย้งของกฎหมาย (ไม่ว่าของยูทาห์หรือเขตอำนาจศาลอื่นใด) ที่อาจทำให้ต้องบังคับใช้กฎหมายของเขตอำนาจศาลอื่น คุณยินยอมแบบเพิกถอนไม่ได้และผูกพันในเขตอำนาจของศาลที่ตั้งอยู่ในรัฐยูทาห์สำหรับการพิจารณาพิพากษากิจการใดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดการใช้งาน และจะสละสิทธิในการโต้แย้งเรื่องสถานที่ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่สะดวก การเจรจาต่อรองหรือธรรมเนียมการค้าจะไม่ใช้กับข้อกำหนดการใช้งาน เราทราบว่าเป็นไปได้ที่คุณจะเข้าถึงเว็บไซต์จากประเทศใดก็ได้ในโลก แต่เราไม่มีความสามารถที่จะห้ามไม่ให้มีการเข้าถึงดังกล่าว เว็บไซต์นี้ออกแบบขึ้นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐยูทาห์และสหรัฐอเมริกา หากเนื้อหาใด หรือการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ ขัดกับกฎหมายของประเทศที่คุณอยู่เมื่อคุณทำการเข้าถึง หมายว่าว่าเว็บไซต์นี้ไม่ใช่สำหรับคุณ และเราขอไม่ให้คุณใช้งานเว็บไซต์ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบที่จะต้องทราบถึงกฎหมายของประเทศของคุณและปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว 

11. หนังสือบอกกล่าวภายใต้รัฐบัญญัติลิขสิทธิ์แห่งสหัสวรรษดิจิทัล

โดเทอร์ร่ามุ่งมั่นที่จะคุ้มครองลิขสิทธิ์และคาดหวังให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์กระทำเช่นเดียวกัน รัฐบัญญัติลิขสิทธิ์แห่งสหัสวรรษดิจิทัล ค.ศ. 1998 (“รัฐบัญญัติ”) ของสหรัฐอเมริกาซึ่งให้สิทธิแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ที่เชื่อว่าวัสดุที่ปรากฏบนอินเทอร์เน็ตละเมิดสิทธิของตนภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกา หากคุณเชื่อโดยสุจริตว่าวัสดุใดที่ใช้หรือแสดงในหรือผ่านเว็บไซต์ละเมิดลิขสิทธิ์ของคุณ คุณ (หรือตัวแทนของคุณ) สามารถส่งหนังสือถึงตัวแทนลิขสิทธิ์ที่เราแต่งตั้งตามชื่อด้านล่างโดยขอให้ลบวัสดุดังกล่าวหรือปิดกั้นการเข้าถึงวัสดุดังกล่าว คำขอดังกล่าวจะต้องมีข้อมูลต่อไปนี้

  • ลายมือชื่อจริงหรืออิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลที่ได้รับการมอบอำนาจให้กระทำการแทนเจ้าของสิทธิที่มีการกล่าวอ้างว่าถูกละเมิด
  • ชื่อสถานที่ที่เป็นที่้ตั้งของงานอันมีลิขสิทธิ์ไม่ว่าตัวจริงหรือสำเนาที่ได้รับอนุญาต ตัวอย่างเช่น URL ของเว็บไซต์ที่ทำการโพสต์ หรือชื่อหนังสือที่ตีพิมพ์
  • วัสดุที่ถูกกล่าวอ้างว่าละเมิดและคำอธิบายกิจกรรมละเมิดหรือข้อมูลอื่นใดที่เพียงพอที่จะทำให้โดเทอร์ร่าสามารถระบุตำแหน่งของวัสดุนั้นได้
  • ข้อมูลที่เพียงพอให้โดเทอร์ร่าติดต่อคุณได้ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมล (ถ้ามี)
  • คำแถลงว่าคุณเชื่อโดยสุจริตว่าวัสดุดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทน หรือกฎหมายและ
  • คำแถลงว่าข้อมูลในหนังสือถูกต้อง และภายใต้บทลงโทษฐานให้การเท็จ คุณได้รับอนุญาตให้กระทำการแทนเจ้าของลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวของลิขสิทธิ์ที่ถูกกล่าวอ้างว่ามีการละเมิด

ตัวแทนลิขสิทธิ์ที่เราแต่งตั้งสำหรับหนังสือว่าด้วยการละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์ สามารถติดต่อได้ที่: โดเทอร์ร่า ถึง ฝ่ายกฎหมาย 389 เซาธ์ 1300 เวสต์ เพลแซนต์ โกรฟ ยูทาห์ 84062 คุณยอมรับว่าหากคุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดข้างตน หนังสือของคุณอาจเป็นโมฆะ

12. การส่งเสริมการขาย

เว็บไซต์นี้อาจมีการจับรางวัล การประกวด หรือการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ที่อาจขอให้คุณต้องส่งวัสดุหรือข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณ โปรดทราบว่าการจับรางวัล การประกวด หรือการสนับสนุนการขายที่เสนอผ่านเว็บไซต์อาจอยู่ภายใต้บังคับของ (ซึ่งมักเป็นเช่นนั้น) กฎหมายอื่นซึ่งกำหนดว่า นอกเหนือจากการอธิบายการจับรางวัล การประกวดหรือการสนับสนุนการขายแล้ว อาจมีข้อกำหนดอื่น ๆ สำหรับผู้มีสิทธิเข้าร่วม เช่น มีการกำหนดอายุหรือข้อจำกัดด้านพื้นที่ทางภูมิศาตร์ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้วัสดุที่คุณส่ง และการเปิดเผยวิธีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณมีหน้าที่ในการอ่านกฎดังกล่าวเพื่อตัดสินว่าคุณต้องการหรือมีสิทธิเข้าร่วมและ/หรือลงทะเบียนหรือไม่ โดยการเข้าร่วมการจับรางวัล การประกวด หรือการส่งเสริมการขายอื่น ๆ คุณตกลงว่าจะปฏิบัติตามกฎและการตัดสินใจของผู้สนับสนุนที่ปรากฏชื่อ ซึ่งจะมีผลผูกพันคุณทุกประการ 

13. ความสมบูรณ์ของสัญญา

ข้อกำหนดการใช้งานใช้บังคับกับการใช้เว็บไซต์ของคุณ รวมถึงการส่งข้อมูล สารสนเทศ และวัสดุอื่น ๆ (ไม่ว่าจับต้องได้หรือไม่ และให้รวมถึงคำสั่ง การชำระเงิน และข้อมูลส่วนบุคคล) ผ่านเว็บไซต์ หากคุณเป็นผู้ถือบัญชี Professional, Wellness Advocate หรือ Wholesale Customer ข้อกำหนดการใช้งานจะไม่แทนที่ เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขสัญญาของบัญชี Professional, Wellness Advocate หรือ Wholesale Customer ที่คุณมีกับนิติบุคคลใดของโดเทอร์ร่า ข้อกำหนดการใช้งานให้ถือเป็นสัญญาทั้งหมดระหว่างคุณกับโดเทอร์ร่าเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณและสิ่งอื่นทั้งหมดที่กล่าวถึงในที่นี้ และให้มีผลเหนือข้อตกลงหรือความเข้าใจทางวาจาหรือลายลักษณ์อักษรระหว่างคุณและโดเทอร์ร่า ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดที่รับรอง ส่งมอบพร้อมกับ อยู่ใน หรือสื่อสารโดยหรือผ่านข้อความข้างต้นที่เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดการใช้งาน 

14. บททั่วไป

หากโดเทอร์ร่าไม่บังคับใช้ข้อกำหนดใดของข้อกำหนดการใช้งานไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิในข้อกำหนดดังกล่าวหรือข้อกำหนดอื่นใด การสละสิทธิจะไม่มีผลผูกพันโดเทอร์ร่ายกเว้นแต่ว่าจะกระทำเป็นหนังสือและลงนามโดยผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาของโดเทอร์ร่า และการสละสิทธินั้นจะจำกัดอยู่เฉพาะเรื่องที่ปรากฏในหนังสือเท่านั้น หากข้อกำหนดใดของข้อกำหนดการใช้งานนี้ไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกกฎหมาย หรือใช้บังคับไม่ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ส่วนที่เหลือของข้อกำหนดการใช้งานจะยังคงมีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์ และข้อกำหนดที่ไม่สมบูรณ์ดังกล่าว ภายในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตและภายในขอบเขตที่เป็นไปได้ ให้ตีความตามเจตนารมณ์เดิมของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย และในกรณีที่เป็นไปไม่ได้ ให้ถือว่าแยกจากข้อกำหนดการใช้งานนี้ หัวข้อในข้อกำหนดการใช้งานมีเพื่ออ้างอิงเท่านั้น และไม่สามารถอธิบายหรือจำกัดขอบเขตของเนื้อหาในส่วนดังกล่าว คำว่า “รวมถึง” ในข้อกำหนดการใช้งาน รวมถึงคำอื่นใดที่คล้ายกัน ให้หมายถึง “รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ”

15. คำติชม

เรายินดีที่จะได้รับคำติชมของคุณเกี่ยวกับเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม ความคิดเห็น ความคิด บันทึก ข้อความ คำแนะนำ หรือการติดต่อสื่อสารอื่นใดที่ส่งให้กับโดเทอร์ร่าจะเป็นและยังคงเป็นทรัพย์สินของโดเทอร์ร่าแต่เพียงผู้เดียว และเราอาจใช้การสื่อสารดังกล่าวทั้งหมดด้วยวิธีการใดก็ได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนให้คุณ

หากคุณมีคำถามหรือข้อเรียกร้องเกี่ยวกับข้อกำหนดการใช้งาน โปรดส่งอีเมลถึงเราที่ privacy@doterra.com

เลือกทวีปของคุณ

เลือกภูมิภาคของคุณ

เลือกตำแหน่งของคุณ

เลือกภาษาของคุณ