โดเทอร์ร่า ฮีลลิ่ง แฮนด์


1x1_100x100_anti-human-traf.jpg

การต่อต้านการค้ามนุษย์

การกดขี่ในการจ้างงาน ถือเป็นอาชญากรรมทางสังคม โครงการ "โฮป (HOPE)" จึงทำงานในส่วนนี้เพื่อลดปัญหาการใช้แรงงานแบบผิดกฏหมาย และการค้ามนุษย์ โดยดำเนินการใน 3 มิติได้แก่ ป้องกัน, ช่วยเหลือ และฟื้นฟู เพื่อช่วยเหลือเหยื่อให้กลับมาใช้ชีวิตได้อีกครั้ง
เพิ่มเติม 

1x1_100x100_clean-water.jpg

โครงการน้ำสะอาด

การทำงานในส่วนนี้เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำสะอาดเพื่อสุขอนามัยที่ดีให้กับคนในชุมชนรวมถึงการให้โอกาสทางการศึกษากับเด็กๆ ในชุมชนเพื่อให้มีโอกาสได้เข้าโรงเรียนและรับการศึกษาเพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับสุขอนามัย 
เพิ่มเติม

1x1_100x100_disaster-relief.jpg

การช่วยเหลือผู้ประสบภัย

การดำเนินงานในส่วนนี้ได้แก่การเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมไปถึงการสร้างอาชีพให้กับผู้คนในชุมชนที่ยากจน, บุคคลไร้บ้าน, ทหารผ่านศึกที่ต้องการความช่วยเหลือ ซึ่งจะประสานงานกับที่ปรึกษาด้านสุขภาพในพื้นที่เพื่อเข้าให้การช่วยเหลือ 
เพิ่มเติม

1x1_100x100_empowering-women.jpg

ยกระดับความเสมอภาคและสิทธิของสตรี

การดำเนินงานในส่วนนี้จะเป็นการเข้าให้ความรู้กับสตรีในเรื่องของสุขอนามัย (พร้อมสิ่งจำเป็นเพื่อให้สตรีสามารถดูแลร่างกายและสุขอนามัยของตนเองได้ หรือ เกี่ยวกับการสร้างอาชีพเพื่อสร้างรายได้ ทั้งนี้การทำงานยังรวมไปถึงการให้สตรีได้มีความสามารถรอบด้านเพื่อให้พึ่งพาตนเองได้ และสามารถกลับมาทำประโยชน์ให้กับชุมชนต่อไปได้
เพิ่มเติม

1x1_100x100_global-health.jpg

ภาวะสุขอนามัยระดับโลก

การมอบความช่วยเหลือให้กับชุมชนต่างๆทั่วโลก เพื่อให้ผู้คนมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงการรักษาทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน โดยมีการสร้างสถานรักษารวมถึงการมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อให้ครอบคลุมและเพียงพอ
เพิ่มเติม

1x1_100x100_self-reliance.jpg

การพึ่งพาตนเองได้

การมอบความช่่วยเหลือด้านเงินทุนผ่านสินเชื่อเฉพาะบุคคล เพื่อนำไปเป็นทุนในการสร้างอาชีพ, การให้ความรู้และสอนทักษะในแขนงต่างๆ รวมไปถึงการประสานงานกับโครงการโค-อิมแพค ซอร์ซซิ่งเพื่อช่วยให้ผู้คนสามารถมีอาชีพ มีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
เพิ่มเติม

1x1_100x100_supporting-chil.jpg

การให้การสนับสนุนเยาวชนและเด็กผู้ด้อยโอกาส

การทำงานนี้เพื่อการช่วยเหลือและสนับสนุนให้เด็กๆ ผู้ด้อยโอกาสและขาดผู้ปกครองที่จะดูแล เพื่อให้ได้รับการเข้าถึงทางการรักษาทางการแพทย์, การเข้าถึงเรื่องการศึกษา โดยเฉพาะเด็กกำพร้าซึ่งเรามีการดำเนินการในการอุปถัมภ์บ้านเด็กกำพร้าและจัดสร้างศูนย์พักพิงให้กับเด็กๆ เหล่านั้น
เพิ่มเติม

โครงการเพื่อช่วยเหลือในประเทศไทย

โครงการเพื่อการให้ความช่วยเหลือชุมชนในประเทศไทย เพื่อช่วยเหลือผู้คนที่ต้องการความช่วยเหลือโดยผ่านมูลนิธิ ฮีลลิ่ง แฮนด์ เพื่อพัฒนาชุมชนให้มีความยั่งยืน:

พลังเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทย

เลือกทวีปของคุณ

เลือกภูมิภาคของคุณ

เลือกตำแหน่งของคุณ

เลือกภาษาของคุณ