พันธกิจของเรา


พันธกิจ

โดเทอร์ร่า ฮีลลิ่ง แฮนด์ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้คนที่ประสบปัญหาทั่วทุกมุมโลก เรามุ่งหวังที่จะสร้างขวัญและกำลังใจให้พวกเขา รวมถึงมอบเครื่องมือที่ทำให้พวกเขาสามารถใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนได้ดียิ่งขึ้นและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเต็มที่

"จากการดำเนินงาน  "โดเทอร์ร่า" จัดตั้งโครงการสินเชื่อส่วนบุคคล เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในชุมชน และหาวิธีการที่ทำให้ผู้คนสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาล แหล่งการศึกษา สุขาภิบาลและแหล่งน้ำที่สะอาด นอกจากนี้ "โดเทอร์ร่า" ยังดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาของเยาวชน ทั้งการค้ามนุษย์และการกดขี่ทางเพศ "โดเทอร์ร่า" ภาคภูมิใจที่เห็นสมาชิกในชุมชนมีแรงต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆ และได้เห็นว่าชีวิตของพวกเขาได้เปลี่ยนไปจากเดิมมากเพียงใด มาร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงนี้ด้วยกัน

มูลนิธิฮีลลิ่ง แฮนด์ของ "โดเทอร์ร่า" ถูกจดทะเบียนภายใต้กฎระเบียบหมายเลข 501 (ซี) (3) ว่าเป็นองค์กรประเภทไม่แสวงหาผลกำไร บริษัท โดเทอร์ร่า อินเตอร์เนชั่นแนล สนับสนุนในการบริหารและค่าใช้จ่ายในการดูแลมูลนิธิฯ ทั้งหมด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเงินที่ได้รับจากการสนับสนุนทั้ง 100 % จะถูกนำไปใช้ประโยชน์กับผู้ที่ต้องการอย่างแท้จริง

เลือกทวีปของคุณ

เลือกภูมิภาคของคุณ

เลือกตำแหน่งของคุณ

เลือกภาษาของคุณ