Правила и условия


 

Legacy Trips е стимул за Европа и се прилагат само за Wellness Advocates (Уелнес консултанти) от Европа в държави, в които doTERRA Europe присъства.

Legacy Trip стартира през юли 2021 г. Актуализираните критерии за квалификация за Legacy Trip се прилагат след 1 януари 2023 г. и скоро ще заменят първоначалните условия.


Участниците в 2022 Albania Legacy Trip през юли няма да могат да участват във второ Distillery Experience (Изживяване в дестилерията). Те вече покриват критериите за Production Experience (Изживяване в производството).

След като отговорил на условията член е поканен да присъства на пътуване до източници, същият може да отложи пътуването само веднъж до следващото възможно пътуване в рамките на същите критерии за квалификация. Това може да се случи еднократно, отговорилият на условията не може да отложи повече от веднъж. Отлагането трябва да бъде направено по време на регистрационния период. Възможно е исканията за отлагане, направени след регистрационния период, да бъдат отхвърлени.

Гости на спечелилите пътуване за един човек - По време на регистрацията членовете ще бъдат попитани дали имат интерес да закупят пакет за съзаявител или близък член на семейството*, който да ги придружава по време на пътуването. Вашият отговор потвърждава единствено интереса и не е гаранция, че даден гост ще бъде допуснат да присъства. След като регистрационният период приключи, ние ще се свържем с членовете, за да закупят своя пакет на място (в зависимост от наличността). Моля, обърнете внимание, че въпреки че ще се опитаме да настаним всички, това не винаги е възможно поради размера на групите. Местата се отпускат в съответствие с ранга.

*Близки членове на семейството са: съпруг/а, родител (баща или майка), брат или сестра, семеен партньор (т.е. без сключен брак) или дете.

Приемането на наградата трябва да се осъществи в рамките на посочените дни за регистрация, за да бъде получена.

Всякакви молби за актуализация и промени по първоначалните резервации ще се определят и заплащат от победителя.

Наградата не може да бъде прехвърляна нито осребрявана по друг начин, няма парична стойност и трябва да бъде приета, както е представена.

Всеки Wellness Advocate (Уелнес консултант) на dōTERRA трябва да е активен и в съответствие с неговите/нейните приложими условия и правила на Wellness Advocate (Уелнес консултанти) на dōTERRA, както и ръководството за политики по време на периода, за да отговори на условията и да получи наградата.

dōTERRA си запазва правото на одит, да нагоди или да откаже всякакъв обем, обезщетения, признавания или други награди, получени по време или в резултат на пътуването до източници, за да се подсигури, че неговата цел е изпълнена. Wellness Advocates (Уелнес консултанти) могат да бъдат дисквалифицирани от пътувания до източници веднага, ако dōTERRA по свое усмотрение прецени, че е извършено нарушение. Нарушенията може да включват, но не да се ограничават до модификации, измама, неспазване на правилата или закупуване на бонуси.

dōTERRA си запазва правото да дисквалифицира всеки Wellness Advocate (Уелнес консултант) по всяко време за нарушение на правилата и условия на конкурса за пътуване до източници.

doTERRA си запазва правото да преглежда, променя или анулира Legacy Trips по всяко време без основание.

doTERRA си запазва правото да дисквалифицира всеки Wellness Advocate (Уелнес консултант), заподозрян в злоупотреба със стимула, в неетично поведение или който има неразрешени проблеми със съответствието или защитата на членовете.

 

Изберете Вашия континент

Изберете Вашия регион

Изберете Вашето местоположение

Изберете език