Single Oils


dōTERRA Neroli Touch
Retail: 
$62.67
Wholesale: 
$47.00
dōTERRA Oregano Touch
Retail: 
$19.33
Wholesale: 
$14.50
dōTERRA Peppermint Touch
Retail: 
$19.33
Wholesale: 
$14.50
dōTERRA Rose Touch
Retail: 
$93.33
Wholesale: 
$70.00
dōTERRA Tea Tree Touch
Retail: 
$16.67
Wholesale: 
$12.50
Eucalyptus
Retail: 
$22.67
Wholesale: 
$17.00
Fennel
Retail: 
$20.00
Wholesale: 
$15.00
Frankincense
Retail: 
$90.67
Wholesale: 
$68.00
Geranium
Retail: 
$50.67
Wholesale: 
$38.00
Ginger
Retail: 
$58.67
Wholesale: 
$44.00
Grapefruit
Retail: 
$24.00
Wholesale: 
$18.00
Green Mandarin
Retail: 
$37.33
Wholesale: 
$28.00
Helichrysum
Retail: 
$100.00
Wholesale: 
$75.00
Helichrysum Touch
Retail: 
$73.33
Wholesale: 
$55.00
Juniper Berry
Retail: 
$25.33
Wholesale: 
$19.00
Lavender
Retail: 
$30.67
Wholesale: 
$23.00
Lemon
Retail: 
$16.00
Wholesale: 
$12.00
Lemon Eucalyptus
Retail: 
$16.00
Wholesale: 
$12.00
Lemongrass
Retail: 
$13.33
Wholesale: 
$10.00
Lime
Retail: 
$17.33
Wholesale: 
$13.00
Madagascar Vanilla
Retail: 
$46.67
Wholesale: 
$35.00
Marjoram
Retail: 
$25.33
Wholesale: 
$19.00
Melissa
Retail: 
$126.67
Wholesale: 
$95.00
Myrrh
Retail: 
$82.67
Wholesale: 
$62.00