dōTERRA Japan Founders Club
Etsuko & Rick Chidester

Kaori Fujio

Masami Kawai

Ryoko Kimura

Asako Kobayashi

Miki Kojima

Terumi Matsushima

Shoko Matsuyama

Sumiko Nobori

Mitsuko Nomiya

Riyo Ogawa

Keiji & Emiko Okuyama

Hidemitsu & Yoko Takeda

Hiroko Yamazaki

Fumiko Yoshimoto