Obvestilo – spremembe Priročnikov o politiki


20.04.2022 

S tem vas obveščamo o spremembah Priročnika o politiki, ki velja za vaš račun dōTERRA.  V skladu z oddelkom 20 Priročnika o politiki se Wellness Advokati strinjajo, da postanejo spremembe samodejno veljavne šestdeset dni po objavi tega obvestila in so vključene v pogodbo med družbo in njenimi Wellness Advokati kot učinkovita in zavezujoča določba.  Če nadaljujete z izvrševanjem mesta Wellness Advokata ali se vključujete v kakršno koli distribucijsko dejavnost, vključno s kupovanjem izdelkov, kot Wellness Advokat po uveljavitvi dopolnil ali sprememb priznavate sprejetje novih pogodbenih pogojev. Skladno z oddelkom 20 se Wellness Advokati nadalje strinjajo, da to obvestilo predstavlja obvestilo o spremembah Priročnika o politiki.  

 

Spremembe so bile uvedene v oddelkih 9 in 19 Priročnika o politiki. Oddelek 9 Priročnika o politiki se spremeni, kot sledi:  

ODDELEK 9: Politika umestitve, menjava linije ter prepoved križanja in prestavljanja  

A. Začetna umestitev. Ob včlanitvi Wellness Advokata lahko vpisnik Wellness Advokata novega Wellness Advokata umesti kamor koli v organizaciji vpisnika. 

B. Spremembe umestitve po včlanitvi.  

 1. Najpozneje do vključno 10. dne koledarskega meseca, ki sledi včlanitvi novega Wellness Advokata v družbo, lahko vpisnik novega Wellness Advokata ob soglasju družbe enkrat prestavi kamor koli v organizaciji vpisnika (torej ne zunaj organizacije vpisnika). 
 2. Po poteku zgornjega obdobja je umestitev Wellness Advokata dokončna in družba navadno ne bo odobrila zahtevkov za umestitev Wellness Advokata drugam v organizaciji. 
  1. Nadaljnje spremembe umestitve so redke in jih mora Odbor družbe za izjeme specifično pisno odobritvi. 
  2. Pred odobritvijo spremembe umestitve bo družba med drugim razmislila o naslednjem: 
   1. ali Wellness Advokat, ki ga želite prestaviti, ni bil aktiven vsaj šest mesecev (pri rangu Silver ali višjem dvanajst mesecev),  
   2. ali je Wellness Advokat, ki ga želite prestaviti, pridobil pisno soglasje vpisnikov, ki so tri stopnje nad omenjenim Wellness Advokatom, in sponzorjev, ki so sedem stopenj nad omenjenim Wellness Advokatom, 
   3. ali bo sprememba povzročila dvig ranga, 
   4. ali se bodo spremenili pretekli izplačani dodatki, 
   5. ali je Wellness Advokat kršil določila pogodbe, 
   6. vpliv spremembe na organizacijo in 
   7. vsa druga relevantna dejstva.
  3. Rang Diamond ali višji, ki osebno včlani Wellness Advokata in ta doseže rang Premier v treh mesecih, lahko novega člana osebno umesti v svoj Frontline ali pod katerega koli Wellness Advokata med trenutnim sponzorjem in vpisnikom. Ta zahtevek je mogoč, če je vpisnik izpolnil obrazec Premik Premier najpozneje do vključno 10. dne v koledarskem mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je bil novi Premier plačan kot Premier. Ta premik je mogoč tudi, če je bila po včlanitvi v preteklosti že izvedena sprememba umestitve. Za namene izračuna treh mesecev skladno s tem odstavkom se odštevanje začne, ko je novi Wellness Advokat sponzor svojega prvega Wellness Advokata. Če novi Wellness Advokat sponzorira svojega prvega Wellness Advokata po 10. dnevu v koledarskem mesecu, bo prvi mesec naslednji koledarski mesec. Če novi Wellness Advokat sponzorira svojega prvega Wellness Advokata pred 10. dnem v koledarskem mesecu, bo prvi mesec koledarski mesec vpisa.  

 

C. Včlanitev nekdanjega Wholesale Customer kot Wellness Advokata.Wellness Advokat lahko člane Wholesale Customers včlani kot Wellness Advokata. Novi Wholesale Customer postane Wellness Advokat in ni več Wholesale Customer. Vpisnik lahko novega Wellness Advokata, ki je bil Wholesale Customer, umesti kamor koli v svoji organizaciji, če ima novi Wellness Advokat vpisanega vsaj enega člana Wholesale Customer ali pa če gre za Wellness Advokata s prodajo 100 PV po tem, ko je postal Wellness Advokat in nima obstoječe organizacije.  Umestitev novega Wellness Advokata mora biti zaključena najpozneje do vključno 10. dne v koledarskem mesecu, ki sledi dnevu, ko so zahteve iz tega odstavka izpolnjene. 

D. Ponovna dodelitev vpisa. Družba dovoli vpisniku, da enkrat spremeni vpis Wellness Advokata (člana), za kar je potrebna odobritev družbe.  Za dodatne spremembe vpisa je mogoče zaprositi v izrednih okoliščinah, vendar je zanje potrebna odobritev Odbora družbe za izjeme.  

E. Prepoved križanja med družbami in linijami. 

 1. Novačenje med družbami.  Dejansko ali nameravano novačenje, vpisovanje, spodbujanje ali poskus kakršnega koli vplivanja neposredno ali posredno (vključno z vsaj prek spletnega mesta) na drugega Wellness Advokata ali kupca, da bi se včlanil ali sodeloval v drugih priložnostih omrežnega trženja. Takšno ravnanje se šteje za novačenje, tudi če so dejanja Wellness Advokata odziv na poizvedbo drugega Wellness Advokata ali kupca. 
 2. Premikanje med linijami.  Dejansko ali nameravano novačenje, vpisovanje, spodbujanje ali poskus kakršnega koli vplivanja neposredno ali posredno (vključno z vsaj prek spletnega mesta) za spodbuditev včlanitve posameznika ali subjekta, ki že izvaja distribucijsko dejavnost za družbo dōTERRA na drugi sponzorski liniji. Premikanje med linijami velja tudi za včlanitev posameznika ali subjekta, ki je izvajal distribucijsko dejavnost za družbo dōTERRA v preteklih šestih mesecih, ali v primeru Wellness Advokata z rangom Silver ali višjim v preteklih dvanajstih mesecih.   
 3. Prepoved.  Wellness Advokatom ni dovoljeno navzkrižno novačenje med družbami ali premikanje med linijami. Uporaba imena zakonca ali sorodnika, trgovskih imen, podjetij, ki poslujejo pod drugim imenom, privzetih imen, korporacij, partnerstev, trustov, dejanskih ali izmišljenih matičnih številk, da bi zaobšli to pravilo, je prepovedana.   
 4. Pravna sredstva, ki so na voljo družbi. Wellness Advokati potrjujejo in se strinjajo, da navzkrižno novačenje med družbami in premikanje med linijami predstavljata nerazumno ter neutemeljeno kršitev pogodbenega razmerja med družbo in njenimi distributerji ter zlorabo lastnine družbe in razkrivanje njenih poslovnih skrivnosti.  Wellness Advokati nadalje potrjujejo in se strinjajo, da kakršna koli kršitev tega pravila predstavlja takojšnjo in nepopravljivo škodo za družbo, da ta škoda za družbo presega vsakršne možne koristi za Wellness Advokata ter da ima družba pravico, da dodatno h katerim koli razpoložljivim pravnim sredstvom brez nadaljnjih obveznosti takoj, začasno, predhodno ali za stalno prepove tovrstno ravnanje, pri čemer lahko takšna prepoved velja tudi po odpravi te omejitve do enega (1) leta od datuma zadnje kršitve tega določila. Določila tega oddelka veljajo tudi po prekinitvi pogodbe.  Nič od navedenega ne predstavlja odpovedi katerim koli drugim pravicam in pravnim sredstvom, ki so lahko na voljo družbi v zvezi z uporabo njenih zaupnih informacij ali s katerimi koli drugimi kršitvami pogodbe.  Nadalje se Wellness Advokati strinjajo, da pojavljanje v kakršnih koli promocijskih gradivih, gradivih za novačenje ali prodajnih gradivih druge družbe, ki se ukvarja z neposredno prodajo, sklicevanje na Wellness Advokate v teh gradivih ali vključitev njihovega imena ali podobe še eno leto po prekinitvi pogodbe predstavlja novačenje med družbami.  

 

Odstavek D oddelka 19 Priročnika o politiki se nadomesti, kot sledi:  

D. Prekinitev pogodbe. Wellness Advokat lahko zahteva prekinitev pogodbe kadar koli in iz katerega koli razloga, in sicer tako, da družbi pošlje pisno sporočilo o namenu prekinitve pogodbe na naslov europeplacements@doterra.com ali Altius House, 1 North Fourth Street, Milton Keynes, MK9 1DG. Oseba, čigar distribucija se prekine, se kot Wellness Advokat ne more ponovno vpisati, preden ne poteče šest mesecev od datuma zadnje dejavnosti, če je Wellness Advokat dosegel rang Premier ali nižji, razen če družba to pisno odobri. Če je Wellness Advokat dosegel rang Silver ali višji, mora počakati dvanajst mesecev, preden se lahko vpiše kot Wellness Advokat podjetja dōTERRA. Dejavnost vključuje vsaj nakup izdelkov, novačenje drugih Wellness Advokatov ali pridobitev dodatka. Vse obveznosti v povezavi z zaupnostjo informacij in omrežjem Wellness Advokatov veljajo tudi po prekinitvi pogodbe, kar med drugim vključuje tudi obveznosti iz oddelkov 12 in 17.  

Izberite svojo celino

Izberite svojo regijo

Izberite svojo lokacijo

Izberite svoj jezik