Paziņojums - grozījumi politikas rokasgrāmatās


20.04.2022

Ar šo tiek paziņots par grozījumiem politikas rokasgrāmatā, kas piemērojama jūsu dōTERRA kontam.  Saskaņā ar Politikas rokasgrāmatas 20. iedaļu Wellness Advocates (Labsajūtas advokāti) piekrīt, ka sešas dienas pēc šī paziņojuma publicēšanas šīs izmaiņas stājas spēkā un automātiski tiek iekļautas Līgumā starp uzņēmumu un tā Wellness Advocates (Labsajūtas advokātiem) kā spēkā esošs un saistošs noteikums.  Turpinot darboties kā Wellness Advocate (Labsajūtas advokāts) vai iesaistoties jebkādā Izplatīšanas darbībā, ieskaitot produktu pirkšanu, pēc grozījumu vai izmaiņu stāšanās spēkā Wellness Advocate (Labsajūtas advokāts) apstiprina jauno Līguma noteikumu pieņemšanu. Turklāt saskaņā ar 20. iedaļu Wellness Advocates (Labsajūtas advokāti) piekrīt, ka šis paziņojums veido paziņojumu par Politikas rokasgrāmatas grozījumiem. 

 

Grozījumi ir izdarīti Politikas rokasgrāmata 9. un 19. iedaļā. Politikas rokasgrāmatas 9. iedaļa ir aizstāta ar šādu redakciju:  

9. IEDAĻA. Izvietošanas politika, Pārvietošana starp līnijām un Aizliegums pārvilināt starp uzņēmumiem un pārvietot starp līnijām.

A. Sākotnējā izvietošana. Kad ir reģistrēts jauns Wellness Advocate (Labsajūtas advokāts), jaunā Wellness Advocate (Labsajūtas advokāta) reģistrētājs jauno Wellness Advocate (Labsajūtas advokātu) var izvietot jebkur reģistrētāja organizācijā. 

B. Izvietošanas izmaiņas pēc reģistrēšanas.

 1. Līdz tā kalendārā mēneša 10. dienai, kas ir pēc jauna Wellness Advocate (Labsajūtas advokāts) reģistrēšanas dienas, reģistrētājs ar uzņēmuma atļauju vienu reizi var pārvietot jauno Wellness Advocate (Labsajūtas advokāts) jebkur reģistrētāja organizācijā (t. i., ne ārpus reģistrētāja organizācijas).
 2. Pēc iepriekš aprakstītā laika posma beigām Wellness Advocate (Labsajūtas advokāts) ir galīgi izvietots, un uzņēmums parasti neapstiprinās lūgumus izvietot Wellness Advocates (Labsajūtas advokātus) kaut kur citur organizācijā.  
  1. Turpmākas izvietojuma izmaiņas ir retas un ir rakstveidā jāapstiprina uzņēmuma Izņēmumu komitejai.
  2. ShapePirms atļaut mainīt izvietojumu, uzņēmums citu faktoru starpā apsvērs:
   1. vai pārvietojamais Wellness Advocate (Labsajūtas advokāts) nav bijis aktīvs vismaz sešus mēnešus (divpadsmit mēnešus, ja pakāpe „Silver” vai augstāka); 
   2. vai pārvietojamais Wellness Advocate (Labsajūtas advokāts) saņem rakstveida piekrišanu no reģistrētājiem, kuri ir trīs līmeņus virs Wellness Advocate (Labsajūtas advokāta) un sponsoriem, kuri ir septiņus līmeņus virs Wellness Advocate (Labsajūtas advokāta);
   3. vai izmaiņas radīs pakāpes paaugstināšanu;
   4. vai radīsies vēsturisko prēmiju maksājumu izmaiņas;
   5. vai Wellness Advocate (Labsajūtas advokāts) ir pārkāpis līgumu;
   6. izmaiņu ietekmi uz organizāciju, kā arī
   7. citus būtiskus faktus.
  3. Dalībniekam ar pakāpi „Diamond” vai augstāku, kurš personīgi reģistrē jaunu Wellness Advocate (Labsajūtas advokātu), kas trīs mēnešu laikā sasniedz pakāpi „Premier”, būs atļauts izvietot jaunu reģistrēto dalībnieku savā pirmajā līnijā vai zem jebkura Wellness Advocate (Labsajūtas advokāta) starp pašreizējo sponsoru un reģistrētāju. Šo lūgumu var iesniegt pēc tam, kad reģistrētājs ir aizpildījis pakāpes „Premier” dalībnieka pārvietošanas veidlapu līdz tā kalendārā mēneša 10. dienai, kas ir pēc tam, kad jaunais pakāpes „Premier” dalībnieks ir apmaksāts kā pakāpe „Premier”. Šo pārvietošanu var veikt pat tad, ja izvietojuma izmaiņas iepriekš ir izdarītas pēc reģistrēšanas. Šajā punktā minēto trīs mēnešu aprēķināšanai skaitīšana sākas tad, kad Wellness Advocate (Labsajūtas advokāts) ir sava pirmā Wellness Advocate (Labsajūtas advokāta) sponsors. Ja jaunais Wellness Advocate (Labsajūtas advokāts) sponsorē savu pirmo Wellness Advocate (Labsajūtas advokātu) pēc kalendārā mēneša 10. dienas, tad pirmais mēnesis būs nākamais kalendārais mēnesis. Ja jaunais Wellness Advocate (Labsajūtas advokāts) sponsorē savu pirmo Wellness Advocate (Labsajūtas advokātu) pirms kalendārā mēneša 10. dienas, tad pirmais mēnesis būs tas kalendārais mēnesis, kad viņš ir reģistrēts.   

 

C. Agrākā Wholesale Customer (Vairumtirdzniecības klienta) reģistrēšana kā Wellness Advocate (Labsajūtas advokātu). Wellness Advocate (Labsajūtas advokāts) var reģistrēt Wholesale Customers (Vairumtirdzniecības klientus) kā Wellness Advocates (Labsajūtas advokātus). Kad Wholesale Customer (Vairumtirdzniecības klients) kļūst par Wellness Advocate (Labsajūtas advokātu), viņš beidz būt Wholesale Customer (Vairumtirdzniecības klients). Reģistrētājs var izvietot jauno Wellness Advocate (Labsajūtas advokātu), kurš bija Wholesale Customer (Vairumtirdzniecības klients), jebkurā pozīcijā reģistrētāja organizācijā, ja jaunais Wellness Advocate (Labsajūtas advokāts) ir reģistrējis vismaz vienu Wholesale Customer (Vairumtirdzniecības klientu) vai Wellness Advocate (Labsajūtas advokātu) ar pārdošanas apjomu 100 PV pēc kļūšanas par Wellness Advocate (Labsajūtas advokātu) un viņam nav esošas organizācijas.  Jauna Wellness Advocate (Labsajūtas advokāta) izvietošana ir jāpabeidz līdz tā kalendārā mēneša 10. dienai, kas ir pēc tam, kad ir izpildītas šajā punktā izklāstītās prasības.

D. Reģistrēšanas tiesību atkārtota piešķiršana. Uzņēmums reģistrētājam ar uzņēmuma atļauju ļauj vienu reizi mainīt Wellness Advocate (Labsajūtas advokāta) (jaunā dalībnieka) reģistrāciju.  Papildu reģistrācijas izmaiņas, kas pamatotas ar attaisnojošiem apstākļiem, var veikt ar uzņēmuma Izņēmumu komitejas atļauju.

E. Aizliegums pārvilināt starp uzņēmumiem un pārvietot starp līnijām.

 1. Aizliegums pārvilināt starp uzņēmumiem. Cita dōTERRA Wellness Advocate (Labsajūtas advokāta) vai klienta faktiska aicināšana, reģistrēšana, rosināšana vai cenšanās jebkādā veidā tieši vai netieši ietekmēt (ieskaitot, bet ne tikai, tīmekļvietnē), lai tas reģistrētos vai piedalītos citā tīkla mārketinga iespējā. Šāda rīcība ir pārvilināšana pat tad, ja Wellness Advocate (Labsajūtas advokāta) darbības ir atbilde uz cita Wellness Advocate (Labsajūtas advokāta) vai klienta izteiktu lūgumu.
 2. Aizliegums pārvietot starp līnijām. Fiziskas vai juridiskas personas, kurai jau ir izplatītāja attiecības ar dōTERRA, faktiska aicināšana, reģistrēšana, aģitēšana vai cenšanās jebkādā veidā tieši vai netieši ietekmēt (ieskaitot, bet ne tikai, tīmekļvietnē), lai tā reģistrētos citā sponsorēšanas līnijā. Pārvietošana starp līnijām attiecas arī uz tādas fiziskas vai juridiskas personas reģistrēšanu, kurai jau ir izplatītāja attiecības ar dōTERRA pēdējos sešus mēnešus, vai Wellness Advocate (Labsajūtas advokāta) gadījumā ― pakāpe „Silver” vai augstāka pēdējos divpadsmit mēnešus.  
 3. Aizliegums. Wellness Advocate (Labsajūtas advokātam) ir aizliegts nodarboties ar vervēšanu starp uzņēmumiem un pārvilināšanu starp līnijām. Ir aizliegts izmantot laulātā vai radinieka vārdu, uzvārdu, tirdzniecības nosaukumu, saimniecisko darbību ar alternatīvu nosaukumu, pieņemtus vārdus, korporācijas, uzņēmējsabiedrības, trastus, federālos ID numurus vai fiktīvus ID numurus, lai apietu šo politiku.    
 4. Uzņēmumam pieejamie pagaidu tiesiskās aizsardzības līdzekļi. Wellness Advocate (Labsajūtas advokāts) apstiprina un piekrīt, ka pārvilināšana starp uzņēmumiem un pārvietošana starp līnijām ir nepamatota un patvaļīga iejaukšanās līgumattiecībās starp uzņēmumu un tā izplatītājiem, uzņēmuma īpašuma pārveidošana un tā komercnoslēpumu nelikumīga piesavināšanās.  Turklāt Wellness Advocate (Labsajūtas advokāts) apstiprina un piekrīt, ka jebkāds šā noteikuma pārkāpums radīs tūlītēju un nelabojamu kaitējumu uzņēmumam, ka kaitējums uzņēmumam pārsniedz jebkādu labumu, ko Wellness Advocate (Labsajūtas advokāts) var iegūt, un uzņēmumam ir tiesības papildu jebkādiem citiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, kas varētu būt pieejami, uz tūlītēju, pagaidu, iepriekšēju un pastāvīgu pagaidu tiesiskās aizsardzības līdzekli bez ierobežojuma, un ka šāds pagaidu tiesiskās aizsardzības līdzeklis var attiekties uz periodu pēc šī ierobežojuma izbeigšanas līdz vienam (1) gadam no šī noteikuma pēdējā pārkāpuma.  Šīs iedaļas noteikumi paliek spēkā pēc Līguma izbeigšanas.  Nekas šajā noteikumā neatceļ nekādas citas uzņēmuma tiesības un tiesiskās aizsardzības līdzekļus, kas tam varētu būt saistībā ar tā konfidenciālās informācijas izmantošanu vai jebkādu citu līguma pārkāpumu. Turklāt Wellness Advocates (Labsajūtas advokāti) apstiprina un piekrīt, viņu vārds vai attēla izmantošana vai atsauces uz to, vai atļauja izmantot viņu vārdu vai attēlu vai atsauces uz to cita tiešās pārdošanas uzņēmuma reklāmas, pārvilināšanas vai aģitācijas materiālā veido pārvilināšanu starp uzņēmumiem viena gada laikā pēc līguma izbeigšanas. 

 

Politikas rokasgrāmatas 19. iedaļas D apakšiedaļa ir aizstāta ar šādu redakciju:  

D. Līguma izbeigšana. Wellness Advocate (Labsajūtas advokāts) jebkurā laikā var izbeigt šo līgumu jebkāda iemesla dēļ, uzņēmumam nosūtot rakstveida paziņojumu uz adresi: europeplacements@doterra.com jeb Altius House, 1 North Fourth Street, Milton Keynes, MK9 1DG. Persona, kuras izplatītāja attiecības ir izbeigtas, nevar atkal reģistrēties kā Wellness Advocate (Labsajūtas advokāts) sešus mēnešus no pēdējās darbības datuma, ja Wellness Advocate (Labsajūtas advokāts) ir sasniedzis pakāpi „Premier” vai zemāku, ja vien to nav rakstveidā atļāvis uzņēmums. Ja Wellness Advocate (Labsajūtas advokāts) ir sasniedzis pakāpi „Silver” vai augstāku, personai ir jāgaida divpadsmit mēnešus pirms tā var reģistrēties dōTERRA kā Wellness Advocate (Labsajūtas advokāts). Darbība ietver, bet ne tikai, produkta pirkšanu, citu Wellness Advocate (Labsajūtas advokātu) iesaistīšanu vai prēmiju pelnīšanu. Visas saistības attiecībā uz informācijas konfidencialitāti un Wellness Advocate (Labsajūtas advokāta) tīklu paliek spēkā pēc līguma izbeigšanas, ieskaitot, bet ne tikai, 12. un 17. iedaļā izklāstītās saistības.

Izvēlēties kontinentu

Izvēlēties reģionu

Izvēlēties atrašanās vietu

Atlasiet savu valodu