Meddelelse – ændringer i håndbøger for politik


20.04.2022  

Det meddeles hermed, at der er foretaget ændringer i håndbogen for politik, der gælder for din dōTERRA-konto.  I henhold til afsnit 20 i håndbogen for politik anerkender Wellness Konsulenter, at ændringerne træder i kraft 60 dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse og automatisk indføjes i kontakten mellem virksomheden og dens Wellness Konsulenter som en faktisk og bindende bestemmelse.  Ved fortsat at agere som Wellness Konsulent eller ved at udføre distributionsaktiviteter, herunder køb af produkter, efter ændringerne er trådt i kraft tilkendegiver Wellness Konsulenten, at vedkommende accepterer de nye kontraktbetingelser. Yderligere i henhold til afsnit 20 anerkender Wellness Konsulenter, at denne meddelelse udgør besked om ændringerne i håndbogen for politik.   

 

Ændringerne er foretaget i afsnit 9 og 19 i håndbogen for politik. Afsnit 9 i håndbogen for politik er ændret som følger:   

AFSNIT 9: Placeringspolitik, flytning til et andet sortiment og forflyttelsesforbud 

A. Indledende placering. På det tidspunkt en ny Wellness Konsulent tilmeldes, kan tilmelderen af den nye Wellness Konsulent placere vedkommende hvor som helst i tilmelderens organisation.

B. Placeringsskift efter tilmelding. 

 1. På eller før den 10. dag i kalendermåneden efter den nye Wellness Konsulents tilmelding hos virksomheden kan tilmelderen – underlagt virksomhedens godkendelse – én gang flytte den nye Wellness Konsulent til en hvilken som helst anden placering i tilmelderens organisation (dvs. ikke uden for tilmelderens organisation). 
 2. Efter den ovenfor beskrevne tidsperiode er udløbet, befinder Wellness Konsulenten sig på sin endelige placering, og virksomheden vil normalt ikke godkende anmodninger om at placere Welness Konsulenten andre steder i organisationen.
  1. Yderligere placeringsskift forekommer sjældent og skal godkendes på skrift af virksomhedens Exceptions Committee (undtagelseskomité).  
  2. ShapeInden et placeringsskift godkendes, vil virksomheden bl.a. overveje  følgende faktorer:          
   1. hvorvidt Wellness Konsulenten, der skal flyttes, har været inaktiv i mindst 6 måneder (12 måneder, hvis vedkommende har rangen Silver eller derover)
   2. hvorvidt Wellness Konsulenten, der skal flyttes, skaffer skriftligt samtykke fra tilmelderne, der befinder sig tre niveauer over Wellness Konsulenten, samt sponsorerne, der befinder sig syv niveauer over Wellness Konsulenten  
   3. hvorvidt ændringen medfører en højere rang  
   4. hvorvidt der vil ske en ændring i historiske bonusbetalinger  
   5. hvorvidt Wellness Konsulenten har overtrådt kontraktens betingelser 
   6. ændringens indvirkning på organisationen 
   7. andre relevante fakta. 
  3. En person med rangen Diamond, som personligt tilmelder en ny Wellness Konsulent, der opnår rangen Premier inden for tre måneder, har ret til at placere den tilmeldte på sin frontlinje eller under en anden Wellness Konsulent mellem den aktuelle sponsor og tilmelderen. Anmodningen om dette kan foretages, efter tilmelderen har udfyldt formularen Premier Move (Premier-flytning) og på eller inden den 10. dag i kalendermåneden, efter den nye Premier er blevet betalt som Premier. Flytningen kan også foretages, selv om et placeringsskift tidligere er blevet foretaget efter tilmelding. Med det formål at beregne tre måneder i dette stykke vil nedtællingen begynde, når den nye Wellness Konsulent bliver sponsor af sin første Wellness Konsulent. Hvis den nye Wellness Konsulent påbegynder sponsorering af sin første Wellness Konsulent efter den 10. i kalendermåneden, vil den første måned være den efterfølgende kalendermåned. Hvis den nye Wellness Konsulent påbegynder sponsorering af sin første Wellness Konsulent inden den 10. i måneden, vil den første måned være den kalendermåned, den sponsorerede Wellness Konsulent tilmeldes.  

 

C. Tilmelding af en tidligere engroskunde som Wellness Konsulent. En Wellness Konsulent kan tilmelde engroskunder som Wellness Konsulenter. Når en engroskunde bliver Wellness Konsulent, ophører vedkommende med at være engroskunde. En tilmelder kan placere en ny Wellness Konsulent, som har været engroskunde, i en hvilken som helst stilling i tilmelderens organisation, hvis den nye Wellness Konsulent har tilmeldt mindst en engroskunde eller Wellness Konsulent med salg på 100 PV, efter vedkommende blev Wellness Konsulent, og hvis vedkommende ikke tilhører en eksisterende organisation.  Placeringen af den nye Wellness Konsulent skal gennemføres på eller før den 10. dag i kalendermåneden efter den dato, som kravene, der er skitseret i dette stykke, blev opfyldt.

D. Gentildeling af tilmelding. Virksomheden tillader, at en tilmelder ændrer tilmelding af en Wellness Konsulent (tilmeldt) én gang underlagt virksomhedens godkendelse.  Der kan ansøges om tilmeldingsændringer, der er berettiget som følge af formildende omstændigheder. Disse er underlagt godkendelse af virksomhedens Exceptions Committee (undtagelseskomité).  

E. Forflyttelsesforbud på tværs af virksomhed/sortimenter. 

 1. Rekruttering på tværs af virksomheden. Faktisk eller forsøgt opfordring, tilmelding, tilskyndelse eller bestræbelse på enten direkte eller indirekte (herunder, men ikke begrænset til, via et websted) at påvirke en anden dōTERRA Wellness Konsulent eller kunde til at tilmelde sig eller deltage i en anden netværksmarkedsføringsmulighed. Denne adfærd udgør rekruttering, selv hvis Wellness Konsulentens handlinger er følge af en forespørgsel, der er foretaget af en anden Wellness Konsulent eller kunde. 
 2. Forflyttelse på tværs af sortimenter. Faktisk eller forsøgt opfordring, tilmelding, tilskyndelse eller bestræbelse på enten direkte eller indirekte (herunder, men ikke begrænset til, via et websted) at tilmelde en enkeltperson eller enhed, der allerede har en distributionsaftale med dōTERRA, til et andet sortimentsponsorat. Forflyttelse på tværs af sortimenter gælder også for tilmelding af en enkeltperson eller enhed, der har haft en distributionsaftale med dōTERRA inden for de sidste 6 måneder, eller af Wellness Konsulent med rangen Silver eller derover inden for de sidste 12 måneder. 
 3. Forbud. Wellness Konsulenter må ikke rekruttere på tværs af virksomheden eller sortimenter. Anvendelsen af en ægtefælles eller familiemedlems navn, mærkenavne, DBA'er, falske navne, virksomheder, partnerskaber, fonde, føderale id-numre eller fiktive id-numre for at omgå denne politik er forbudt. 
 4. Tilhold, der kan anvendes af virksomheden. Wellness Konsulenter fastsætter og anerkender, at rekruttering og forflyttelse på tværs af virksomheden og sortimenter udgør en urimelig og uberettiget indgriben i det kontraktlige forhold mellem virksomheden og dens distrubutører samt tilegnelse af virksomhedens ejendom og og uretmæssig tilegnelse af virksomhedens forretningshemmeligheder.  Wellness Konsulenter fastsætter og anerkender ydermere, at enhver overtrædelse af denne regel påfører øjeblikkelig og uoprettelig skade på virksomheden, at skaden på virksomheden overgår enhver fordel, som Wellness Konsulenten kan opnå, og at virksomheden – udover andre retsmidler, der kan være til rådighed – har ret til et øjeblikkeligt, midlertidigt, indledende og permanent tilhold uden kaution, og at sådan et tilhold kan fastholdes efter tidsperioden, der er fastsat for denne restriktion, med op til et (1) år fra datoen for sidste overtrædelse af denne bestemmelse.  Bestemmelserne i dette afsnit er stadig gældende efter kontraktens opsigelse.  Intet heri giver afkald på andre rettigheder og retsmidler, som virksomheden kan have i forhold til brugen af dens fortrolige materiale eller andre kontraktbrud. Derudover anerkender Wellness Konsulenter, at det at optræde, blive refereret til eller at lade deres navn eller lighed blive anvendt eller refereret til i kampagne-, rekrutterings- eller anmodningsmaterialer for en anden virksomhed, der beskæftiger sig med direkte salg, udgør rekruttering på tværs af virksomheder i en periode på et år efter kontraktens opsigelse.  

 

Afsnit 19 underafsnit D i håndbogen for politik er ændret som følger:  

D. Opsigelse af kontrakt. En Wellness Konsulent kan til enhver tid og af hvilken som helst årsag opsige kontrakten ved at meddele dette på skrift til virksomheden via europeplacements@doterra.com eller til Altius House, 1 North Fourth Street, Milton Keynes, MK9 1DG. En person, hvis distributionsaftale er opsagt, kan ikke tilmelde sig som Wellness Konsulent igen i seks måneder fra datoen for sidste aktivitet, hvis Wellness Konsulenten opnåede rangen Premier eller derunder, medmindre dette godkendes på skrift af virksomheden. Hvis Wellness Konsulenten opnåede rangen Silver eller derover, skal personen vente 12 måneder, inden vedkommende igen kan tilmelde sig som Wellness Konsulent hos dōTERRA. Aktiviteter omfatter, men er ikke begrænset til, køb af produkter, rekruttering af andre Wellness Konsulenter eller optjening af en bonus. Alle forpligtelser angående fortrolighed i forhold til oplysninger og netværket af Wellness Konsulenter gælder stadig efter kontraktens opsigelse, herunder, men ikke begrænset til, de forpligtelser, der er angivet i afsnit 12 og afsnit 17.

Vælg din verdensdel

Vælg din region

Vælg din placering

Vælg dit sprog