dōTERRA Najczęściej zadawane pytania na temat RODO


Firma doTERRA, lider na globalnym rynku aromaterapii i olejków eterycznych, odnotowała gwałtowny wzrost w skali globalnej, w tym również w Europie. doTERRA angażuje się w działania służące przyszłemu postępowi i stabilności w Europie i będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów, w tym postanowień europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). To rozporządzenie wymaga, aby doTERRA i konsultanci Wellness Advocate połączyli wysiłki w celu ochrony danych osobowych i prywatnych informacji klientów.

O: Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) było zwieńczeniem czterech lat pracy nad projektem mającym na celu dostosowanie obowiązujących standardów w zakresie ochrony danych i prywatności do potrzeb XXI wieku. RODO ma zapewnić harmonizację tych wysiłków na skalę całej Unii Europejskiej (UE).
O: RODO weszło w życie 25 maja 2018 roku.
O: Dane osobowe to wszelkie informacje na temat osoby fizycznej, które mogą zostać wykorzystane do bezpośredniej lub pośredniej identyfikacji tej osoby. Może to być cokolwiek – imię i nazwisko, zdjęcie, adres e-mail, dane rachunku bankowego, posty w mediach społecznościowych, informacje o stanie zdrowia itp. Dane znajdują się w systemach i trafiają tam poprzez składanie zamówień, aktywność online, bazy danych itp.
O: RODO dotyczy wszystkich organizacji i osób, które pracują z danymi osobowymi. Zgodnie z RODO „osoba, której dane dotyczą” to osoba fizyczna, której dane muszą być chronione. Ponadto RODO identyfikuje dwie kategorie użytkowników danych. Są to „administratorzy danych” oraz „podmioty przetwarzające dane”. Administrator danych decyduje, w jaki sposób i dlaczego dane osobowe są przetwarzane. Podmiot przetwarzający dane to strona dokonująca faktycznego przetwarzania części lub całości danych w imieniu administratora danych. doTERRA identyfikuje się jako administrator danych. Ponadto doTERRA uznaje swoich konsultantów Wellness Advocate za administratorów danych. W związku z tym doTERRA aktualizuje umowy zawarte z konsultantami Wellness Advocate oraz Podręczniki polityki w całej Europie, by uwzględnić w nich rolę administratorów danych pełnioną przez konsultantów Wellness Advocate oraz w świetle tego odpowiednio określić stosunek łączący ich z doTERRA.
 • O: Zapoznaj się z RODO oraz Polityką doTERRA (punkt 17).
 • Po pomyślnej rejestracji nowego członka doTERRA proaktywnie usuwaj i/lub odpowiedzialnie kasuj dane osobowe konsultantów Wellness Advocate lub Klientów. Dane należy przechowywać wyłącznie online, by łatwo można je było usunąć na żądanie. Pomoże to również w częstym odświeżaniu list adresowych.
 • Pomyśl o tym, by wypracować nawyk okresowego przeglądu listy kontaktów e-mail. Niezwłocznie usuwaj dane osób, które zrezygnowały z otrzymywania wiadomości lub poprosiły, by wykasować ich imię i nazwisko z Twojej listy adresowej. Co najmniej raz w miesiącu odświeżaj i aktualizuj swoje listy kontaktów.

Należy mieć na uwadze, że powyższa lista nie obejmuje wszystkich wymaganych działań.

O: Tak, doTERRA angażuje się w przestrzeganie postanowień RODO. doTERRA podejmuje niezbędne działania, by zapewnić, że ochrona danych osobowych i prywatności pozostaje priorytetem.
O: doTERRA wykorzystuje dane osobowe konsultantów Wellness Advocate i klientów między innymi do identyfikacji kont, realizacji zamówień, dokonywania zwrotów, udzielania odpowiedzi na pytania, opracowywania sprawozdań zawierających wskaźniki wydajności oraz na potrzeby kontaktu z konsultantami Wellness Advocate i klientami w przebiegu normalnej działalności biznesowej. Ponadto doTERRA wykorzystuje dane osobowe do wypłaty prowizji, dokonywania płatności przelewem, oferowania nagród i do celów raportowania.

O: doTERRA przechowuje dane na swoich serwerach i w bazach danych. Ponadto, aby wypełnić wszystkie zobowiązania wobec konsultantów Wellness Advocate i klientów, firma doTERRA zawarła umowy z wykonawcami zewnętrznymi na świadczenie usług funkcjonalnych, takich jak przetwarzanie płatności kartą i realizacja zamówień. Pełną listę użytkowników danych można uzyskać, kontaktując się z doTERRA lub pisząc do nas na adres:

doTERRA Attn: Legal Department 389 South 1300 West Pleasant Grove, Utah 84062 USA

O: Administrator to użytkownik danych, który określa cel, warunki i środki wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych, podczas gdy podmiot przetwarzający to użytkownik danych, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.
O: Jak wskazano powyżej w punkcie 4, konsultanci Wellness Advocate są administratorami danych.
O: Jak wskazano powyżej w punkcie 4, konsultanci Wellness Advocate są uznawani za administratorów danych. Konsultanci Wellness Advocate mają obowiązek przestrzegać RODO. Poniższa lista obowiązków została dodana do punktu 17 Europejskich podręczników polityki:

Ochrona danych: Jako samozatrudnieni niezależni wykonawcy, konsultanci Wellness Advocate są administratorami wszelkich danych osobowych (w tym danych osobowych klientów), które przetwarzają w przebiegu swojej działalności biznesowej w charakterze konsultanta Wellness Advocate. Konsultanci Wellness Advocate mają obowiązek zapewnić, by takie dane osobowe były przetwarzane, przechowywane i usuwane w sposób w pełni zgodny z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, w tym z rozporządzeniem UE w sprawie ochrony danych osobowych 2016/679. Wiąże się to między innymi z wymienionymi poniżej obowiązkami:

 • wywiązywać się ze wszystkich swoich zobowiązań na mocy stosownych przepisów o ochronie danych, w tym ze zobowiązań w zakresie bezpieczeństwa danych i poufności;
 • zapewnić, by osobom, których dane dotyczą, przekazane zostały stosowne informacje odnoszące się do przetwarzania ich danych osobowych, w tym udostępniania ich danych osobowych Firmie;
 • zapewnić, by mieli podstawę prawną przetwarzania danych osobowych, w tym udostępniania danych osobowych Firmie, oraz uzyskać zgodę osób, których dane dotyczą, na przetwarzanie ich danych osobowych, jeżeli jest to wymagane na mocy obowiązujących przepisów o ochronie danych;
 • zapewnić, by osoby, których dane dotyczą, miały możliwość skorzystania z praw w zakresie ochrony danych przysługujących im na mocy obowiązujących przepisów o ochronie danych;
 • zawrzeć pisemne umowy z podmiotami przetwarzającymi dane, którym powierzają przetwarzanie danych w swoim imieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych;
 • wdrożyć stosowne środki techniczne i organizacyjne, by zapewnić i móc wykazać, że przetwarzanie jest dokonywane w zgodzie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych;
 • niezwłocznie powiadomić Firmę o wszelkich rzeczywistych lub podejrzewanych przypadkach naruszenia ochrony danych, które mają wpływ na dane osobowe przetwarzane przez konsultantów Wellness Advocate w związku z czynnościami wykonywanymi przez nich w charakterze konsultantów Wellness Advocate;
 • w pełni współpracować z Firmą w zakresie wszystkich uzasadnionych i zgodnych z prawem starań mających na celu zapobieganie, łagodzenie skutków lub naprawę takiego naruszenia ochrony danych; and
 • wdrożyć i zapewnić stosowną ochronę w razie przesyłania danych osobowych do krajów znajdujących się poza EOG, zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów o ochronie danych.
O: Tak. Od 25 maja 2018 roku odwiedzający mogą nie wyrazić zgody na gromadzenie plików cookie lub wybrać, na jakie pliki cookie zezwalają.
O: Jako administrator danych doTERRA odpowiada za zapewnienie, by dane osobowe były przetwarzane, przechowywane i usuwane w sposób w pełni zgodny z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, w tym z RODO.
O: Ogólnie rzecz biorąc, jeżeli konsultant Wellness Advocate wykorzystuje dane osobowe wyłącznie za pomocą narzędzi zapewnionych w mydoterra, stosunkowo łatwo będzie mu zapewnić zgodność z RODO, ponieważ doTERRA będzie dbać o to, by strona mydoterra była na bieżąco aktualizowana. Jeżeli jednak konsultant Wellness Advocate pobierze z mydoterra listy kontaktów zawierające dane osobowe lub stworzy swoje własne narzędzia i/lub listy danych osobowych, musi przestrzegać wszystkich postanowień RODO odnoszących się do administratora danych. Obejmują one między innymi listę obowiązków przedstawioną w punkcie 10 powyżej. Konsultant Wellness Advocate musi zapewnić całkowitą poufność wszystkich będących w jego posiadaniu danych osobowych otrzymywanych od Klientów oraz nowo zarejestrowanych konsultantów Wellness Advocate. Po pomyślnej rejestracji nowego członka w doTERRA i wprowadzeniu jego danych do systemu doTERRA należy usunąć lub zniszczyć jego dane osobowe, ponieważ nie ma już konieczności ich przechowywania.
O: Tak, konsultanci Wellness Advocate, którzy mają siedzibę poza UE, ale wykorzystują dane osobowe mieszkańców UE, muszą przestrzegać RODO.
O: Tak, niespełnienie żądania takiej osoby o zaprzestanie otrzymywania komunikatów marketingowych w ciągu 30 dni, stanowi naruszenie RODO. Odpowiedzialność osobista z tytułu nieprzestrzegania tego postanowienia RODO może zostać wyegzekwowana od poszczególnych konsultantów Wellness Advocate w drodze osobistych pozwów sądowych i/lub postępowań administracji rządowej. Ponadto zasady doTERRA nie zezwalają na spamowanie członków zespołu i innych osób. W związku z tym zarówno na mocy RODO, jak i zasad doTERRA konsultanci Wellness Advocate muszą zawsze mieć możliwość zrezygnowania z otrzymywania wiadomości lub komunikatów od Firmy lub od innych konsultantów Wellness Advocate. Jeżeli uważasz, że otrzymujesz niechcianą korespondencję, skontaktuj się z compliance@doterra.com, by pomóc w rozwiązaniu tego problemu.

O: Wszystkie informacje można znaleźć na oficjalnej stronie UE dotyczącej RODO. doTERRA chętnie udziela informacji związanych z prawami osób, których dane dotyczą. Ponadto doTERRA chętnie udziela ogólnych informacji, w dozwolonym przez prawo zakresie, na temat obowiązków konsultantów Wellness Advocate na mocy RODO. Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich praw do ochrony danych, skontaktuj się z doTERRA lub napisz do nas na adres:

doTERRA Attn: Legal Department 389 South 1300 West Pleasant Grove, Utah 84062 USA

O: Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich praw do ochrony danych, skontaktuj się z doTERRA lub napisz do nas na adres:

doTERRA Attn: Legal Department 389 South 1300 West Pleasant Grove, Utah 84062 USA

O: doTERRA udostępnia dane osobowe strategicznym zewnętrznym partnerom biznesowym (jak wskazano w punkcie 7), aby wypełniać swoje zobowiązania względem konsultantów Wellness Advocate i klientów. Przykłady osób trzecich, z jakimi doTERRA kontaktuje się w tej kwestii, obejmują podmioty przetwarzające płatności kartą, a także firmy zajmujące się wysyłką i realizacją zamówień oraz świadczące usługi w zakresie baz danych na potrzeby prowadzenia strony mydoterra i witryn internetowych.
O: Wszystkie zmiany konieczne do tego, by doTERRA zapewniła zgodność z RODO, są wprowadzane na platformach internetowych doTERRA. Jako administrator danych doTERRA spełni żądanie konsultanta Wellness Advocate dotyczące usunięcia danych z naszych systemów, w tym z mydoterra. Dane kontaktowe widoczne w mydoterra uznawane są za udostępnione na mocy upoważnienia, chyba że członek powiadomi doTERRA, że żąda usunięcia swoich danych (patrz punkt 18).

Co możemy dla Ciebie zrobić?

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA Kontakt

Wybierz swój kontynent

Wybierz swój region

Wybierz swoją lokalizację

Wybierz swó język