Waar ben ik als Wellness Advocate, Gegevensbeheerder, verantwoordelijk voor?


Wellness Advocates zijn verantwoordelijk voor het naleven van GDPR. Onderstaande lijst van verantwoordelijkheden is als volgt toegevoegd aan hoofdstuk 17 van de Beleidshandboeken Europa:

A. Databescherming: Wellness Advocates zijn als zelfstandigen beheerder van alle persoonsgegevens (waaronder persoonsgegevens van klanten) die zij als Wellness Advocate verwerken in het kader van hun zakelijke activiteiten. Wellness Advocates zijn verantwoordelijk voor het volledig opslaan, verwerken en verwijderen van dergelijke persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van de EU Algemene Inzake Verordening Gegevensbescherming (GDPR) 2016/679. Dit houdt onder meer de volgende verantwoordelijkheden in:

1. Je dient alle verplichtingen van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming na te komen, met inbegrip van de verplichtingen inzake gegevensbeveiliging en vertrouwelijkheid;

2. Je dient ervoor te zorgen dat de betrokkenen passende informatie krijgen over de verwerking van hun persoonsgegevens, met inbegrip van het delen van hun persoonsgegevens met het bedrijf;

3. Je dient ervoor te zorgen dat zij een wettelijke basis hebben voor de verwerking van persoonsgegevens, met inbegrip van het delen van persoonsgegevens met het Bedrijf en de toestemming van de betrokkenen te verkrijgen voor de verwerking van hun persoonsgegevens, indien vereist door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming; 

4. Je dient ervoor te zorgen dat de betrokkenen de rechten op het gebied van gegevensbescherming kunnen uitoefenen die hun door de toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming zijn toegekend;

5. Je dient een schriftelijke overeenkomst aan te gaan met gegevensverwerkers op wie zij vertrouwen om namens hen persoonsgegevens te verwerken, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming;

6. Je dient passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer te leggen om ervoor te zorgen en te kunnen aantonen dat de verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming;

7. Je dient het Bedrijf onmiddellijk op de hoogte te stellen van elke daadwerkelijke of vermoedelijke inbreuk op persoonsgegevens die van invloed is op de verwerking van persoonsgegevens door Wellness Advocates in verband met hun activiteiten als Wellness Advocate; 

8. Je dient volledig met het Bedrijf samen te werken bij alle redelijke en wettelijke inspanningen om dergelijke inbreuken op persoonsgegevens te voorkomen, te beperken of te corrigeren; en

9. Je dient te zorgen voor de implementatie en adequate bescherming in geval van doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de EER, zoals vereist krachtens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Selecteer uw continent

Selecteer uw regio

Selecteer uw locatie

Selecteer uw taal