Privacy Policy - Čeština


Datum účinnosti: 1. červenec 2021

Společnost doTERRA Global Limited a její přidružené a dceřiné společnosti (souhrnně dōTERRA nebo „naše společnost“) respektuje vaše obavy o ochranu soukromí. Toto Online prohlášení týkající se ochrany osobních údajů popisuje typy osobních údajů, které získáváme prostřednictvím webových stránek a mobilních aplikací doTERRA uvedených v příloze A (souhrnně „stránky“), jak můžeme tyto informace používat, s kým je můžeme sdílet a jaké jsou k dispozici možnosti, pokud jde o naše používání těchto informací. Toto prohlášení také popisuje opatření, která jsme podnikli za účelem ochrany získaných osobních údajů, a způsob, jakým nás mohou jednotlivci kontaktovat ohledně našich postupů v oblasti ochrany osobních údajů.

Správcem údajů pro zpracování vašich osobních údajů popsaných v tomto prohlášení bude společnost doTERRA Global Limited, se sídlem na adrese 32 Molesworth Street, Dublin 2, Irsko (dále jen „společnost doTERRA Global“), společnost doTERRA Enterprises, sarl, se sídlem na adrese 39, Avenue John F. Kennedy L 1855 Lucemburk (dále jen „společnost doTERRA Enterprises“), a místní subjekt ze skupiny doTERRA odpovídající za zemi, kde nakupujete produkty nebo služby dōTERRA (dále jen „pobočka doTERRA“).

Kliknutím na jeden z níže uvedených odkazů přejdete na uvedený oddíl:

Shromažďované informace

Informace, které získáváme automatizovanými prostředky

Jak používáme získané informace

Sdílení informací

Vaše volby a práva

Ostatní online služby a funkce třetích stran

Jak osobní údaje chráníme

Uchovávání osobních údajů

Osobní údaje dětí

Aktualizace tohoto prohlášení týkajícího se ochrany osobních údajů

Jak nás kontaktovat

Shromažďované informace

Mezi námi získávané osobní údaje patří:

 • kontaktní a identifikační údaje, jako je jméno, telefonní a faxové číslo, e-mail, poštovní a dodací adresa, časové pásmo, podpis, elektronický podpis a daňové identifikační číslo/vnitrostátní identifikační číslo;
 • informace použité k vytvoření vašeho účtu pro přístup na stránky, jako je datum narození, jméno partnera/partnerky či manžela/manželky, fotografie, preferovaný jazyk a online heslo;
 • informace o platbách, jako je fakturační adresa a údaje o platební kartě včetně čísla karty, data vypršení její platnosti a bezpečnostního kódu, které jsou naším jménem přenášeny, shromažďovány a ukládány naším externím zpracovatelem plateb;
 • potvrzení/přijetí podmínek a zásad společnosti;
 • údaje o připojení nebo návštěvnosti, jako jsou přihlašovací údaje, IP adresy, časová razítka, typ prohlížeče a aktivita adresy URL (pro detekci škodlivých řetězců adresy URL);
 • údaje o poloze, jako jsou informace o IP adrese týkající se zeměpisné polohy; a
 • další osobní údaje, jež jsou součástí obsahu, který nám zašlete například prostřednictvím funkce „Zpětná vazba“, veřejných fór nebo nástrojů zákaznické podpory na těchto stránkách.

Pokud jste majitelem účtu doTERRA, zpracováváme také informace o účtech v horní a dolní linii, o místu plánovaných schůzek a s vaším souhlasem také informace o produktech doTERRA z příběhů ze života, které mohou zahrnovat citlivé osobní údaje.

Informace, které získáváme automatizovanými prostředky

Při interakci s webovými stránkami získáváme určité informace automatizovanými prostředky, jako jsou soubory cookie, protokoly webových serverů, webové signály a další technologie. Tyto automatizované technologie můžeme používat ke shromažďování informací o vašem zařízení, procházení stránek a způsobech jejich používání. Informace, které získáme tímto způsobem, mohou zahrnovat IP adresu vašeho zařízení, další identifikátory související s vašimi zařízeními, charakteristiky webového prohlížeče, charakteristiky zařízení, jazykové předvolby, odkazující/výstupní stránky, údaje o sekvencích kliků a data a časy návštěv stránek. Další informace o zpracování údajů, které získáváme automatizovanými prostředky, naleznete v našich Zásadách používání cookies.

Jak používáme získané informace

Informace, které o vás získáváme, používáme k plnění naší smlouvy s vámi nebo k realizaci vámi vyžádaných kroků před uzavřením smlouvy, a to zejména abychom mohli:

 • poskytovat naše produkty a služby;
 • vytvořit a spravovat váš účet u společnosti doTERRA;
 • zpracovávat a plnit objednávky v souvislosti s našimi produkty a službami a průběžně vás informovat o stavu vaší objednávky;
 • identifikovat vás a ověřovat vaši identitu, abyste mohli objednávat naše produkty a přistupovat
 • k našim stránkám a používat je; vytvářet faktury a počítat provize; a
 • poskytovat technickou podporu.

Kromě toho používáme získané informace v rozsahu nezbytném pro naše oprávněné zájmy, a to zejména abychom mohli:

 • provádět analýzu údajů (včetně průzkumu trhu, analýzy trendů, finanční analýzy a anonymizace a souhrnu osobních údajů);
 • provozovat, vyhodnocovat, rozvíjet, spravovat a zlepšovat naše podnikání a stránky (včetně provozu, správy, analýzy a zlepšování našich produktů, služeb a stránek; vývoje nových produktů a služeb; řízení a hodnocení efektivity naší komunikace; provádění účetních, auditních, fakturačních, rekonciliačních a inkasních činností a jiných interních funkcí);
 • chránit před podvody a dalšími trestnými činy, nároky a jinými závazky, identifikovat je a předcházet jim;
 • a dodržovat a prosazovat příslušné oborové normy a zásady, včetně tohoto Online prohlášení týkajícího se ochrany osobních údajů a dalších podmínek používání a souvisejících dokumentů společnosti doTERRA;
 • zasílat propagační materiály, zpravodaje a další sdělení o našich produktech a službách za účelem
 • komunikace a správy účasti na speciálních akcích, programech, propagačních akcích, průzkumech nabídek, cílových skupinách a průzkumu trhu; a
 • jste-li produktovým poradcem, podávat výkazy distributorům v horní a dolní linii.

Kromě toho můžeme vaše osobní údaje zpracovávat, abychom vyhověli platným právním požadavkům, které jsme povinni dodržovat, a prosazovali je a pro stanovení, výkon nebo obhajobu právních nároků, ať už v soudním řízení nebo ve správním nebo mimosoudním řízení.

Informace, které o vás shromažďujeme, můžeme také použít jinými způsoby, k nimž v době shromažďování poskytujeme konkrétní oznámení, a pokud to vyžadují platné zákony, žádáme o váš souhlas.

Sdílení informací

Vaše osobní údaje nebudeme prodávat ani jinak sdílet s nikým dalším kromě případů popsaných v tomto Online prohlášení týkajícím se ochrany osobních údajů. Vaše osobní údaje můžeme sdílet s (1) našimi přidruženými a dceřinými společnostmi a (2) našimi poskytovateli služeb, kteří poskytují služby naším jménem, jako je například plnění objednávek, zákaznická podpora, zpracování plateb, zpracování provizí a bonusů, přeprava zboží, řízení prodeje, analýza zabezpečení a analýza dat. Naše poskytovatele služeb neopravňujeme k tomu, aby tyto informace používali nebo zveřejňovali, a to s výjimkou případů, kdy je to nezbytné pro poskytování služeb naším jménem nebo pro plnění zákonných požadavků. Chcete-li získat více informací o našich přidružených společnostech a externích poskytovatelích služeb, s nimiž můžeme potenciálně sdílet vaše osobní údaje, kontaktujte nás pomocí níže uvedených kontaktních údajů.

Jste-li majitelem účtu doTERRA, vaše osobní údaje také sdílíme s prodejní organizací k účtu (včetně účtů v horní a dolní linii) pro účely správy prodeje, objemu pro výpočet provizí, distribuce produktů a poskytování hlášení o činnosti.

Někteří z těchto příjemců údajů se nacházejí mimo Evropskou unii, a to i v jurisdikcích, jejichž úroveň ochrany údajů Evropská komise neuznala za přiměřenou. V tomto případě společnost doTERRA zajistí, aby byla zavedena vhodná bezpečnostní opatření k zajištění požadované úrovně ochrany údajů včetně výběru poskytovatelů služeb, kteří jsou buď certifikováni pro EU/USA či Švýcarsko/USA. V rámci programu Privacy Shield podle článku 45 GDPR nebo provádění smluv o předávání údajů s našimi poskytovateli služeb na základě standardních smluvních doložek Evropské komise podle článku 46 GDPR. Můžete získat více informací o umístění příjemců, s nimiž sdílíme vaše osobní údaje, a požádat o kopii zavedených bezpečnostních opatření tak, že nás kontaktujete, jak je uvedeno níže v části Jak nás kontaktovat.

Informace o vás můžeme také zveřejnit, (1) musíme-li tak učinit ze zákona nebo na základě právního procesu (jako je soudní příkaz nebo soudní obsílka); (2) v reakci na žádost státních orgánů, jako jsou orgány činné v trestním řízení; (3) abychom stanovili, uplatnili nebo obhájili svá zákonná práva; (4) pokud se domníváme, že zveřejnění je nezbytné nebo vhodné, aby se zabránilo fyzické nebo jiné újmě či finanční ztrátě; (5) v souvislosti s vyšetřováním domnělé nebo skutečné protiprávní činnosti; nebo (6) za jiných okolností s vaším souhlasem. Vyhrazujeme si právo převést jakékoli informace, které o vás máme, pokud prodáme nebo převedeme veškeré naše podnikání či majetek nebo jeho část (včetně případu fúze, akvizice, společného podniku, reorganizace, odprodeje, zrušení nebo likvidace).

Vaše volby a práva

V souvislosti s osobními údaji, které se vás týkají, nabízíme určité možnosti. V souladu se zákonem můžete (1) mít právo na přístup k osobním údajům, které o vás uchováváme; (2) požadovat, abychom vaše osobní údaje opravili nebo vymazali; (3) mít právo na omezení našeho zpracování vašich osobních údajů; a (4) kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace a každopádně proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu; a (5) pokud jsme obdrželi váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, máte právo jej kdykoli odvolat. V souladu s platnými právními předpisy máte také právo obdržet ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu osobní údaje, které jste nám o sobě poskytli, a to buď s vaším souhlasem, nebo na základě smlouvy, jíž jste smluvní stranou. Máte také právo předat tyto informace jinému správci údajů, pokud je to technicky proveditelné. Pokud nejste s našimi odpověďmi spokojeni, můžete také podat stížnost u dozorového úřadu na ochranu údajů.

Chcete-li tato práva uplatnit, kontaktujte nás, jak je uvedeno v části Jak nás kontaktovat tohoto Prohlášení týkajícího se ochrany osobních údajů. Abychom vám pomohli chránit vaše soukromí a zachovat bezpečnost, můžeme před udělením přístupu k informacím nebo vyhovění vašim požadavkům podniknout kroky k ověření vaší totožnosti. V rozsahu povoleném platnými právními předpisy můžeme účtovat přiměřený poplatek za vyhovění vaší žádosti, pokud ji považujeme za zjevně nedůvodnou nebo nadměrnou, nebo v případě žádosti o přístup k údajům vyžadující poskytnutí dalších kopií osobních údajů, které o vás uchováváme.

Ostatní online služby a funkce třetích stran

Stránky mohou pro vaše pohodlí a poskytnutí dalších informací nabízet odkazy na další online služby a mohou zahrnovat funkce třetích stran, jako jsou aplikace, nástroje, platební služby, widgety a moduly plug-in (např. tlačítka Facebook, Twitter, Instagram, YouTube a Pinterest). Tyto online služby a funkce třetích stran fungují nezávisle na nás. Postupy ochrany osobních údajů příslušných třetích stran, včetně podrobností o informacích, které o vás mohou shromažďovat, podléhají prohlášením o ochraně osobních údajů těchto stran, přičemž vám důrazně doporučujeme, abyste si je přečetli.

Jelikož tyto odkazované online služby ani funkce třetích stran nejsou vlastněny ani řízeny naší společností, doTERRA nenese za informační postupy těchto třetích stran odpovědnost.

Jak osobní údaje chráníme

Dodržujeme administrativní, technická a fyzická bezpečnostní opatření určená k ochraně osobních údajů před neoprávněným přístupem, zveřejněním nebo použitím.

Uchovávání osobních údajů

V rozsahu povoleném platnými zákony uchováváme získané osobní údaje po celou dobu trvání našeho smluvního vztahu prodlouženou o přiměřenou dobu potřebnou k tomu, abychom mohli provádět pravidelný výmaz, příp. vzít v úvahu platné promlčecí lhůty nebo dodržovat závazné platné právní předpisy.

Osobní údaje dětí

Stránky jsou určeny pro služby obecné veřejnosti a nejsou určeny dětem. Společnost dōTERRA vědomě neshromažďuje ani nevyžaduje osobní údaje od dětí mladších 16 let. Pokud se dozvíme, že jsme získali osobní údaje od osoby mladší 16 let, tyto informace neprodleně vymažeme. Pokud se domníváte, že nám osobní údaje poskytla osoba mladší 16 let, kontaktujte nás na adrese privacy@doterra.com.

Aktualizace tohoto prohlášení týkajícího se ochrany osobních údajů

Toto Online prohlášení týkající se ochrany osobních údajů může být pravidelně aktualizováno, aby odráželo změny v našich postupech týkajících se osobních údajů. Na stránkách zveřejníme oznámení o významných změnách tohoto Online prohlášení týkajícího se ochrany osobních údajů a v horní části prohlášení uvedeme informaci o tom, kdy bylo naposledy aktualizováno.

Jak nás kontaktovat

Máte-li jakékoli dotazy ohledně tohoto Online prohlášení týkajícího se ochrany osobních údajů, nebo chcete-li uplatnit svá práva na ochranu osobních údajů, kontaktujte prosím společnost dōTERRA  nebo nám napište na adresu:

doTERRA
Attn: Legal Department
389 South 1300 West
Pleasant Grove, Utah 84062  

Příloha A

Toto Online prohlášení týkající se ochrany osobních údajů se vztahuje na online zpracování osobních údajů společností dōTERRA v souvislosti s následujícími webovými stránkami a mobilními aplikacemi:

www.doterra.myvoffice.com 
doterraeveryday.eu 
http://www.labs.doterra.com 
www.sourcetoyou.com 
www.aromatouch.com 
www.doterra.com 
www.doterradiamondclub.com 
www.mydoterra.com
www.eumarketplace.doterra.com/

 

 

Select Your Continent

Select Your Region

Select Your Location

Select Your Language