dōTERRA Taiwan Founders Club
Shuang Shuang Chang

Fu Yu Chen

Chih Jung Huang & Chen Chen Chang

Jui Chang Juan & Chia Hsiu Tsai

Kai Hsun Kuo & Pei Ling Su

Yu Yin Li

Chih Jen Liu & Man Tsai

Yen Chen Lo

Wen Chang Su & Hui Yu Huang

Carol Sung & Fu Lun Lu

Chen Chien Tang & Chiah Ling Li

Wendy Wang

Ching Chun Wu

Tung Han Wu

Pei Chi Yi