Gebruikersvoorwaarden


1. Aanvaarding van de Voorwaarden

DEZE VOORWAARDEN KUNNEN ZIJN GEWIJZIGD SINDS UW LAATSTE BEZOEK AAN DE SITE. DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DE SITE GEEFT U AAN DAT U DEZE VOORWAARDEN ACCEPTEERT.

dōTERRA Global Limited, of haar directe of indirecte dochterondernemingen of filialen, (gezamenlijk "dōTERRA" of "wij", "ons", "onze") biedt toegang tot de dōTERRA websites, op w ww.doterra.com ("Site") onder voorbehoud van uw aanvaarding van deze dōTERRA websitegebruikersovereenkomst ("Overeenkomst"). dōTERRA kan deze Overeenkomst van tijd tot tijd actualiseren zonder voorafgaande kennisgeving aan u. We raden u aan om deze Overeenkomst regelmatig te herzien voor eventuele updates of wijzigingen.

Door de toegang tot, het browsen, het framen, het gebruik van en/of het linken naar de Sites, wordt u een Gebruiker (zoals gedefinieerd in artikel 2) en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze Overeenkomst. Deze Overeenkomst is voor het laatst herzien op 1 juli 2021. Wanneer u een bepaalde functie van de Sites gebruikt, kan het zijn dat u ook onderworpen bent aan eventuele geplaatste richtlijnen, regels, servicevoorwaarden, acceptabel gebruiksbeleid, privacybeleid of andere contractuele bepalingen, zoals vermeld. Als u een dōTERRA Wellness Advocate bent, gaat u ermee akkoord dat uw gebruik van de Sites niet alleen onderworpen is aan deze Gebruiksvoorwaarden, maar ook aan de voorwaarden van uw Wellness Advocate Overeenkomst en de Beleidshandleiding. Indien u een dōTERRA Wholesale Customer bent, gaat u ermee akkoord dat uw gebruik van de Websites niet alleen onderworpen is aan deze Gebruiksvoorwaarden, maar ook aan de voorwaarden van uw Wholesale Customer Overeenkomst. Behalve in het geval van de Wholesale Customer Overeenkomst, of de Wellness Advocate Overeenkomst en Beleidshandleiding, in het geval van een conflict tussen een andere overeenkomst, regel, beleid of servicevoorwaarden en deze Overeenkomst, zullen de bepalingen van deze Overeenkomst van toepassing zijn. Als u vragen hebt over deze Gebruikersovereenkomst, neem dan contact op met dōTERRA via e-mail op service@doterra.com voordat u de Sites gebruikt.

We zullen met u communiceren via e-mail of door berichten op de Sites te plaatsen. U gaat ermee akkoord dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere mededelingen die wij u elektronisch verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke mededelingen schriftelijk moeten worden gedaan.

2. Soorten Gebruikers

Elke persoon die de Sites bezoekt, doorbladert of op een andere manier gebruikt, hetzij handmatig of via een geautomatiseerd apparaat of programma, wordt beschouwd als een "Gebruiker" onder deze Overeenkomst. Door de Sites te bezoeken en Gebruiker te worden, verklaart u dat u 18 jaar of ouder bent. Als u jonger bent dan 18 jaar, maar ten minste 16 jaar oud, mag u de Sites alleen gebruiken onder toezicht van een ouder of wettelijke voogd die ermee heeft ingestemd gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden.

3. Privacy

U erkent dat u de voorwaarden van het privacybeleid van dōTERRA op https://www.doterra.com/ME/nl_ME/privacy-policy-netherlands hebt gelezen en begrepen, waarin wordt uiteengezet hoe wij persoonsgegevens verwerken in verband met uw gebruik van de Sites, met inbegrip van de soorten gegevens die worden verzameld, de doeleinden waarvoor deze gegevens worden verwerkt, de partijen waarmee de gegevens kunnen worden gedeeld, en uw rechten met betrekking tot de verwerking van de gegevens.

4. Gebruik van de Sites; Wijzigingen

(a) U begrijpt dat dōTERRA niet kan en niet garandeert dat de bestanden die beschikbaar zijn om te downloaden van de Sites vrij zijn van infecties of virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere computerprogrammeringsroutines die bedoeld zijn om een systeem, gegevens of persoonlijke informatie te beschadigen, nadelig te beïnvloeden, heimelijk te onderscheppen of te onteigenen. U bent verantwoordelijk voor het implementeren van voldoende procedures en controlepunten om te voldoen aan uw specifieke eisen voor de nauwkeurigheid van de gegevensinvoer en -uitvoer, en voor het onderhouden van middelen buiten de Sites voor de reconstructie van eventueel verloren gegane gegevens.

(b) dōTERRA behoudt zich het recht voor om de Sites of delen van de Sites te allen tijde naar eigen goeddunken aan te vullen, te wijzigen of te beëindigen. Dergelijke toevoegingen, wijzigingen of stopzettingen zijn onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden.

(c) dōTERRA Wellness Advocates. dōTERRA Wellness Advocates ("Wellness Advocates") zijn onafhankelijke derde partij contactanten van dōTERRA en dōTERRA is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de verklaringen, handelingen of nalatigheden van dergelijke Wellness Advocates, hetzij in verband met de Sites of in een andere context. U erkent en gaat ermee akkoord dat dōTERRA geen controle heeft over, en niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor enige informatie, in welk medium dan ook, verstrekt aan u door een Wellness Advocate. dōTERRA bevestigt niet de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van enig materiaal gecreëerd of gedistribueerd door Wellness Advocate in welk medium dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het internet.

5. Systeemintegriteit

U mag geen enkel apparaat, software of routine gebruiken om de goede werking van de Sites te verstoren. U mag geen enkele actie ondernemen die een onredelijke last legt op de infrastructuur die wordt gebruikt om de efficiënte werking van de Sites te ondersteunen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, ongevraagde e-mail (d.w.z. "Spam").

6. RISICO; INTERNETGEBRUIK

U NEEMT DE VOLLEDIGE VERANTWOORDELIJKHEID EN HET RISICO VOOR UW GEBRUIK VAN DE SITES EN HET INTERNET. U ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT ALLE UPLOADS OF TRANSMISSIES DIE U UITVOERT, KUNNEN WORDEN ONDERSCHEPT EN GEBRUIKT DOOR EEN ONBEVOEGDE DERDE PARTIJ EN DAT ALLE RISICO'S DIE DAARMEE GEPAARD GAAN, UITSLUITEND DE UWE ZIJN.

7. GEEN GARANTIES

dōTERRA MAAKT GEEN UITZONDERINGEN OF IMPLICIETE GARANTIES, VERKLARINGEN OF GOEDKEURINGEN VAN WELKE AARD DAN OOK (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES VAN EIGENDOMSRECHT OF NIET-INBREUK, OF DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL) MET BETREKKING TOT DE SITES, DE INHOUD VAN DE SITES, MERCHANDISE OF DIENSTEN OP DE SITES OF OP HET INTERNET ALGEMEEN, SPECIFIEKE VERKLARINGEN OP DE SITES VOOR EEN DEELNEMEND PRODUCT OF DIENST EN DOTERRA ZAL NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR KOSTEN OF SCHADE DIE DIRECT OF INDIRECT VOORTKOMEN UIT EEN TRANSACTIE UIT DE SITES. IN SOMMIGE STATEN IS HET MOGELIJK DAT DE AFWIJZING VAN IMPLICIETE GARANTIES NIET IS TOEGESTAAN, DUS HET IS MOGELIJK DAT DE VOORGAANDE AFWIJZING NIET OP U VAN TOEPASSING IS.

dōTERRA GARANDEERT NIET DAT DE SITES OF DIENSTEN ZULLEN VOLDOEN AAN DE GEBRUIKERSVEREISTEN, OF DAT DE SITES OF DIENSTEN ZULLEN WORDEN ONDERBROKEN OF ZONDER PROBLEMEN FUNCTIONEREN OF DAT DEFECTEN IN DE SITES ZULLEN GECORRIGEERD ZULLEN WORDEN. DE SITES EN DE INHOUD EN DIENSTEN DIE OP DE SITES BESCHIKBAAR WORDEN GESTELD, WORDEN AANGEBODEN OP EEN "INDIEN" EN "INDIEN BESCHIKBAAR" BASIS.

8. Systeemonderbrekingen

dōTERRA plant periodiek de stilstand van het systeem in voor onderhoud en andere doeleinden. Ongeplande systeemuitval kan ook voorkomen. dōTERRA is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de resulterende onbeschikbaarheid van de Sites of voor enig verlies van gegevens of transacties veroorzaakt door geplande of ongeplande systeemuitval of de daaruit voortvloeiende vertraging, verkeerde levering, niet-levering van informatie veroorzaakt door dergelijke systeemuitval, of handelingen van derden of enige andere uitval van webhostproviders of de internetinfrastructuur en -netwerk buiten de Sites om.

9. Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord om dōTERRA en haar moedermaatschappij, filialen, dochterondernemingen, functionarissen, directeuren, werknemers en agenten te vrijwaren van en te verdedigen tegen alle claims, eisen, acties, kosten, aansprakelijkheden, verliezen en schade van welke aard dan ook (met inbegrip van werkelijke advocatenkosten) die voortvloeien uit (i) uw gebruik, misbruik of misbruik van de Sites, (ii) uw misbruik van diensten of goederen die via de Sites worden geleverd, of (iii) uw inbreuk op enige bepaling van deze Overeenkomst. U zal zo volledig meewerken als redelijkerwijs nodig is in de verdediging van dōTERRA's claims. dōTERRA behoudt zich het recht voor om, op eigen kosten, de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van elke zaak die anders onderhevig is aan schadeloosstelling door u en u zal in geen geval enige zaak regelen zonder de schriftelijke toestemming van dōTERRA.

10. Intellectueel Eigendom

De inhoud van de Sites, zoals tekst, afbeeldingen, logo's, audioclips, video, foto's, software en andere informatie (de "Inhoud") is het eigendom van of in licentie gegeven aan dōTERRA Holdings LLC en/of haar filialen of partners, en wordt beschermd door federale en internationale auteursrecht- en handelsmerkwetten, of andere eigendomsrechten. Deze rechten zijn beschermd in alle vormen, media en technologieën die nu bestaan of hierna worden ontwikkeld. U mag delen van het materiaal van de verschillende delen van de Sites uitsluitend afdrukken en downloaden voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik of voor niet-commercieel gebruik binnen uw organisatie of zoals anderszins is toegestaan. Tenzij u een Wellness Advocaat bent, mag geen enkel deel van de Inhoud worden herdrukt, heruitgegeven, gewijzigd of verspreid in welke vorm dan ook zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van dōTERRA. Als u een Wellness Advocate bent, wordt uw recht op het gebruik van Toegestane Inhoud geregeld door Sectie 12 van de Beleidshandleiding. Afgezien van het toegestane gebruik door een Wellness Advocate, mag u niet, en deze Overeenkomst geeft u geen toestemming om, te reproduceren, te onderwerpen, te decompileren, te demonteren, te wijzigen, te verzenden, te verkopen, te distribueren, in licentie te geven of om afgeleide werken te maken met betrekking tot de Sites. Bepaalde inhoud kan in licentie worden gegeven door derden en al deze inhoud van derden en alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud behoren toe aan de respectievelijke derden. U mag geen auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendommen of eigendomsvermeldingen of legenda's die op de Sites of de Inhoud staan, verwijderen of wijzigen. Alle rechten die niet uitdrukkelijk worden verleend door deze Overeenkomst of door de toepasselijke licentieovereenkomsten voor eindgebruikers zijn voorbehouden aan dōTERRA.

Niets hierin zal worden geïnterpreteerd als het verlenen van een implicatie, uitsluiting of andere licentie of recht onder een patent of handelsmerk van dōTERRA of een derde partij. Behalve zoals hierboven uitdrukkelijk bepaald, zal niets hierin worden geïnterpreteerd als het verlenen van een licentie of rechten onder een dōTERRA auteursrecht. 

11. Beperking van de Aansprakelijkheid

ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID ZAL dōTERRA OF EEN ANDERE PARTIJ BETROKKEN BIJ HET CREËREN, PRODUCEREN, OF DE DISTRIBUTIE VAN DE SITES AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR EEN DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE, OF GEVOLGSCHADE VOOR VERLIES VAN WINST, GOODWILL, GEBRUIK, GEGEVENS OF ANDERE IMMATERIËLE VERLIEZEN (ZELFS ALS WIJ OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE) DIE HET GEVOLG ZIJN VAN I) HET GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE SITES (II) DE KOSTEN VAN DE AANKOOP VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN DIE VOORTVLOEIEN UIT AANGEKOCHTE OF VERKREGEN GOEDEREN, GEGEVENS, INHOUD OF DIENSTEN OF TRANSACTIES DIE VIA OF VAN DE SITES ZIJN AANGEGAAN; (III) ONBEVOEGDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN UW TRANSMISSIES OF GEGEVENS; (IV) VERKLARINGEN OF GEDRAGINGEN VAN DERDEN OP DE SITES; OF V) ALLE ANDERE ZAKEN DIE VERBAND HOUDEN MET DE SITES. U ERKENT HIERBIJ DAT DEZE PARAGRAAF VAN TOEPASSING IS OP ALLE INHOUD, GOEDEREN EN DIENSTEN DIE BESCHIKBAAR ZIJN VIA DE SITES. IN GEEN ENKEL GEVAL ZAL dōTERRA's TOTALE CUMMULATIEVE AANSPRAKELIJKHEID DIE ONDER DEZE VOORWAARDEN VALT HET LAGERE BEDRAG VAN BETAALDE KOSTEN OVERSTIJGEN, IN HET GEVAL VAN dōTERRA VOOR HET GEBRUIK VAN DE SITES DOOR JOU, OF $50. OMDAT IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE NIET IS TOEGESTAAN, IS DE AANSPRAKELIJKHEID IN DERGELIJKE STATEN BEPERKT TOT HET LAAGSTE BEDRAG DAT WETTELIJK IS TOEGESTAAN. DE BEPERKINGEN VAN DE AANSPRAKELIJKHEID IN DEZE OVEREENKOMST AAN DE BEGUNSTIGDHEID VAN dōTERRA, ONZE ONDERNEMINGEN, AFFILIATES, DOCHTERONDERNEMINGEN, EN AAN ALLE ONZE RESPECTIEVELIJKE FUCTIONARISSEN, BESTUURDERS, WERKNEMERS, ADVOCATEN en AGENTEN.

12. Uw Accountverplichtingen

Met het oog op uw gebruik van de Sites gaat u akkoord: (i) juiste, nauwkeurige en actuele en volledige informatie over uzelf of uw organisatie te verstrekken, zoals gevraagd door de Sites (de "Registratie-informatie"); en (ii) de Registratie-informatie te onderhouden en bij te werken om deze waarheidsgetrouw, accuraat, actueel en volledig te houden. Als u informatie verstrekt die onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, of als we redelijke gronden hebben om te vermoeden dat dergelijke informatie onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, kunnen we uw account opschorten of beëindigen en weigeren u toe te staan de Sites te blijven gebruiken en in de toekomst toegang tot de Sites te krijgen. U bent verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw wachtwoord en rekeningnummer en bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder uw rekeningnummer en wachtwoord plaatsvinden. U gaat ermee akkoord dat uw wachtwoord mag worden gebruikt om u een elektronisch register en een elektronische handtekening toe te kennen. Daarom zult u uw wachtwoorden of rekeningidentificatiegegevens niet aan derden bekendmaken. U gaat ermee akkoord ons onmiddellijk op de hoogte te brengen van elk ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord of elke andere inbreuk op de veiligheid. dōTERRA is op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk voor frauduleuze aankopen die worden gedaan met behulp van uw gecompromitteerde wachtwoord.

13. Aankopen en Productprijzen

(a) Productaankoop en Prijsstelling. Alle facturerings- en andere informatie die aan de Sites wordt verstrekt, moet waarheidsgetrouw en accuraat zijn. Het verstrekken van enige onwaarachtige of onjuiste informatie is een inbreuk op deze Gebruiksvoorwaarden, en, als u een Wellness Advocate bent, kan dit ook een inbreuk zijn op uw Wellness Advocate Overeenkomst. Door het afronden van het afrekenproces gaat u akkoord met het accepteren en betalen van de gevraagde product(en) of dienst(en). U verklaart en garandeert dat u het wettelijke recht hebt om een creditcard of ander betaalmiddel te gebruiken om een transactie te voltooien.

In het geval dat een product tegen een onjuiste prijs wordt vermeld of met onjuiste informatie als gevolg van een typefout of een fout in de prijzen of productinformatie, heeft dōTERRA het recht om bestellingen van producten tegen de onjuiste prijs te weigeren of te annuleren. dōTERRA heeft het recht om dergelijke bestellingen te weigeren of te annuleren, ongeacht of de bestelling al dan niet bevestigd is en de creditcard van de Gebruiker in rekening is gebracht. dōTERRA behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken een bestelling te weigeren of te annuleren, om welke reden dan ook. Als uw creditcard al is belast voor de aankoop en uw bestelling wordt geannuleerd, zal dōTERRA onmiddellijk een krediet op uw creditcardrekening verstrekken ten belope van het bedrag van de kosten.

dōTERRA probeert in alle productbeschrijvingen accuraat te zijn. Desalniettemin garandeert dōTERRA niet dat de productbeschrijving of andere inhoud van de Sites nauwkeurig, volledig, betrouwbaar, actueel of vrij van fouten is. Als u vindt dat een product niet is zoals beschreven, dan is uw enige remedie het terugsturen van het product volgens het retourbeleid van dōTERRA.

dōTERRA behoudt zich het recht voor om, met of zonder voorafgaande kennisgeving, (a) voorwaarden te stellen aan de honorering van een coupon, couponcode, promotiecode of andere promotie, (b) een productbeschrijving te wijzigen, (c) de beschikbaarheid of een product of dienst te beperken, (d) te weigeren een gebruiker of klant diensten te verlenen.

(b) Promoties. De Sites kunnen wedstrijden of promoties bevatten waarbij u materiaal of informatie over uzelf of uw distributeurschap moet opsturen om deel te kunnen nemen. Houd er rekening mee dat een dergelijke wedstrijd of promotie die via de Sites wordt aangeboden, onderworpen kan zijn aan een afzonderlijke reeks voorwaarden, die onder andere vereisten kunnen bevatten om in aanmerking te komen, zoals leeftijdslimieten en geografische beperkingen, Als u besluit deel te nemen aan dergelijke wedstrijden of promoties, is het uw verantwoordelijkheid om uzelf vertrouwd te maken met de relevante voorwaarden en door uw deelname gaat u ermee akkoord om te voldoen aan dergelijke voorwaarden, die in alle opzichten bindend en definitief zijn.

(c) Terugbetalingen. Het primaire doel van dōTERRA en haar distributeurs is om producten van hoge kwaliteit te verkopen aan klanten. Als u een dōTERRA product wilt retourneren, raadpleeg dan het retourbeleid, dat kan worden gevonden in de van toepassing zijnde beleidshandleiding als u een Wellness Advocate bent of uw algemene voorwaarden als u een Wholesale Customer bent.

(d) Elke claim of oorzaak van een actie met betrekking tot de Sites moet binnen een jaar na het ontstaan van de claim worden gestart. De prijs en de beschikbaarheid van elk product of elke dienst van dōTERRA kan op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

14. Geen goedkeuring van Inhoud en Links naar andere Websites

Eventuele links naar andere sites worden slechts voor het gemak van de gebruikers van de Sites aangeboden. De Sites kunnen links of verwijzingen bevatten naar andere sites, maar dōTERRA heeft niet al deze andere sites beoordeeld, is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze andere sites en is niet aansprakelijk voor schade of letsel als gevolg van dergelijke inhoud. dōTERRA keurt deze sites niet goed en doet geen uitspraken over deze sites, noch over informatie of andere producten of materialen die daar te vinden zijn, noch over de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik ervan. Als u besluit om toegang te krijgen tot een van deze andere sites die gelinkt zijn aan de Sites, doet u dat geheel op eigen risico.

15. Linking en Framing van de Sites

Tenzij een Gebruiker een schriftelijke overeenkomst heeft met dōTERRA die anders vermeldt, mag een Gebruiker alleen een hyperlink naar de Sites op een andere website verstrekken als de Gebruiker aan alle onderstaande voorwaarden voldoet: (a) de link moet een tekstuele link zijn die duidelijk gemarkeerd is met "dōTERRA" of de link moet "verwijzen" naar de URL http://www.doterra.com " en niet naarandere pagina's binnen de Sites; (c) de link moet, wanneer deze door een gebruiker wordt geactiveerd, de sites schermvullend weergeven en niet binnen een "frame" op de linkende website; en (d) het uiterlijk, de positie en andere aspecten van de link mogen niet van dien aard zijn dat ze de goodwill die verbonden is aan de naam en de handelsmerken van dōTERRA beschadigen of afzwakken of dat ze de valse schijn wekken dat dōTERRA geassocieerd wordt met, of een sponsor is van, de website die de link maakt. Door deze toestemming te geven, doet dōTERRA geen afstand van haar eigendom of rechten op handelsmerken, auteursrechten, patenten of andere vormen van intellectuele eigendom die verband houden met de Sites. dōTERRA behoudt zich het recht voor om haar toestemming voor elke link op elk moment naar eigen goeddunken te herroepen.

16. Toepasselijk Recht

Deze overeenkomst en de toegang tot de sites worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het recht van de staat Luxemburg.

17. Keuze van het Forum

(a) dōTERRA Wellness Advocates en Wholesale Customer Programmadeelnemers. Als u een dōTERRA Wellness Advocate of een Wholesale Customer bent, dan zal elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Sites of de aankoop van diensten via de Sites worden opgelost door middel van de arbitrageprocedure zoals beschreven in de Beleidshandleiding of uw overeenkomst met het bedrijf.

(b) Andere Gebruikers. U stemt er hierbij onherroepelijk en onvoorwaardelijk mee in zich te onderwerpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Luxemburg voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de Sites of de aankoop van diensten via de Sites (en u stemt ermee in geen enkel geschil in verband hiermee aan te spannen, behalve voor dergelijke rechtbanken). U doet hierbij onherroepelijk en onvoorwaardelijk afstand van elk bezwaar tegen het aanhangig maken van een dergelijk geschil bij de rechtbanken van Luxemburg om niet voor een rechtbank te pleiten of te eisen dat een dergelijk geschil in een ongelegen forum is aangespannen.

18. Locatie van de Gebruikers

De materialen in de dōTERRA Sites worden enkel voorgesteld met het oog op de promotie van dōTERRA en de dōTERRA producten die beschikbaar zijn in uw land van verblijf. DE PRODUCTEN OP DE dōTERRA SITES ZIJN NIET VOOR VERKOOP BUITEN UW LAND VAN VERBLIJF. dōTERRA verklaart

niet dat het materiaal in de dōTERRA sites in overeenstemming is met de wetten van jurisdicties buiten het land waar u woont. Personen die ervoor kiezen om de dōTERRA Sites te bezoeken vanuit landen buiten hun land van verblijf, doen dit op eigen initiatief en alleen voor informatieve doeleinden.

19. Gebruikersfeedback

Indien een gebruiker op dōTERRA reageert met informatie, inclusief feedback, zoals vragen, verzoeken, meningen, opmerkingen, suggesties of dergelijke met betrekking tot de inhoud van een dōTERRA document, de Sites of de dōTERRA diensten, wordt deze informatie als niet-vertrouwelijk beschouwd en heeft dōTERRA geen enkele verplichting met betrekking tot deze informatie en is het vrij om deze informatie te reproduceren, te gebruiken, openbaar te maken en te verspreiden onder anderen, zonder enige beperking. Het staat dōTERRA vrij om alle ideeën, concepten, knowhow of technieken die in dergelijke informatie zijn vervat, te gebruiken voor welk doel dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot het ontwikkelen, vervaardigen en op de markt brengen van producten waarin dergelijke informatie is verwerkt.

20. Aanvaardbaar en Rechtmatig Gebruik van de Sites

Alle informatie die aan dōTERRA wordt verstrekt in verband met het gebruik van de Sites: a) mag niet onjuist, onnauwkeurig of misleidend zijn; b) mag niet obsceen of onfatsoenlijk zijn; c) mogen geen virussen, Trojaanse paarden, wormen of andere computerprogrammeringsroutines bevatten die bedoeld zijn om een systeem, gegevens of persoonlijke informatie te beschadigen, nadelig te beïnvloeden, heimelijk te onderscheppen of te onteigenen; d) maakt geen inbreuk op het auteursrecht, het octrooi, het handelsmerk, het handelsgeheim of andere eigendomsrechten of op het recht op publiciteit of privacy van derden; e) mag niet lasterlijk, smadelijk, onrechtmatig bedreigend of intimiderend zijn; en (f) zal geen aansprakelijkheid creëren voor dōTERRA of ons de diensten van onze internetserviceproviders of andere leveranciers doen verliezen. De afzender van enige communicatie naar deze Sites of anderszins naar dōTERRA is verantwoordelijk voor de inhoud en de informatie die deze bevat, met inbegrip van de waarheidsgetrouwheid en juistheid ervan. De Sites worden aangeboden als een dienst aan de bezoekers. dōTERRA behoudt zich het recht voor om de Inhoud van de Sites te allen tijde te verwijderen, te wijzigen of aan te vullen, om welke reden dan ook, zonder dat iemand hiervan op de hoogte wordt gesteld.

21. Scheidbaarheid

Indien een of meer delen van deze Overeenkomst om welke reden dan ook ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar worden geacht, laat dit de geldigheid, onwettigheid of niet-afdwingbaarheid van enige andere bepaling van deze overeenkomst onverlet.

22. Rubrieken

De in deze Overeenkomst gebruikte rubrieken zijn uitsluitend bedoeld als referentie en mogen niet worden gebruikt als hulpmiddel bij de interpretatie van deze overeenkomst.

23. Geen Verklaring van Afstand

Elke vertraging of nalatigheid van u of dōTERRA, op elk moment of op elk moment, om de uitvoering van een bepaling hiervan te eisen, zal op geen enkele manier invloed hebben op uw of dōTERRA's recht om op een later tijdstip een dergelijke bepaling af te dwingen. Geen enkele vertraging of falen van u of dōTERRA in de uitoefening van enig recht hieronder zal een verklaring van afstand van dit recht of enige andere rechten hieronder vormen.

24. Volledige Overeenkomst, Updates en Wijzigingen

Deze Overeenkomst en alle documenten die uitdrukkelijk door middel van verwijzing zijn opgenomen, vormen de volledige overeenkomst tussen dōTERRA en u met betrekking tot het onderwerp van deze overeenkomst. Naar eigen goeddunken kan dōTERRA deze Overeenkomst of andere documenten waarnaar hierin wordt verwezen te allen tijde eenzijdig wijzigen of aanpassen door deze op de Sites te plaatsen. Alle gewijzigde of aangepaste voorwaarden zullen van kracht zijn bij de plaatsing. Voortgezet gebruik van de Sites houdt aanvaarding in van eventuele gewijzigde voorwaarden. Als u vragen hebt over deze Overeenkomst, neem dan contact met ons op via service@doterra.com

25. Opdracht

U mag uw rechten niet overdragen of uw verantwoordelijkheden hieronder delegeren zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van dōTERRA, behalve in het kader van de verkoop van uw bedrijf, of alle of vrijwel alle activa. dōTERRA kan op elk moment haar rechten overdragen of haar verplichtingen hieronder delegeren zonder u hiervan op de hoogte te stellen.

26. Rechten van Derden

Geen enkele persoon die geen partij is bij deze Overeenkomst is bedoeld als begunstigde van deze Overeenkomst en geen enkele persoon die geen partij is bij deze Overeenkomst heeft enig recht om enige bepaling van deze Overeenkomst af te dwingen.

27. Beëindiging

dōTERRA kan onmiddellijk een waarschuwing geven, uw toegang tot de Sites opschorten of beëindigen wegens schending van deze Overeenkomst (of enige andere overeenkomst of beleid dat hierin is opgenomen door middel van verwijzing), of als we niet in staat zijn om de informatie die u ons verstrekt te verifiëren of te authenticeren, of om enige andere reden naar ons goeddunken. U kunt uw account beëindigen door contact op te nemen met service@doterra.com  of door te bellen naar het telefoonnummer dat voor uw land is opgegeven op de contactpagina. Als u uw account beëindigt, moet u elk gebruik van de Sites beëindigen. In het geval dat deze Gebruiksvoorwaarden worden beëindigd, zullen de verklaringen en garanties, schadeloosstellingen en beperkingen van de aansprakelijkheid die in deze Gebruiksvoorwaarden worden uiteengezet, blijven bestaan.

28. Beleid met betrekking tot inbreuk op het auteursrecht en aanwijzing van een auteursrechtenagent

Het beleid van dōTERRA met betrekking tot inbreuk op het auteursrecht en de aangewezen agent van dōTERRA voor de ontvangst van claims voor inbreuk op het auteursrecht overeenkomstig de Digital Millennium Copyright Act (17 USC § 512) wordt hieronder uiteengezet:

COPYRIGHT KENNISGEVING

dōTERRA verbindt zich ertoe de auteursrechten te beschermen en verwacht van de gebruikers van de Site dat zij hetzelfde doen. Als je te goeder trouw van mening bent dat materiaal dat op of via de Site wordt gebruikt of weergegeven inbreuk maakt op jouw auteursrecht, kun je (of je agent) onze hieronder genoemde aangewezen auteursrechtagent een kennisgeving sturen met het verzoek het materiaal te verwijderen of de toegang ertoe te blokkeren. De kennisgeving moet schriftelijk de volgende informatie bevatten:

  • Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop inbreuk zou zijn gemaakt;
  • Identificatie van de plaats waar het origineel of een geautoriseerde kopie van het auteursrechtelijk beschermde werk bestaat, bijvoorbeeld de URL van de website waar het is geplaatst of de naam van het boek waarin het is gepubliceerd;
  • Identificatie van het materiaal waarvan beweerd wordt dat het geschonden is en een beschrijving van de schendende activiteit en informatie die redelijkerwijs voldoende is om dōTERRA in staat te stellen het materiaal te lokaliseren;
  • Informatie die redelijkerwijs voldoende is om dōTERRA in staat te stellen contact met jou op te nemen, zoals een adres, telefoonnummer, en indien beschikbaar, een e-mailadres;
  • Een verklaring dat je te goeder trouw van mening bent dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover geklaagd wordt, niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, zijn agent of de wet; en
  • Een verklaring dat de informatie in de kennisgeving juist is, en dat je gemachtigd bent om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop inbreuk zou zijn gemaakt.

Onze aangewezen auteursrechtenagent voor kennisgeving van schending van auteursrechten op de Site kan gecontacteerd worden op: dōTERRA, Attn: Legal Department, 389 South 1300 West, Pleasant Grove Utah 84062. Je erkent dat je kennisgeving ongeldig kan zijn indien je niet aan alle bovenstaande vereisten voldoet.

 

 

Copyright © 2022 dōTERRA Holdings LLC. Alle Rechten Voorbehouden.

 

Selecteer je continent

Selecteer je regio

Selecteer je locatie

Selecteer je taal