Privacy Policy - Polski


Data wejścia w życie: 1 lipiec 2021

Firma doTERRA Global Limited Limited oraz jej filie i spółki zależne (wspólnie nazywane dōTERRA lub „my”) szanują Twoją prywatność. W niniejszej „Polityce prywatności w internecie” opisano rodzaje danych osobowych, które uzyskujemy za pośrednictwem stron internetowych i aplikacji mobilnych doTERRA wymienionych w Załączniku A (wspólnie nazywanych „stronami”), w jaki sposób możemy wykorzystywać te informacje, komu możemy je udostępniać oraz możliwości wyboru dotyczące korzystania przez nas z tych informacji. Polityka ta opisuje również środki, które podejmujemy w celu ochrony pozyskiwanych danych osobowych oraz sposób, w jaki można kontaktować się z nami w sprawie naszych praktyk związanych z ochroną prywatności.

Administratorami danych w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych opisanych w niniejszej „Polityce prywatności w internecie” są następujące podmioty: firma doTERRA Global Limited z siedzibą w Irlandii, 32 Molesworth Street, Dublin 2, (dalej zwana „doTERRA Global”), firma doTERRA Enterprises Sàrl. z siedzibą w Luksemburgu, 39, Avenue John F. Kennedy L 1855 (dalej zwana „doTERRA Enterprises”) oraz lokalne oddziały doTERRA odpowiedzialne za kraj, w którym dokonujesz zakupu produktów lub usług doTERRA (dalej zwane „lokalnymi oddziałami doTERRA”).

Kliknij jeden z poniższych linków, aby przejść do konkretnego rozdziału:

Informacje, które uzyskujemy

Informacje, które uzyskujemy w sposób zautomatyzowany

Jak wykorzystujemy informacje, które uzyskujemy? n

Udostępnianie informacji

Twoje wybory i prawa

Inne usługi online i funkcje podmiotów trzecich

Jak chronimy dane osobowe?

Przechowywanie danych osobowych

Dane osobowe dzieci

Aktualizacje niniejszej „Polityki prywatności”

Jak się z nami skontaktować?

Informacje, które uzyskujemy

Rodzaje danych osobowych, które uzyskujemy, obejmują:

 • dane kontaktowe i identyfikacyjne, takie jak imię i nazwisko, numer telefonu i faksu, adres e-mail, adres pocztowy i adres dostawy, strefa czasowa, podpis, podpis elektroniczny oraz NIP;
 • informacje potrzebne do utworzenia konta w celu uzyskania dostępu do stron, takie jak data urodzenia, imię i nazwisko partnera/małżonka, zdjęcie, preferowany język i hasło;
 • informacje dotyczące płatności, takie jak adres rozliczeniowy i dane karty płatniczej, w tym numer karty, data ważności i kod zabezpieczający, które są przesyłane, gromadzone i przechowywane w naszym imieniu przez zewnętrzny podmiot przetwarzający płatności;
 • potwierdzenie/akceptacja regulaminu;
 • dane dotyczące połączenia lub ruchu, takie jak dane logowania, adresy IP, znaczniki czasu, typ przeglądarki i aktywność adresu URL (do wykrywania złośliwych ciągów adresów URL);
 • dane dotyczące lokalizacji, takie jak informacje o adresie IP związane z geolokalizacją; oraz
 • pozostałe dane osobowe zawarte w przesyłanych nam treściach, na przykład za pośrednictwem funkcji „Opinie”, forów publicznych lub narzędzi obsługi klienta na stronach.

Jeśli posiadasz konto doTERRA, przetwarzamy również informacje o kontach głównych i dodatkowych, lokalizacji zaplanowanych spotkań oraz, za Twoją zgodą, informacje w referencjach dotyczące produktów doTERRA, które mogą zawierać wrażliwe dane osobowe.

Informacje, które uzyskujemy w sposób zautomatyzowany

Gdy korzystasz ze stron, zbieramy określone informacje w sposób zautomatyzowany, między innymi za pośrednictwem plików cookie, dzienników serwerów, sygnałów nawigacyjnych oraz innych technologii. Możemy wykorzystywać te zautomatyzowane technologie do zbierania informacji o Twoim sprzęcie, czynnościach związanych z przeglądaniem i wzorcach użytkowania. Informacje, które uzyskujemy w ten sposób, mogą obejmować adres IP Twojego urządzenia, inne identyfikatory związane z Twoimi urządzeniami, charakterystykę przeglądarki internetowej, charakterystykę urządzenia, preferencje językowe, strony odsyłające/wyjściowe, dane dotyczące kliknięć oraz daty i godziny odwiedzin na stronach. Więcej informacji na temat przetwarzania informacji, które uzyskujemy w sposób zautomatyzowany, można znaleźć w naszej „Polityce plików cookie”.

Jak wykorzystujemy informacje, które uzyskujemy?

Informacje, które uzyskujemy na Twój temat, wykorzystujemy w celu wykonania zawartej z Tobą umowy lub w celu podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy, w szczególności w celu:

 • dostarczania naszych produktów i usług;
 • stworzenia i zarządzania kontem doTERRA;
 • przetwarzania i realizowania zamówień dotyczących naszych produktów i usług oraz informowania o statusie zamówienia;
 • identyfikowania i uwierzytelniania użytkowników, aby mogli zamawiać nasze produkty oraz
 • uzyskiwać dostęp i korzystać ze stron; wystawiania faktur i naliczania prowizji; oraz
 • zapewniania wsparcia technicznego.

Ponadto wykorzystujemy zebrane informacje w zakresie niezbędnym do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, w szczególności do:

 • przeprowadzania analizy danych (w tym badania rynku, analizy trendów, analizy finansowej oraz anonimizacji i agregacji danych osobowych);
 • obsługiwania, oceniania, rozwijania, zarządzania i ulepszania naszej działalności oraz naszych stron (w tym obsługiwania, administrowania, analizowania i ulepszania naszych produktów, usług oraz stron; rozwijania nowych produktów i usług; zarządzania i oceniania skuteczności naszej komunikacji; wykonywania czynności księgowych, audytów, rozliczeń i windykacji oraz innych funkcji wewnętrznych);
 • chronienia, identyfikowania i zapobiegania oszustwom oraz innym działaniom przestępczym,
 • roszczeniom i innym zobowiązaniom; przestrzegania i egzekwowania określonych standardów i polityk branżowych, w tym niniejszej „Polityki prywatności w internecie” oraz innych zasad działalności doTERRA i powiązanych dokumentów;
 • wysyłania materiałów promocyjnych, newsletterów i innej komunikacji dotyczącej naszych
 • produktów i usług w celu informowania o uczestnictwie w wydarzeniach specjalnych, programach, promocjach, ankietach dotyczących ofert, grupach fokusowych i badaniach rynkowych; oraz
 • informowania dystrybutorów podstawowych i dodatkowych (w przypadku konsultantów Wellness Advocate).

wymogów prawnych, którym podlegamy oraz w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, czy to w postępowaniu sądowym, czy w postępowaniu administracyjnym lub pozasądowym.

Możemy również wykorzystywać informacje, które zbieramy o Tobie w inny sposób, o którym informujemy w momencie ich gromadzenia i po uzyskaniu Twojej zgody, jeśli wymaga tego obowiązujące prawo.

Udostępnianie informacji

Nie sprzedajemy ani w inny sposób nie udostępniamy danych osobowych użytkownika, z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszej „Polityce prywatności w internecie”. Możemy udostępniać Twoje dane osobowe (1) naszym filiom i spółkom zależnym oraz (2) naszym usługodawcom, którzy świadczą usługi w naszym imieniu, takie jak realizacja zamówień, obsługa klienta, przetwarzanie płatności, przetwarzanie prowizji i premii, wysyłka towarów, zarządzanie sprzedażą, analiza bezpieczeństwa i analiza danych. Nie upoważniamy naszych usługodawców do wykorzystywania lub ujawniania informacji, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne do świadczenia usług w naszym imieniu lub spełnienia wymogów prawnych. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat podmiotów stowarzyszonych i zewnętrznych usługodawców, którym możemy udostępniać Twoje dane osobowe, skontaktuj się z nami, korzystając z poniższych danych kontaktowych.

Jeśli posiadasz konto doTERRA, Twoje dane osobowe udostępniamy również organizacji sprzedażowej będącej właścicielem konta (w tym konta głównego i dodatkowego) w celu zarządzania sprzedażą, wielkością prowizji, dystrybucją produktów i dostarczaniem raportów z aktywności.

Niektórzy z tych odbiorców danych znajdują się poza Unią Europejską, w tym w jurysdykcjach, które nie zostały uznane przez Komisję Europejską jako zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych. W takim przypadku doTERRA zapewnia, że stosuje odpowiednie zabezpieczenia mające na celu zapewnienie takiego poziomu ochrony danych, w tym poprzez wybór dostawców usług, którzy są certyfikowani w ramach Tarczy Prywatności UE-USA i Szwajcaria-USA. Zapisy Tarczy Prywatności wynikające z art. 45 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) lub zawieranie umów w zakresie transferu danych z naszymi usługodawcami odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej zgodnie z art. 46 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Kontaktując się z nami w sposób wskazany w sekcji „Jak się znami skontaktować?” można uzyskać więcej informacji na temat lokalizacji odbiorców, którym udostępniamy dane osobowe, oraz zażądać kopii wprowadzonych przez nas zabezpieczeń.

Informacje o Tobie możemy również ujawniać w następujących przypadkach: (1) jeśli wymaga tego prawo lub procedura prawna (np. nakaz sądowy lub wezwanie do sądu); (2) w odpowiedzi na prośby agencji rządowych, takich jak organy ścigania; (3) w celu ustalenia, wykonania lub obrony naszych praw; (4) kiedy uważamy, że ujawnienie jest konieczne lub właściwe, aby zapobiec fizycznym lub innym szkodom lub stratom finansowym; (5) w związku z dochodzeniem w sprawie podejrzenia lub rzeczywistej nielegalnej działalności; bądź (6) za Twoją zgodą. Zastrzegamy sobie prawo do przekazania wszelkich informacji, które posiadamy o Tobie w przypadku sprzedaży lub przeniesienia całości lub części naszej działalności lub aktywów (w tym fuzji, przejęcia, spółki typu joint venture, reorganizacji, zbycia, rozwiązania lub likwidacji).

Twoje wybory i prawa

W związku z danymi osobowymi, które otrzymujemy na Twój temat, oferujemy pewne możliwości wyboru. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa (1) masz prawo dostępu do danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat; (2) możesz zażądać poprawienia lub usunięcia swoich danych osobowych; (3) masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych; (4) w dowolnym momencie możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, a w każdym razie wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego; oraz (5) gdy wyrażono zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz w dowolnym momencie wycofać swoją wcześniejszą zgodę. Z zastrzeżeniem obowiązującego prawa, masz również prawo do otrzymania, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, danych osobowych, które zostały nam przekazane za Twoją zgodą lub na podstawie umowy, której jesteś stroną. Masz również prawo do przekazania tych informacji innemu administratorowi danych, o ile jest to technicznie wykonalne. Jeżeli nasze odpowiedzi są dla Ciebie niesatysfakcjonujące, możesz również złożyć skargę do organu odpowiedzialnego za ochronę danych.

Aby skorzystać z tych praw, skontaktuj się z nami w sposób wskazany w sekcji „Jak się z nami skontaktować?” w niniejszej „Polityce prywatności”. Aby pomóc chronić Twoją prywatność i zachować bezpieczeństwo, możemy podjąć kroki w celu zweryfikowania Twojej tożsamości przed udzieleniem Ci dostępu do informacji lub spełnieniem Twojego żądania. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo możemy pobrać rozsądną opłatę za spełnienie Twojego żądania, jeśli uznamy, że jest ono w sposób oczywisty bezzasadne lub nadmierne, lub w przypadku wniosku o dostęp w celu dostarczenia dodatkowych kopii danych osobowych.

Inne usługi online i funkcje podmiotów trzecich

Strony mogą zawierać linki do innych usług online dla Twojej wygody i informacji, a także funkcje stron trzecich, takie jak aplikacje, narzędzia, usługi płatnicze, widżety i wtyczki (np. przyciski Facebooka, Twittera, Instagrama, YouTube’a i Pinterest). Te usługi online i funkcje stron trzecich mogą działać niezależnie od nas. Praktyki dotyczące prywatności odpowiednich stron trzecich, w tym szczegóły dotyczące informacji, które mogą o Tobie gromadzić, podlegają oświadczeniom o ochronie prywatności tych stron. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z tymi oświadczeniami.

W zakresie, w jakim wszelkie połączone usługi online lub funkcje stron trzecich nie są naszą własnością ani nie są przez nas kontrolowane, doTERRA nie ponosi odpowiedzialności za ich praktyki informacyjne.

Jak chronimy dane osobowe

Utrzymujemy administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia mające na celu ochronę danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem lub wykorzystaniem.

Przechowywanie danych osobowych

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo przechowujemy dane osobowe, które otrzymujemy o Tobie przez czas trwania naszego stosunku umownego oraz zasadny okres, aby móc przeprowadzić regularne procedury usuwania lub uwzględnić obowiązujące przedawnienie lub do przestrzegania obowiązującego prawa.

Dane osobowe dzieci

Strony przeznaczone są dla ogółu odbiorców i nie są skierowane do dzieci. Firma doTERRA świadomie nie zbiera ani nie zabiega o dane osobowe dzieci poniżej 16. roku życia. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy dane osobowe od osoby poniżej 16. roku życia, niezwłocznie je usuniemy. Jeśli uważasz, że osoba poniżej 16. roku życia mogła przekazać nam swoje dane osobowe, skontaktuj się z nami pod adresem privacy@doterra.com.

Aktualizacje niniejszej „Polityki prywatności”

Niniejsza „Polityka prywatności w internecie” może być okresowo aktualizowana, aby odzwierciedlić zmiany w naszych praktykach dotyczących danych osobowych. Powiadomienie o znaczących zmianach w niniejszej „Polityce prywatności w internecie” zostanie opublikowane na stronach. W górnej części powiadomienia wskażemy, kiedy została ona ostatnio zaktualizowana.

Jak się z nami skontaktować?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej „Polityki prywatności w internecie” lub chcesz skorzystać ze swoich praw do ochrony danych, skontaktuj się z doTERRA lub napisz do nas na adres:

doTERRA
Attn: Legal Department
389 South 1300 West
Pleasant Grove, Utah 84062  

Załącznik A

Niniejsza „Polityka prywatności w internecie” dotyczy przetwarzania online danych osobowych w związku z następującymi stronami internetowymi i aplikacjami mobilnymi doTERRA:

www.doterra.myvoffice.com 
doterraeveryday.eu 
http://www.labs.doterra.com 
www.sourcetoyou.com 
www.aromatouch.com 
www.doterra.com 
www.doterradiamondclub.com 
www.mydoterra.com
www.eumarketplace.doterra.com/

 

 

Sélectionnez votre continent

Sélectionnez votre région

Sélectionnez votre emplacement

Sélectionnez votre langue