dōTERRA Website Terms and Conditions of Use


1. קבלת התנאים

 

ייתכן שתנאים והתניות אלו שונו ממועד הביקור האחרון שלך באתר. בשימוש באתר אתה מציין את קבלתך של התנאים והתניות האלו.

לי ריברס הולדינגס בע"מ, או חברות הבת או המסונפות שלה, במישרין או בעקיפין (ביחד "dōTERRA" או "אנחנו", "אנו" "שלנו") מספקת גישה לאתרי באינטרנט של dōTERRA ,הממוקמים ב-www.doterra.com (להלן: "האתר"), כפוף להסכמתך להסכם שימוש אתר אינטרנט של dōTERRA (להלן: "הסכם"). ל-dōTERRA הזכות לעדכן הסכם זה מעת לעת בלי להודיע לך מראש. אנו מעודדים אותך לעיין בהסכם זה מעת לעת עבור עדכונים ושינויים.

על ידי גישה, דפדוף, קישור בין מחשבים, שימוש ו/או חיבור לאתרים, אתה הופך להיות "משתמש" (מוגדר בסעיף 2 להלן) ומסכים שתנאי הסכם זה יחולו עליך. הסכם זה עודכן בפעם האחרונה ביום 9.6.20. בשימוש במאפיין מסוים של האתרים, ייתכן וגם תהיה כפוף להנחיות, כללים, תנאי שירות, מדיניות שימוש מקובלת, מדיניות פרטיות או תנאי חוזה אחרים המפורסמים כאמור. אם אתה יועץ מוצרים עצמאי Wellness Advocate של dōTERRA אתה מסכים ששימושך באתרים הינו כפוף לא רק לתנאי שימוש אלו אלא גם לתנאים והתניות של הסכם ה-Wellness Advocate וחוברת המדיניות שלך. אם אתה לקוח סיטונאי של dōTERRA אתה מסכים ששימושך באתרים הינו כפוף לא רק לתנאי שימוש אלו אלא גם לתנאים והתניות של הסכם לקוח סיטונאי שלך. למעט במקרה של הסכם הלקוח הסיטונאית או הסכם ה-Wellness Advocate וחוברת המדיניות, במקרה של סתירה בין כל הסכם, כלל, מדיניות או תנאי שירות אחרת והסכם זה, הוראות הסכם זה יגבר. אם יש לך שאלות כלשהם לגבי הסכם שימוש זה, אנא התקשר ל-dōTERRA במייל לכתובת israel@doterra.com לפני השימוש באתר.

אנו נתקשר אליך דרך מייל או על ידי פרסום הודאות על האתרים. אתה מסכים שכל הסכם, הודעה, גילוי או תקשורת אחרת שנספק לך באמצעות אלקטרונית ממלא כל דרישה משפטית שתקשורת כזו תהיה בכתב.

2 .סוגי משתמשים

כל אדם הנכ נס, מדפדף או משתמש באתרים בצורה אחרת, בן באופן ידני או באמצעות מכשיר או תוכנית אוטומטית, ייחשב כ"משתמש" על פי הסכם זה. על ידי כניסה לאתרים והפכת למשתמש אתה מאשר שאתה בן 18 ומעלה. אם אתה מתחת לגיל 18 אך בגיל 16 לפחות אתה רשאי להשתמש באתרים רק תחת פיקוחו של הורה או אפוטרופוס חוקי שהסכים להיות מחויב לתנאי שימוש אלה.

3 .פרטיות

אתה מאשר שקראת והבנת את התנאים במדיניות הפרטיות של dōTERRA בכתובת https://www.doterra.com/IL/he_IL/online-privacy-policy המפרט כיצד אנו מעבדים נתונים אישיים בקשר לשימושך באתרים, כולל סוגי הנתונים שנאספו, המטרות שלגביהם מעובדים נתונים אלה, הצדדים עימם המידע עשוי להיות משותף, וזכויותיך ביחס לעיבוד הנתונים. אינך מחויב על פי חוק למסור ל-dōTERRA כל מידע אישי. על ידי כניסה לאתרים והפכת למשתמש אתה מסכים לספק מידע כזה.

4 .שימוש באתרים; שינויים

(א) אתה מבין ש-dōTERRA אינה יכולה ואינה מתחייבת או מבטיחה כי קבצים הזמינים להורדה מהאתרים יהיו נקיים מזיהום או ווירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים או שגרות תכנות מחשב אחרות שנועדו לפגוע, להפריע באופן מזיק, ליירט או להפקיע באופן חשאי כל מערכת, נתונים או מידע אישי. אתה אחראי על יישום מספיק נהלים ומחסומי ביקורת כדי לספק את הדרישות הספציפיות שלך לגבי דיוק קלט ופלט של נתונים, ולתחזוקת אמצעים חיצוניים לאתרים לצורך שחזור נתונים אבודים.

(ב) dōTERRA שומרת לעצמה הזכות להוסיף, לשנות או לבטל את האתרים או חלקים מהאתרים בכל עת בשיקול דעתה הבלעדית. כל הוספה, שינוי או ביטול כזה יהיה כפוף לתנאי שימוש אלו.

(ג) dōTERRA Wellness Advocates יעצי המוצרים העצמאיים (dōTERRA Wellness Advocates) (להלן "יועצי מוצרים עצמאים" "Wellness Advocates") הם קבלני צד ג' עצמאיים של חברת dōTERRA ו-dōTERRA אינה אחראית או מחויבת עבור הצהרות, מעשים או מחדלים של Wellness Advocates כאלה, בין אם בקשר לאתרים ובין בהקשר אחר. אתה מאשר ומסכים כי ל -dōTERRA אין שליטה עליהם ואינה אחראית או מחו יבת לכל מידע, בכל אמצעי שהוא, שיימסר לך על ידי dōTERRA .Wellness Advocate לא מאשר את הדיוק או האמינות של חומרים שנוצרו או הופצו על ידי Wellness Advocate בכל מדיום, לרבות, אך לא רק, האינטרנט.

5 .שלמות המערכת

אינך רשאי להשתמש במכשיר, בתוכנה או בשגרה כלשהי כדי להפריע לפעילות התקינה של האתרים. אינך רשאי לנקוט בכל פעולה המטילה נטל בלתי סביר על התשתית המשמשת לתמיכה בהפעלה ה יעילה של האתרים, לרבות אך לא מוגבלת לדואר אלקטרוני שאינו מבוקש (כלומר "דואר זבל").

6 .סיכון; שימוש ברשת

אתה מקבל על עצמך אחריות וסיכון מוחלט לשימושך באתרים ובאינטרנט. אתה מאשר ומסכים כי כל העלות או העברות שתעשה עשויים להיות ירוטים ומשומשים על ידי גורם שלישי שאינו מאושר וכי כל הסיכונים שמשויכים בכך הם שלכם בלבד.

7 .היעדר התחייבות

dōTERRA אינה מעניקה אחריות, מצג או אישור כלשהם, במפורש או במשתמע (כולל, אך לא רק, התחייבות של בעלות או אי-הפרה, או התחייבות המשתמעת של סחירות או התאמה למטרה מסוימת) ביחס לאתרים, לתוכן האתר, לסחורה או לשירותים כלשהו הניתנים באמצעות האתרים או באתר האינטרנט באופן כללי, למעט מפורט באופן ספציפי באתרים עבור מוצר או שירות מסוימת, ו-dōTERRA לא תהיה אחראית לכל עלות או נזק העולים באופן ישיר או עקיף מעסקאות כלשהן שבוצעו באמצעות האתרים. מדינות מסוימות אינן מרשות וויתור על הסכמה להתחייבות המשתמעת, כך שהוויתור הנ"ל עשוי שלא לחול עליך.

dōTERRA אינה מתחייבת כי האתרים או השירותים יעמדו בדרישות המשתמשים, או שהאתרים או השירותים לא יופרעו או יהיו חסרי שגיאות או שי תקנו פגמים באתרים. האתרים והתוכן והשירותים הזמינים באתרים ניתנים על בסיס "כמות שהוא" ו "כפי שזמין."

8 .הפסקות מערכת

dōTERRA מתזמן מדי פעם את השבתת המערכת לצורך תחזוקה ומטרות אחרות. הפסקות מערכת לא מתוכננות גם עלולות להתרחש. dōTERRA לא תישא בכל אחריות לאי-זמינותם של האתרים או לאובדן נתונים או עסקאות הנובעות מכך שנגרמו כתוצאה מהפסקות מערכת מתוכננים או לא מתוכננים או עיכוב שנגרם, מסירה שגויה, כישלון מסירת מידע שנגרמה כתוצאה מהפסקת מערכת כזו, או מעשי צד שלישי כלשהם או הפסקות אחרות של ספקי מארח אתרים או תשתית האינטרנט והרשת החיצונית לאתרים.

9 .שיפוי

אתה מסכים לשפות, להגן ולפצות את dōTERRA וחברת האם שלה, חברות מסונפות, חברות בנות, נושאי משרה, דירקטורים, עובדים וסוכנים מכל טענות, דרישות, פעולות, עלויות, התחייבויות, הפסדים ונזקים מכל סוג (כולל שכר טרחת עורכי דין בפועל) הנובע מ-(i) השימוש שלך, השימוש לרעה או פגיעה באתרים (ii), שימוש לרעה שלך בשירותים או בסחורות המסופקים באמצעות האתרים, או (iii) הפרתך של כל הוראה בהסכם זה. אתה תשתף פעולה באופן מלא ככל שנדרש באופן סביר להגנת dōTERRA בכל תביעה. dōTERRA שומרת לעצמה את הזכות, על חשבונה, להתגונן לבד ולשלוט על ההגנה של כל נושא שבאופן אחר נתון לשיפוי על ידך ולא תוכל בכל מקרה להסדיר שום עניין ללא הסכמתה בכתב של dōTERRA.

10 .קניין רוחני

תכני האתרים, כגון טקסט, גרפיקה, סמלי לוגו, קטעי שמע, וידיאו, צילומים, תוכנה ומידע אחר (להלן "התוכן") הם קניין של, או מורשים ל-dōTERRA Holdings LLC ו/או למסונפיה או שותפיה ומוגן על ידי חוקי זכויות יוצרים וסימנים מסחריים פדרליים ובינלאומיים, או זכויות קנייניות אחרות. זכויות אלה מוגנות בכל הצורות, המדיה והטכנולוגיות הקיימות כעת או להלן מפותחות. אתה רשאי להדפיס ולהוריד חלקים של חומרים מהאזורים השונים באתרים אך ורק לשימושך הלא-מסחרי האישי או לשימושך הלא-מסחרי בארגון שלך או ככל שמותר. למעט אם הנך Wellness Associate ,לא ניתן להדפיס מחדש כל חלק מהתוכן ולא ניתן, לפרסם מחדש, לשנות או להפיץ שום חלק ממנו בכל צורה שהיא ללא אישור מפורש ובכתב של dōTERRA. אם אתה Wellness Associate ,זכותך להשתמש בתוכן המותר כמפורט ב סעיף 12 במדריך המדיניות. מלבד שימוש מותר על Wellness Associate ,אינך רשאי, והסכם זה אינו נותן לך הרשאה, להעתיק, לפתח לאחור, לפרק, לפרק הרכבה, לשנות, להעביר, למכור, להפיץ, להעניק רישיון או ליצור עבודות נגזרות ביחס לאתרים. תוכן מסוים עשוי להיות כפוף לרישיון מצדדים שלישיים וכל תוכן צד ג' כזה וכל זכויות הקניין הרוחני הקשורות לתוכן שייכים לצדדים שלישיים הנ"ל. אינך רשאי להסיר, לשנות או ל התאים כל זכויות יוצרים, סימנים מסחריים או קניין רוחני אחר או הודעה קניינית או כותרת הכלולים באתרים או בתוכן. כל זכויות שלא הוענקו במפורש על ידי הסכם זה או כל הסכם רישיון משתמש קצה הרלוונטי שמורות על ידי dōTERRA.

שום דבר המופיע כאן לא יתפרש כמעניק ברמיזה, השתק או בדרך אחרת כל רישיון או זכות תחת פטנט או סימן מסחרי כלשהו של dōTERRA או צד שלישי כלשהו. למעט כמפורט במפורש לעיל, שום דבר הכלול כאן לא יתפרש כמקנה רישיון או זכויות תחת זכויות יוצרים של dōTERRA.

11 .הגבלת אחריות

בשום מקרה לא תהיה dōTERRA או כל צד אחר המעורב ביצירה, ייצור, או הפצת האתרים אחראים לכל נזק ישיר, עקיף, מקרי, ספציפי, או עוקב עבור אובדן רווחים, מוניטין, שימוש, מידע או אובדן בלתי מוחשי (אפילו אם נודע לנו על האפשרות של נזקים כאלה) הנובעים מ-(I) השימוש או היעדר יכולת להשתמש באתרים; (II) עלות רכישה של סחורה חלופתית או שירותים הנוגעים לסחורה, נתונים, תוכן או שירותים כלשהו, שנרכשו או הושגו או טרנסקציות שנכנסו דרך או מהאתרים; (III) גישה לא מאושרת או שינוי ההעברות או הנתונים שלך; (IV) הצהרות או התנהלות של צד שלישי כלשהו באתרים; או (V) כל עניין אחר הנוגע לאתרים. אתה מאשר בזה כי הפרק הזה יחול על כל תוכן, סחורה ושירותים זמינים דרך האתרים. בשום מקרה לא תישא dōTERRA באחריות המצטברת בסך הכל תחת תנאים אלה העולה על סכום כל העמלות ששולמו, אם שולמו, ל-dōTERRA עבור השימוש השתמש באתרים על ידיך, או $50, הנמוך מבין שניהם. מכיוון שמדינות מסוימות אינם מרשים לאפשר חריגה או הגבלת אחריות בגין נזקים תוצאתיים או מקריים , באותם מדינות האחרת מוגבלת לסכום המינימלי המותר על פי החוק. מגבלות האחריות הניתנות בהסכם זה מבטחות לטובת dōTERRA ,חברת האם שלנו, חברות מסונפות, חברות הבת, ולכל בעלי המשרה, המנהלים, העובדים, עוה"ד והסוכנים שלנו.

12 .התחייבויות חשבונך

בהתחשב בשימושך באתרים אתה מסכים: (i) לספק מידע נכון, מדויק, עדכני ומלא אודותיך או ארגונך כפי שהתבקש על ידי האתרים (להלן: "מידע הרישום"); וכן (ii) לשמור ולעדכן את מידע הרישום כדי לשמור עליו נכון, מדויק, עדכני ומלא. אם תמסור מידע שאינו נכון, לא מדויק, לא עדכני או לא שלם, או שיש לנו עילה סבירה לחשוד שמידע כזה אינו נכון, לא מדויק, לא עדכני או לא שלם, אנו רשאים להשעות או לסיים את חשבונך ולסרב להתיר את המשך שימושך באתרים וגישה עתידית לאתרים. אתה אחראי לשמירה על סודיות סיסמתך ומספר חשבונך, ואחראי באופן מלא על כל הפעילויות המתרחשות תחת מספר חשבונך וסיסמתך. אתה מסכים כי ניתן להשתמש בסיסמתך כדי לייחס לך רשומה אלקטרונית וחתימה אלקטרונית. לכן, לא תחשוף את הסיסמאות או את פרטי זיהוי חשבונך לצדדים שלישיים. אתה מסכים להודיע לנו מיד על כל שימוש לא מורשה בסיסמתך או כל הפרת אבטחה אחרת. dōTERRA לא תהיה באחריות כלשהי או חייבת לרכישות הונאה המתבצעות באמצעות סיסמתך שנפגע.

13 .רכישות ותמחור מוצרים

(א) רכישת מוצרים ותמחור. כל חיוב ומידע אחר שנמסר לאתרים אלה חייב להיות אמיתי ומדויק. מתן מידע לא נכון או לא מדויק מהווה הפרה של תנאי שימוש אלה, ואם אתה Wellness Associate, הדבר עלול להוות גם הפרה של הסכם Wellness Associate שלך. על ידי השלמת תהליך הקופה אתה מסכים לקבל ולשלם עבור המוצר(ים) או השירות(ים) המבוקשים. אתה מצהיר ומתחייב כי יש לך את הזכות החוקית להשתמש בכל כרטיס אשראי או אמצעי תשלום אחר שאתה משתמש בה להשלמת כל עסקה.

במקרה שמוצר רשום במחיר שגוי או עם מידע שגוי בגלל טעות סופר או שגיאה בתמחור או במידע על המוצר, תהיה ל-dōTERRA הזכות לסרב או לבטל כל הזמנה שהוצעה למוצר המופיע במחיר הלא נכון. ל-dōTERRA תהיה הזכות לסרב או לבטל כל הזמנה כזו בין אם ההזמנה אושרה ובין אם כרטיס האשראי של המשתמש מחויב. dōTERRA שומרת לעצמה את הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי לסרב או לבטל כל הזמנה מכל סיבה שהיא. אם כרטיס האשראי שלך כבר חויב בגין הרכישה וההזמנה שלך בוטלה dōTERRA מיד תנפיק זיכוי לחשבון כרטיס האשראי שלך בסכום החיוב.

dōTERRA מנסה לדייק בכל תיאורי המוצרים. עם זאת, dōTERRA אינה מתחייבת כי תיאור מוצר או תוכן אחר באתרים מדויקים, שלמים, אמינים, עדכניים או נטולי שגיאות. אם אתה מוצא שמוצר אינו כפי שתואר, התרופה היחידה שלך היא להחזיר אותו בהתאם למדיניות ההחזרה של dōTERRA.

dōTERRA שומרת לעצמה את הזכות, עם או בלי הודעה מוקדמת, (א) להציב תנאים על כיבוד קופון, קוד קופון, קוד קידום מכירות או קידום אחר, (ב) שינוי תיאור מוצר, (ג) להגביל את הזמינות של כל מוצר או שירות, (ד) לסרב לספק לכל משתמש או לקוח שירותים כלשהם.

(ב) קידומים. אתרים אלה עשויים להכיל תחרויות או מבצעים המחייבים אותך לשלוח חומר או מידע על עצמך או על ההפצה שלך על מנת להשתתף. לתשומת לבך, כל תחרות או קידום כזה המוצע באמצעות האתרים עשוי להיות מנוהל על ידי מערכת תנאים והגבלות נפרדים, שיכולים לכלול, בין היתר, דרישות זכאות כמו מגבלות גיל ומגבלות גיאוגרפיות. אם תחליט להשתתף בתחרויות או מבצעים כאלה תהיה באחריותך להכיר את כל התנאים וההגבלות הרלוונטיים, ועל ידי השתתפותך אתה מסכים לציית לכל תנאים ותנאים כאלה שיהיו מחייבים וסופיים מכל הבחינות.

(ג) החזרים כספיים. המטרה העיקרית של dōTERRA ומפיציה היא למכור מוצרים באיכות גבוהה ללקוחות. אם ברצונך להחזיר מוצר dōTERRA ,אנא עיין במדיניות ההחזרה, אשר עשויה להופיע במדריך המדיניות הרלוונטי שלך, אם אתה Wellness Associate או בתנאים וההגבלות שלך אם אתה לקוח סיטונאי.

(ד) יש להתחיל כל טענה או עילת תביעה ביחס לאתרים אלה תוך שנה לאחר עליית התביעה. ניתן לשנות את המחיר והזמינות של כל מוצר ושירות של חברת dōTERRA בכל עת ללא הודעה מוקדמת.

14 .אין אישור על תוכן וקישורים לאתרי אינטרנט אחרים

קישורים לאתרים אחרים ניתנים כנוחות למשתמשים באתרים בלבד. האתרים עשויים לספק קישורים או הפניות לאתרים אחרים אך dōTERRA לא בדק את כל האתרים האחרים הללו, אין כל אחריות לתוכן של אתרים אחרים מסוג זה ולא תהיה אחראית לכל נזק או פגיעה הנובעים מתוכן כזה. dōTERRA אינה תומכת או עושה כל הצהרה לגבי אתרים אלה, או כל מידע או מוצרים או חומרים אחרים שנמצאו במקום, או כל תוצאות העשויות להתקבל מהשימוש בהם. אם תחליט לגשת לאחד מאתרים אחרים אלה המקושרים לאתרים, אתה עושה זאת לחלוטין על אחריותך בלבד.

15 .קישור ומסגור אתרים

אלא אם כן למשתמש יש הסכם בכתב בתוקף עם dōTERRA הקובע אחרת, המשתמש רשאי לספק היפר-קישור לאתרים באתר אחר רק אם המשתמש עומד בכל הדברים הבאים: (א) הקישור חייב להיות קישור טקסט בלבד המסומן בבירור "dōTERRA" או על הקישור "להצביע" לכתובת האתר "http://www.doterra.com" ולא לדפים אחרים באתרים; (ג) הקישור, כשהוא מופעל על ידי משתמש, חייב להציג את אתרים במסך מלא ולא בתוך "מסגרת" באתר המקשר; ו-(ד) המראה, המיקום והיבטים אחרים של הקישור אסור שיהיו כדי לפגוע או לדלל את המוניטין המשויך לשם וסימני המסחר dōTERRA או ליצור את המראה השגוי ש-dōTERRA משויך לאתר, או נותן חסותו לאתר הקישור. על ידי מתן הסכמה זו, dōTERRA אינה מבטלת על בעלותה או על זכויותיה בסימני מסחר, זכויות יוצרים, פטנטים או כל צורה אחרת של קניין רוחני הקשור באתרים . dōTERRA שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הסכמתה לכל קישור בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

16 .הדין החל

הסכם זה והגישה לאתרים ינוהל על ידי ויפורש על ידי חוקי מדינת לוקסמבורג.

17 .בחירת הפורום

(א) יועצי המוצרים העצמאיים של dōTERRA ומשתתפי תכנית הלקוחות סיטונאית. אם אתה יועץ מוצרים עצמאי או לקוח סיטונאי של dōTERRA ,אז כל מחלוקת הנובעת או קשורה לשימוש באתרים או רכישת שירותים שבוצעו באמצעות האתרים, תיפתר באמצעות נוהל הבוררות המפורט במדריך המדיניות או ההסכם שלך עם החברה, בלבד.

(ב) משתמשים אחרים. הנך מסכים בזאת באופן בלתי חוזר ובלתי מותנה להגיש כל תביעה בתחום השיפוט הבלעדי של בתי המשפט בלוקסמבורג בגין כל התדיינות הנובעת או קשורה לשימוש באתרים או רכישת שירותים הנעשים באמצעות האתרים (ומסכים לא להתחיל שום התדיינות הקשורה אליהם אלא בבתי משפט אלה). אתה מוותר בזאת באופן בלתי חוזר וללא תנאי על כל התנגדות למקום שיפוט של התדיינות כזו בבתי המשפט בלוקסמבורג ומתחייב שלא להביע ולא לטעון בבית משפט כלשהו כי התדיינות שכזו שהובאה בו הובאה בפורום לא נאות.

18 .מיקום המשתמשים

החומרים באתרי dōTERRA מוצגים אך ורק לצורך קידום הזדמנות dōTERRA ומוצרי dōTERRA הקיימים במדינת מגוריך. המוצרים שמקודמים באתרי dōTERRA אינם מיועדים למכירה מחוץ למדינת המגוריך. dōTERRA לא מצהירה כי החומרים הכלולים באתרי dōTERRA עומדים בחוקי מדינות מחוץ למדינת מגוריך. אנשים שבוחרים לגשת לאתרי dōTERRA ממדינות מחוץ למדינת מגוריהם עושים זאת מיוזמתם ולמטרות מידע בלבד.

19 .משוב של משתמשים

אם משתמש כלשהו יגיב ל-dōTERRA במידע הכולל משוב, כגון שאלות, בקשות, חוות דעת, הערות, הצעות וכדומה בנוגע לתוכן של כל מסמך dōTERRA ,האתרים או שירותי dōTERRA ,מידע זה ייחשב כבלתי-סודי ול-dōTERRA לא תהיה כל התחייבות מכל סוג שהוא ביחס למידע כזה והיא תהיה חופשית לשכפל, להשתמש, לחשוף ולהפיץ את המידע לאחרים ללא הגבלה. dōTERRA תהיה חופשית להשתמש בכל רעיונות, מושגים, ידע או טכניקה הכלולים במידע כזה בלי תשלום ולכל מטרה שהיא, לרבות אך לא רק לפיתוח, ייצור ושיווק של מוצרים הכוללים מידע כזה.

20 .שימוש קביל וחוקי באתרים

כל מידע שיימסר ל-dōTERRA בקשר לשימוש באתרים: (א) לא יהיה כוזב, לא מדויק או מטעה; (ב) לא יהיה גס או מגונה; (ג) לא יכיל וירוסים, סוסים טרויאנים, תולעים או שגרות תכנות מחשב אחרות שנועדו לפגוע, להפריע באופן מזיק, ליירט בסודיות או להפקיע כל מערכת, מידע או מידע אישי; (ד) לא יפר על זכויות היוצרים, הפטנט, הסימן המסחרי, הסוד המסחרי או הזכויות הקנייניות או הפרסום או הפרטיות של צד שלישי כלשהו; (ה) לא יהווה לשון הרע, השמצה, מאיים או מטריד שלא כדין; ו-(ו) לא תיצור חבות עבור dōTERRA או תגרום לנו לאבד את שירותיהם של ספקי שירותי האינטרנט שלנו או ספקים אחרים. שולח כל תקשורת לאתרים אלה או באופן אחר ל- dōTERRA יהיה אחראי לתכנים ולמידע הכלול בהם, לרבות אמיתותו ודיוקו. אתרים אלה ניתנים כשירות למבקרים בה. dōTERRA שומרת לעצמה את הזכות למחוק, לשנות או להוסיף את תוכן אתרים אלו בכל עת מכל סיבה שהיא ללא הודעה לאיש.

21 .הפרדה

במידה וחלק אחד או יותר מהסכם זה, מכל סיבה שהיא, ייחשב כלא תקף, בלתי חוקי או בלתי ניתן לאכיפה מכל בחינה, תוקף, אי חוקיות או אי-כפיפה כאמור לא ישפיעו על כל הוראה אחרת הכלולה בהסכם זה.

22 .כותרות

הכותרות בשימוש לאורך הסכם זה נועדו אך ורק לנוחות ההתייחסות ואין להשתמש בהן כעזר בפרשנות הסכם זה.

23 .אי ויתור

כל עיכוב או הימנעות מצדך או מצד dōTERRA ,בכל עת, לדרוש ביצוע של הוראה כלשהי של הסכם זה, לא ישפיעו בשום אופן על זכותך או על זכותה של dōTERRA לאכוף הוראה כאמור במועד מאוחר יותר. שום עיכוב או הימנעות מצדך או מצד dōTERRA במימוש זכות כלשהי לפי הסכם זה לא יהווה ויתור על זכות כזו או על כל זכויות אחרות לפי הסכם זה.

24 .שלמות ההסכם, עדכונים ושינויים

הסכם זה וכל מסמך המאוגד במפורש בהפניה, מהווים את כל ההסכם בין dōTERRA לבינך הנוגע לנושא המוסדר בהסכם זה. על פי שיקול דעתה הבלעדי, dōTERRA רשאית לתקן או לשנות באופן חד צדדי הסכם זה או כל מסמך אחר אליו מופנים בכל עת באמצעות פרסום באתרים. כל התנאים המתוקנים או שהשתנו יחולו בתוקף עם הפרסום. המשך השימוש באתרים מהווה הסכמה לתנאים וההגבלות ששונו. אם יש לך שאלות לגבי הסכם זה, צור איתנו קשר בכתובת: israel@doterra.com.

25 .הסבה

אינך רשאי להסב ו/או להמחות את זכויותיך או להמחות את התחייבויותיך לפי הסכם זה ללא אישור מפורש בכתב של dōTERRA, אלא על במסגרת מכירת העסק שלך, או כל או מרבית נכסיו. dōTERRA רשאית, בכל עת, להסב את זכויותיה או להמחות את התחייבויותיה לפי הסכם זה ללא חובת הודעה.

26 .זכויות מוטבים של צד ג'

אין אדם שאינו צד להסכם זה מיועד להיות נהנה מהסכם זה, ולאף אדם שאינו צד להסכם זה לא תהיה שום זכות לאכוף כל תנאי בהסכם זה.

27 .סיום

dōTERRA רשאית לפרסם אזהרה מיד, להשעות או להפסיק את הגישה שלך לאתרים בגין הפרת הסכם זה (או כל הסכם או מדיניות אחרים ששולבו בהפניה כאן), או אם איננו מסוגלים לאמת או לאשר כל מידע שאתה מספק לנו, או מכל סיבה אחרת לפי שיקול דעתנו. אתה רשאי לסיים את חשבונך על ידי פנייה אל israel@doterra.com או באמצעות חיוג למספר 37630839 972+. אם תסיים את חשבונך עליך להפסיק כל שימוש באתרים. במקרה של ביטול תנאי השימוש אלה, ההצהרות וההתחייבויות, השיפוי ומגבלות האחריות המפורטים בתנאי שימוש אלה ישרדו גם לאחר הביטול.

28 .מדיניות בדבר הפרת זכויות יוצרים וייעוד של סוכן זכויות יוצרים

להלן המדיניות של dōTERRA בנוגע להפרת זכויות יוצרים והסוכן המיועד של dōTERRA לקבלת תביעות בגין הפרת זכויות יוצרים על פי חוק זכויות היוצרים
(512 § USC 17) Digital Millennium:

הודעה על זכויות יוצרים של dōTERRA

dōTERRA Holdings LLC, וחב' האם שלה, מסונפיה וחברות בנות ("dōTERRA") מכבדים את זכויות הקניין הרוחני של אחרים ומחייבים את מי שמבקר באתרים שלנו לעשות זאת. dōTERRA רשאית, בנסיבות מתאימות ולפי שיקול דעתה, להסיר או לבטל גישה לחומרים באתריה המפרים את זכויות היוצרים של אחרים. dōTERRA גם רשאית, לפי שיקול דעתה, להסיר או לבטל קישורים או הפניות למיקום מקוון המכיל חומר מפר או פעילות מפרה.

אם אתה סבור שהשתמשו בעבודותיך באתרים שלנו בכל דרך המהווה הפרת זכויות יוצרים, אנא הודע לנציג זכויות היוצרים של dōTERRA באמצעות הודעה בכתב. על ההודעה לכלול את המידע הבא:

• חתימה אלקטרונית או פיזית של אדם שהוסמך לפעול בשם בעל זכויות היוצרים שהופרה לכאורה;
• תיאור של היצירה המוגנת בזכויות יוצרים שלטענתך הופרה, כולל עותק של היצירה המוגנת בזכויות יוצרים או כתובת דף האינטרנט שבה ניתן למצוא את היצירה המוגנת בזכויות יוצרים;
• זיהוי המיקום באתרינו של החומר שלטענתך הופרה, או הקישור או הפניה לאתר אינטרנט אחר המכיל את החומר שאתה טוען הופר;
• שמך, כתובת, מספר טלפון וכתובת דוא"ל;
• הצהרה על ידך כי אתה מאמין בתום לב כי השימוש במחלוקת בחומר הנדון אינו מורשה על ידי בעל זכויות היוצרים, הסוכן של בעל זכויות היוצרים או החוק; ו-
• הצהרה על ידך, בשבועה, כי המידע בהודעה זו הוא מדויק וכי אתה בעל זכויות היוצרים של החומר שהופרה לכאורה או מורשה לפעול בשמו של בעל זכויות היוצרים.

נציג זכויות היוצרים של dōTERRA להודעות על תביעות בגין הפרת זכויות יוצרים באתרים הוא Rick Gunnerson, עימו ניתן ליצור קשר כדלקמן:

בדואר:
dōTERRA
לידי: המחלקה המשפטית
389 West 1300 South
Pleasant Grove, Utah 84062

על ידי מייל:
rgunnerson@dottera.com

על ידי טלפון:+1(008)1518-114

Select Your Continent

Select Your Region

Select Your Location

Select Your Language