Science


ภารกิจของ "โดเทอร์ร่า" คือการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาน้ำมันหอมระเหยให้มีคุณภาพที่ดีที่สุด รวมถึงคิดค้นและนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ผลิตมาจากแหล่งวัตถุดิบทางธรรมชาติ  ความสำเร็จของ "โดเทอร์ร่า" ถูกสร้างขึ้นด้วยความทุ่มเทในการทำงานของทีมนักวิทยาศาสตร์ที่มีความแข็งแกร่ง รวมถึงผู้ที่ให้คำปรึกษาทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ที่มีชื่อเสียงมากมาย ด้วยการผนึกกำลังความรู้ความสามารถจากทุกฝ่าย  "โดเทอร์ร่า" จึงสามารถเป็นผู้นำและสร้างความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ในวงการน้ำมันหอมระเหยให้โดดเด่น โดยผ่านการร่วมมือกับสถาบันการศึกษา ภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการแพทย์ต่างๆ

Select Your Continent

Select Your Region

Select Your Location

Select Your Language