Privacy Policy - Svenska


Ikraftträdande: 11 december, 2018

doTERRA GH Ireland Limited och dess samarbetspartners och dotterbolag (gemensamt "doTERRA" eller "oss") värnar om din integritet. Denna sekretesspolicy för webbtjänster beskriver vilka typer av personuppgifter som vi erhåller via doTERRAs webbplatser och mobila applikationer som anges i bilaga A (gemensamt "webbplatser"), hur vi kan använda informationen, med vilka som vi delar den och de valmöjligheter som finns gällande vår användning av informationen. Policyn beskriver även de åtgärder vi vidtar för att skydda de personuppgifter som vi samlar in och hur enskilda personer kan kontakta oss gällande vår sekretesspraxis.

Databehandlaren som hanterar de personuppgifter som beskrivs i detta meddelande är doTERRA GH Ireland Limited, med adressen 32 Molesworth Street, Dublin 2, Ireland (hädanefter "doTERRA GH");  doTERRA Enterprises, sàrl, med adressen 39, Avenue John F. Kennedy L-1855 Luxemburg (hädanefter "doTERRA Enterprises") och den lokala underorganisationen ur doTERRA-gruppen som ansvarar för det land där du köper doTERRA- produkter eller tjänster (hädanefter "doTERRA Local").

Klicka på en av länkarna nedan för att gå till det listade avsnittet:

Information som vi samlar in

Information som vi samlar in automatiskt

Hur vi använder informationen som vi samlar in

Informationsutbyte

Dina valmöjligheter och rättigheter

Andra online-tjänster och tredjepartsfunktioner

Hur vi skyddar dina personuppgifter

Lagring av personuppgifter

Barns personuppgifter

Uppdateringar av denna sekretesspolicy

Hur du kan kontakta oss

Information som vi samlar in

De typer av personuppgifter som vi samlar in inkluderar: kontakt-och identifieringsinformation, till exempel namn, telefon- och faxnummer, e-post- och leveransadress, tidszon, underskrifter, elektroniska signaturer och skatteregistreringsnummer/nationellt id-nummer; information som används för att skapa ditt konto för att komma åt webbplatserna, till exempel födelsedatum, partners eller makas/makes namn, foto, föredraget språk och online-lösenord; betalningsinformation, till exempel faktureringsadress och betalkortsinformation, inklusive kortnummer, förfallodatum och säkerhetskod, vilket överförs, samlas in och lagras av vår betalningshanterare från tredje part för vår räkning; bekräftelse/godkännande av allmänna villkor och företagspolicy; anslutnings- eller trafikdata, till exempel inloggningsuppgifter, IP-adresser, tidsstämplar, webbläsartyp och URL-aktivitet (för identifiering av skadliga URL-strängar); lokaliseringsuppgifter, till exempel IP-adress för platsinformation; och andra personuppgifter som finns i innehåll som du skickar till oss, till exempel genom "feedback"-funktionen, offentliga forum eller kundsupportverktyg på webbplatserna.

Om du är en Wellness Advocate bearbetar vi även information om upline- och downline-distributörer, plats för schemalagda möten och, med ditt medgivande, information i kundberättelser om doTERRAs produkter, vilka kan innehålla känsliga personuppgifter.

Om du är en grossistkund eller privatkund behandlar vi, med ditt medgivande, information i kundberättelser om doTERRAs produkter, vilka kan innehålla känsliga personuppgifter.

Information som vi samlar in automatiskt

När du interagerar med webbplatserna samlar vi in viss information på automatisk väg, till exempel cookies, webbserverloggar, webbfyrar och annan teknik. Vi kan använda dessa automatiserade tekniker för att samla in information om din utrustning, din webbläsaraktivitet och ditt användningsmönster. Den information vi erhåller på detta sätt kan inkludera din enhets IP-adress, andra identifierare som är kopplade till dina enheter, webbläsarens egenskaper, enhetens egenskaper, språkinställningar, hänvisande sida/utgångssida, klickströmsdata och datum och tid för besök. Se vår policy för cookies.

för mer information om hur informationen som vi erhåller på automatisk väg behandlas.

Hur vi använder informationen som vi samlar in

Vi använder den information vi får om dig för att uppfylla vårt avtal med dig eller för att vidta åtgärder på din begäran innan du ingår ett avtal, i synnerhet för att: tillhandahålla våra produkter och tjänster till dig; upprätta och hantera ditt konto hos doTERRA; bearbeta och fullfölja beställningar i samband med våra produkter och tjänster och hålla dig informerad om status för din beställning; identifiera och autentisera dig så att du kan beställa våra produkter och få tillgång till och använda webbplatserna; upprätta fakturor och beräkna provisioner; och ge teknisk support.

Dessutom använder vi den information som vi samlar in i den utsträckning som krävs för våra legitima intressen, i synnerhet för att: utföra dataanalys (inklusive marknadsundersökningar, trendanalys, finansiell analys och anonymisering och sammanställning av personuppgifter); bedriva, utvärdera, utveckla, hantera och förbättra vår verksamhet och våra webbplatser (inklusive drift, administration, analys och förbättring av våra produkter, tjänster och webbplatser; utveckling av nya produkter och tjänster; hantering och utvärdering av effektiviteten i vår kommunikation; redovisning, revision, faktureringsavstämning och insamlingsaktiviteter och andra interna funktioner); skydda mot, identifiera och förhindra bedrägerier och andra brottsliga verksamheter, anspråk och skyldigheter; följa och tillämpa relevanta branschstandarder och -policyer, inklusive denna sekretesspolicy för webbtjänster och andra doTERRA-användarvillkor och relaterade dokument; skicka reklammaterial, nyhetsbrev och annan kommunikation om våra produkter och tjänster för att kommunicera om, och administrera deltagande i, speciella evenemang, program, kampanjer, erbjudanden, undersökningar, fokusgrupper och marknadsundersökningar; och, om du är en Wellness Advocate, för att rapportera till upline- och downline-distributörer.

Dessutom kan vi behandla dina personuppgifter för att följa och tillämpa gällande rättsliga krav som vi är föremål för och för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk, oavsett om det rör sig om domstolsförfarande eller i administrativt eller utomrättsligt förfarande.

Vi kan även använda den information vi samlar in om dig på andra sätt, för vilka vi tillhandahåller särskilda meddelanden vid tidpunkten för insamlingen och erhåller även ditt medgivande om det krävs enligt gällande lag.

Informationsutbyte

Vi säljer inte eller på annat sätt delar personuppgifter om dig utöver det som beskrivs i denna sekretesspolicy för webbtjänster. Vi kan dela dina personuppgifter med (1) våra partners och dotterbolag och (2) våra tjänsteleverantörer som utför tjänster för vår räkning, till exempel orderuppfyllelse, kundsupport, betalningshantering, bearbetning av provisioner och bonusar, leverans av varor, försäljningshantering, säkerhetsanalys och dataanalys. Vi tillåter inte att våra tjänsteleverantörer använder eller avslöjar information utöver vad som krävs för att utföra tjänster för vår räkning eller för att uppfylla rättsliga krav. Kontakta oss genom kontaktuppgifterna nedan om du vill få mer information om samarbetspartners och tjänsteleverantörer från tredje part med vilka vi kan dela dina personuppgifter.

Om du är en Wellness Advocate delar vi även dina personuppgifter med dina upline- och downline-distributörer.

Vissa av dessa mottagare finns utanför Europeiska unionen, inklusive i jurisdiktioner som enligt den Europeiska kommissionen inte uppfyller en adekvat nivå av uppgiftsskydd. I detta fall ser doTERRA till att det finns lämpliga skyddsåtgärder som syftar till att säkerställa en sådan nivå av uppgiftsskydd, inklusive genom att välja ut tjänsteleverantörer som antingen är certifierade enligt EU-U.S. eller Swiss-U.S. Privacy Shield-ramverk i enlighet med artikel 45 ur GDPR, eller genom att verkställa dataöverföringsavtal med våra tjänsteleverantörer som grundar sig på Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler enligt artikel 46 i GDPR. Du kan få mer information om platsen för de mottagare med vilka vi delar dina personuppgifter och begära en kopia av de skyddsåtgärder som vi har infört genom att kontakta oss enligt anvisningarna i avsnittet "Hur du kan kontakta oss" nedan.

Vi kan även lämna ut information om dig (1) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller en rättslig process (till exempel ett domstolsbeslut eller stämning); (2) som svar på förfrågningar från statliga myndigheter, till exempel brottsbekämpande myndigheter; (3) för att upprätta, utöva eller försvara våra lagliga rättigheter; (4) när vi anser att utlämnande av uppgifter är nödvändigt eller lämpligt för att förhindra fysisk eller annan skada eller ekonomisk förlust; (5) i samband med en undersökning av misstänkt eller faktisk olaglig verksamhet; eller (6) med ditt medgivande. Vi förbehåller oss rätten att överföra all information som vi har om dig i händelse av att vi säljer eller överför hela eller en del av vår verksamhet eller tillgångar (inklusive vid fusion, förvärv, joint venture, omorganisation, avyttring, upplösning eller likvidation).

Dina valmöjligheter och rättigheter

Vi erbjuder dig vissa val i samband med de personuppgifter som vi har om dig. Med förbehåll för tillämplig lag har du rätt att (1) få tillgång till de personuppgifter som vi behåller om dig; (2) begära att vi korrigerar eller raderar dina personuppgifter; (3) begränsa vår hantering av dina personuppgifter; (4) när som helst bestrida hantering av dina personuppgifter av skäl som är relaterade till din specifika situation och, under alla omständigheter, behandling av dina personuppgifter för direkt marknadsföring; samt (5) när som helst återkalla ditt samtycke i den händelse att du har samtyckt till behandlingen av dina personuppgifter. Med förbehåll för tillämplig lag har du även rätt att, i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format, ta emot de personuppgifter som du har lämnat till oss om dig, med ditt medgivande eller baserat på ett avtal som du är part i. Du har också rätt att få dessa uppgifter överförda till en annan datahanterare, där det är tekniskt genomförbart. Du kan också lämna in ett klagomål till en dataskyddsmyndighet om du inte är nöjd med våra svar.

För att utöva dessa rättigheter kontaktar du oss enligt anvisningarna i avsnittet "Hur du kan kontakta oss" i denna sekretesspolicy. För att skydda din integritet och upprätthålla säkerheten kan vi vidta åtgärder för att verifiera din identitet innan du får tillgång till informationen eller innan vi uppfyller din begäran. I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag kan vi ta ut en skälig avgift för att uppfylla din begäran om vi finner den uppenbart ogrundad eller orimlig, eller, vid en tillträdesförfrågan, för att ge dig ytterligare kopior av de personuppgifter som vi har om dig.

Andra online-tjänster och tredjepartsfunktioner

Webbplatserna kan tillhandahålla länkar till andra onlinetjänster för din bekvämlighet och information, och kan inkludera funktioner från tredje part såsom appar, verktyg, betaltjänster, widget- och plugin-program (t.ex. knappar för Facebook, Twitter, Instagram, YouTube och Pinterest). Dessa onlinetjänster och tredjepartsfunktioner kan drivas oberoende från oss. De berörda tredjeparternas integritetsskydd, inklusive information om de uppgifter som de kan samla in om dig, lyder under dessa parters sekretesspolicyer, som vi starkt föreslår att du granskar.

I den mån länkade onlinetjänster eller funktioner från tredje part inte ägs eller kontrolleras av oss är doTERRA inte ansvariga för dessa tredjeparters informationspraxis.

Hur vi skyddar dina personuppgifter

Vi upprätthåller administrativa, tekniska och fysiska skyddsåtgärder för att skydda personuppgifter mot obehörig åtkomst, avslöjande eller användning.

Lagring av personuppgifter

I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lag behåller vi personuppgifter som vi erhåller om dig under hela vårt avtalsförhållande, och utöver det en rimlig tidsperiod för att kunna genomföra regelbundna borttagningsrutiner, ta hänsyn till tillämplig preskriptionstid eller följa tvingande tillämplig lag.

Barns personuppgifter

Webbplatserna är avsedda för en allmän publik tjänst och är inte riktade till barn. doTERRA samlar inte medvetet in eller ber om personuppgifter från barn under 16 år. Om vi får reda på att vi har samlat in personuppgifter från en person som är under 16 år kommer vi omgående att ta bort de uppgifterna. Kontakta oss på privacy@doterra.com om du tror att en person under 16 år kan ha lämnat sina personuppgifter till oss. privacy@doterra.com.

Uppdateringar av denna sekretesspolicy

Denna sekretesspolicy för webbtjänster kan uppdateras regelbundet för att återspegla förändringar i vår personuppgiftspraxis. Vi kommer att lägga upp meddelanden på webbplatserna för att meddela dig om betydande ändringar i denna sekretesspolicy och anger högst upp i meddelandet när det senast uppdaterades.

Hur du kontaktar oss

Om du har frågor om denna sekretesspolicy för webbtjänster, eller om du vill utöva dina dataskyddsrättigheter, kan du kontakta doTERRA eller skriva till oss på:

doTERRA
Attn: Legal Department
389 South 1300 West
Pleasant Grove, Utah 84062  

Bilaga A

Denna sekretesspolicy för webbtjänster gäller doTERRAs hantering av personuppgifter över internet i samband med följande webbplatser och mobilappar:

www.doterra.myvoffice.com 
doterraeverday.eu 
http://www.labs.doterra.com 
www.sourcetoyou.com 
www.aromatouch.com 
www.doterra.com 
www.doterradiamondclub.com 
www.mydoterra.com

 

Selecciona tu continente

Selecciona tu región

Selecciona tu ubicación

Selecciona tu idioma