Privacy Policy - Eesti


Jõustumiskuupäev: 1. juuli 2021

doTERRA Global Limited Limited ning kõik selle sidus- ja tütarettevõtted (edaspidi ühiselt viidatud kui „doTERRA“ või „meie“) peavad lugu teie privaatsusvajadusest. Privaatsusteatise veebiversioon sisaldab teavet selle kohta, mis laadi isikuandmeid me lisas A loetletud doTERRA veebisaitide ja mobiilirakenduste (edaspidi „saidid“) kaudu hangime, kuidas me võime seda teavet kasutada, kellega me võime seda jagada ja millised on teie valikud seoses sellega, kuidas me seda teavet kasutame. Teatis sisaldab ka meetmeid, mida kasutame hangitud isikuandmete kaitseks, ja teavet selle kohta, kuidas meiega ühendust võtta, kui teil on meie privaatsuspõhimõtete kohta küsimusi.

Teie isikuandmete töötlejad selle teatise kontekstis on doTERRA Global Limited, ametliku aadressiga 32 Molesworth Street, Dublin 2, Iirimaa (edaspidi „doTERRA Global“), doTERRA Enterprises, sarl, ametliku aadressiga 39, Avenue John F. Kennedy L 1855 Luxembourg (edaspidi „doTERRA Enterprises“), ja doTERRA kontserni kohalik haru, mis vastutab selle riigi eest, kust te doTERRA tooteid või teenuseid ostate (edaspidi „kohalik doTERRA“).

Kui klõpsate allpool toodud linkidel, jõuate kohe vajaliku osa juurde.

Millist infot me hangime

Automaatselt kogutav teave

Kuidas me kogutud teavet kasutame

Teabe jagamine

Teie valikud ja õigused

Muud veebiteenused ja kolmandate isikute tehnilised lahendused

Kuidas me isikuandmeid kaitseme

Isikuandmete säilitamine

Laste isikuandmed

Privaatsusteatise uuendused

Kuidas meiega ühendust saada

Millist infot me hangime

Kogume järgmist liiki isikuandmeid:

 • kontakt- ja tuvastamisandmed, nt nimi, telefoni- ja faksinumber, e-posti aadress, posti- ja tarneaadress, ajavöönd, allkiri, elektroonne allkiri, maksukohustuslase number ja isikukood;
 • saitide kasutajakonto loomiseks kasutatud andmed, nt sünniaeg, elukaaslase/abikaasa nimi, foto, keele-eelistus ja võrguparool;
 • makseandmed, nt arveaadress ja maksekaardi andmed, sh kaardi number, aegumiskuupäev ja turvakood, mida edastab, kogub ja talletab meie eest kolmandast isikust maksetöötleja;
 • meie tingimuste ja ettevõtte reeglitega nõustumine;
 • ühenduse ja netiliiklusega seotud andmed, nt logimisandmed, IP-aadressid, ajamärgised, brauseri liik ja URL-i toimingud (pahatahtlike URL-i stringide tuvastamiseks);
 • kohaandmed, nt geograafilise asukoha määramisega seotud IP-aadress; ja
 • muud isikuandmed, mida võib leida teie esitatud sisust, näiteks meile antud tagasisidest, avalikest foorumitest ja saitide klienditoele esitatud infost.

Kui teil on doTERRA konto, siis töötleme ka üla- ja alaliini kontode ning plaanitud kokkusaamiste asukohtadega seotud teavet, ning teie nõusolekul ka potentsiaalselt tundlikke isikuandmeid sisaldavat teavet, mida võib leida doTERRA toodetele antud hinnangutest.

Automaatselt kogutav teave

Kui te saiti kasutate, kogume teavet automaatselt küpsiste, veebiserveri logide, veebimajakate ja teiste tehniliste lahenduste kaudu. Selliste automaatlahendustega saab koguda teavet teie seadmete, sirvimistoimingute ja kasutusmustrite kohta. Sel moel hangitud teave võib muuhulgas sisaldada teie IP-aadressi ja muid seadmete tuvastamiseks kasutatavaid andmeid, veebibrauseri ja seadmete näitajaid, keele-eelistusi, viitavaid ja väljumislehti, teekonnaandmeid ning saidi külastamise kuupäeva ja kellaaega. Lisateavet automaatselt kogutud teabe kohta leiate meie küpsisereeglitest.

Kuidas me kogutud teavet kasutame

Teie kohta kogutud andmeid kasutame teiega sõlmitud lepingu täitmiseks või teie soovil teatud toimingute tegemiseks enne lepingu sõlmimist eelkõige selleks, et

 • pakkuda teile meie tooteid ja teenuseid;
 • luua ja hallata teie doTERRA kontot;
 • töödelda ja täita meie toodete ja teenuste tellimusi ning hoida teid kursis teie tellimuse olekuga;
 • teid tuvastada ja teie isikut kontrollida, et saaksite meie tooteid tellida ning avada ja kasutada
 • meie saite; koostada arveid ja arvutada komisjonitasu ja
 • pakkuda tehnilist tuge.

Lisaks kasutame kogutud teavet enda seaduslike huvide rahuldamiseks, eelkõige selleks, et

 • andmeid analüüsida (sh teha turu-uuringuid, analüüsida suundumusi, teha finantsanalüüse ning isikuandmeid anonüümseks muuta ja koondada);
 • meie ettevõtet ja saite töös hoida, hinnata, arendada, hallata ja tõhustada (sh selleks, et meie tooteid, teenuseid ja saite pakkuda, hallata, analüüsida ja parandada; töötada välja uusi tooteid ja teenuseid; hallata ja hinnata meie kliendisuhtluse tõhusust; tegeleda raamatupidamise, auditeerimise, arveldamise ja raha sissenõudmise ning muude ärisiseste tegevustega);
 • kaitsta ettevõtet pettuste ja muude kuritegude, pahatahtlike nõuete ja muu vastutuse eest, tuvastada
 • nimetatud ohud ja neid ennetada; järgida ja kehtestada asjakohaseid norme ja reegleid, sh käesolev privaatsusteatis ning muud doTERRA kasutustingimused ja eespool tooduga seonduvad dokumendid;
 • saata kampaaniamaterjale, uudiskirju ja muud teavet toodete ja teenuste kohta, hallata osalemist
 • eriüritustel, programmides, kampaaniates, küsitlustes ning fookusgruppide ja turu-uuringutes; ja
 • edastada teavet Wellness Advocate’i (heaolunõustaja) üla- ja alaliinis tegutsevatele edasimüüjatele.

Peale selle võime töödelda isikuandmeid selleks, et järgida meile seadustega kehtestatud nõudeid ning esitada ise nõudeid või kaitsta end nõuete vastu kas kriminaal-, haldus- või kohtuvälises menetluses.

Võime teie kohta kogutud andmeid kasutada ka muul moel, millest anname teile täpsemalt teada asjaomaste andmete kogumise ajal ja mille jaoks küsime teie luba, kui see on seadusega nõutud.

Teabe jagamine

Me ei müü ega jaga teie isikuandmeid muul otstarbel kui siinses privaatsusteatises kirjeldatud. Võime teie isikuandmeid jagada esiteks meie sidus- ja tütarettevõtetega ning teiseks meie teenuseosutajatega, kes pakuvad meie eest teatud teenuseid, näiteks täidavad tellimusi, pakuvad kliendituge, töötlevad makseid, komisjonitasusid ja preemiaid, tarnivad kaupa, haldavad müügitehinguid ning analüüsivad andmeid ja turvalisust. Me ei luba teenuseosutajatel andmeid kasutada ega avaldada muus kui ainult selles ulatuses, mida läheb vaja meie eest teenuste osutamiseks ja seadusest tulenevate nõuete täitmiseks. Kui soovite rohkem teada nende sidusettevõtete ja kolmandatest isikutest teenuseosutajate kohta, kellega me võime teie isikuandmeid jagada, võtke meiega ühendust allpool toodud kontaktandmetel.

Kui teil on doTERRA konto, jagame teie isikuandmeid teie kontoga seotud müügiinimestega (sh üla- ja alaliinil kontoomanikega), et hallata müügitegevust, komisjonitasu aluseks olevat müügimahtu ja toodete edasimüüki ning koostada tegevusaruandeid.

Osa teie andmete vastuvõtjatest paikneb väljaspool Euroopa Liitu, sealhulgas sellise kohtualluvusega piirkondades, mida Euroopa Komisjon ei ole tunnustanud kui piisava andmekaitsetasemega piirkonda. Sellisel juhul tagab doTERRA, et kehtestatud on piisaval tasemel andmekaitsenõuded, sealhulgas valib doTERRA välja teenuseosutajad, kellel on isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) artikli 45 kohaselt olemas EL-i ja USA või Šveitsi ja USA vahel sõlmitud andmekaitseraamistiku Privacy Shield sertifikaat, või sõlmib GDPR-i artikli 46 kohaselt teenuseosutajatega Euroopa Komisjoni standardklausleid järgivad andmete edastamise kokkulepped. Lisateavet nende andmete vastuvõtjate asukoha kohta, kellega me teie isikuandmeid jagame, ja kehtestatud turvameetmete kohta saate küsida, kui pöördute meie poole, nagu on kirjeldatud allpool jaotises Kuidas meiega ühendust võtta .

Võime teie kohta andmeid avaldada veel järgmistel juhtudel: 1) kui see on seadusest või kohtumenetlusest tulenev kohustus (nt kohtu korralduse või kohtukutse tõttu); 2) kui seda nõuavad valitsusasutused, nt õiguskaitseorganid; 3) kui meil on vaja kehtestada, kasutada või kaitsta oma seadusest tulenevaid õigusi; 4) kui meie veendumuse kohaselt saab andmeid avaldades ennetada füüsilist, rahalist või muud kahju; 5) kui uuritakse kahtlustatavat või reaalselt toimunud ebaseaduslikku tegevust; 6) kui te annate meile selleks loa mis tahes muul põhjusel. Jätame endale õiguse teie kohta kogutud andmeid edastada juhul, kui müüme või anname täielikult või osaliselt üle oma ettevõtte või selle varad (sh ettevõtte liitumise, ostmise, ümberorganiseerimise, loovutamise, lõpetamise ja likvideerimise või ühisettevõtte moodustamise korral).

Teie valikud ja õigused

Teil on teatud valikuvabadus seoses nende isikuandmetega, mida me teie kohta kogume. Kohaldatavate seaduste alusel 1) on teil õigus neid andmeid vaadata, mida me teie kohta säilitame; 2) võite taotleda enda isikuandmete parandamist või kustutamist; 3) on teil õigus seada piiranguid sellele, kuidas me teie isikuandmeid töötleme; 4) võite mis tahes ajal protesteerida enda isikuandmete töötlemise vastu tulenevalt teie konkreetsest olukorrast ja igal ajal keelata isikuandmete töötlemise otseturunduse otstarbel; 5) on teil õigus mis tahes ajal isikuandmete töötlemiseks antud luba tagasi võtta. Kohaldatavate seaduste alusel on teil õigus saada üldkasutatavas, hästi struktureeritud ja masinloetavas vormingus tutvumiseks kõik isikuandmed, mida olete enda nõusolekul või lepinguosalisena meiega jaganud. Teil on õigus nõuda nimetatud teabe edastamist teisele isikuandmete töötlejale, kui see on tehniliselt teostatav. Kui te ei ole meie tegevusega rahul, võite esitada kaebuse andmekaitseorganile.

Oma õiguste kasutamiseks pöörduge meie poole selle privaatsusteatise jaotises Kuidas meiega ühendust võtta kirjeldatud viisil. Selleks et kaitsta teie privaatsust ja tagada andmete turvalisus, võime enne andmetele juurdepääsu andmist või teie taotluse rahuldamist kontrollida teie identiteeti. Seadusega lubatud ulatuses võime teilt küsida taotluse rahuldamise eest mõistlikkuse piires tasu, kui taotlus on meie arvates põhjendamatu või liiga nõudlik või kui peame tegema meie käsutuses olevatest isikuandmetest lisakoopiaid, kui olete taotlenud juurdepääsu oma andmetele.

Muud veebiteenused ja kolmandate isikute tehnilised lahendused

Saitidel võib olla linke, mis viitavad teie mugavuse huvides muudele veebiteenustele ja teabele, ning kolmandate isikute tehnilisi lahendusi, nagu rakendused, tööriistad, makseteenused, vidinad ja lisandmoodulid (nt Facebooki, Twitteri, Instagrami, YouTube’i ja Pinteresti nupud). Taolisi veebiteenuseid ja kolmandate isikute tehnilisi lahendusi käitatakse meist sõltumatult. Asjaomaste kolmandate isikute privaatsuspõhimõtted, sealhulgas teave selle kohta, millist infot nad võivad teie kohta koguda, on kirjas nende isikute privaatsusteatistes, millega soovitame teil tungivalt tutvuda.

doTERRA ei vastuta lingitud veebiteenuste ja kolmandate isikute tehniliste lahenduste teabekäitlemisreeglite eest, kui need isikud ei ole doTERRA omanduses ega kontrolli all.

Kuidas me isikuandmeid kaitseme

Oleme rakendanud haldus-, tehnilisi ja füüsilisi meetmeid, et kaitsta isikuandmeid volituseta juurdepääsu, avaldamise ja kasutamise eest.

Isikuandmete säilitamine

Kohaldatavate seadustega lubatud ulatuses säilitame teie kohta kogutud andmeid meie lepingulise suhte ajal ja mõistliku ajavahemiku jooksul pärast seda, et kustutada need tavapärase kustutusprotseduuri käigus, arvestada kohaldatava aegumisajaga ja pidada kinni kohaldatavate seaduste nõuetest.

Laste isikuandmed

Saidid on loodud inimeste üldiseks teenindamiseks ega ole suunatud lastele. doTERRA ei kogu ega küsi isikuandmeid teadaolevalt alla 16-aastastelt lastelt. Kui saame teada, et oleme kogunud andmeid alaealiselt, kustutame need andmed viivitamata. Kui teil on alust arvata, et alla 16-aastane isik on meile esitanud oma isikuandmeid, võtke meiega ühendust aadressil privacy@doterra.com.

Privaatsusteatise uuendused

Veebis avaldatud privaatsusteatist võidakse aeg-ajalt uuendada, et kajastada muutusi meie isikuandmete töötlemise põhimõtetes. Postitame saidile teate, kui privaatsusteatise veebiversiooni tehakse mõni oluline muudatus, ja märgime teate alguses ära viimase uuenduse tegemise kuupäeva.

Kuidas meiega ühendust saada

Kui teil on selle privaatsusteatise veebiversiooni kohta küsimusi või soovite kasutada oma andmekaitseõigusi, võtke doTERRA-ga ühendust ja saatke kiri aadressile

doTERRA
Attn: Legal Department
389 South 1300 West
Pleasant Grove, Utah 84062  

Lisa A

Privaatsusteatise veebiversioon käsitleb isikuandmete veebis töötlemist järgmistel doTERRA veebisaitidel ja mobiilirakendustes:

www.doterra.myvoffice.com 
doterraeveryday.eu 
http://www.labs.doterra.com 
www.sourcetoyou.com 
www.aromatouch.com 
www.doterra.com 
www.doterradiamondclub.com 
www.mydoterra.com
www.eumarketplace.doterra.com/

 

 

Selecciona tu continente

Selecciona tu región

Selecciona tu ubicación

Selecciona tu idioma