Privacy Policy - Slovenský


Dátum nadobudnutia účinnosti: 1. júla 2021

Spoločnosť doTERRA Global Limited a jej pridružené a dcérske spoločnosti (spoločne označované ako „dōTERRA“ alebo „my“) rešpektujú vaše obavy o súkromie. Online oznámením o ochrane súkromia sa opisujú typy osobných informácií, ktoré získavame cez webové stránky a mobilné aplikácie doTERRA uvedené v prílohe A (spoločne označované ako „stránky“), ako môžeme informácie použiť, s kým sa o ne môžeme deliť a dostupné možnosti, čo sa týka používania informácií z našej strany. Oznámením sa tiež opisujú opatrenia, ktoré robíme na ochranu osobných údajov, ktoré získavame a spôsob, akým sa na nás môžu jednotlivci obrátiť, čo sa týka našich postupov ochrany súkromia.

Prevádzkovateľmi, z hľadiska spracovania vašich osobných údajov opísaných v oznámení, bude spoločnosť doTERRA Global Limited so sídlom na 32 Molesworth Street, Dublin 2, Írsko (ďalej len „doTERRA Global“), doTERRA Enterprises, sarl so sídlom na 39, Avenue John F. Kennedy L 1855 Luxembursko (ďalej len „doTERRA Enterprises“) a miestny subjekt skupiny doTERRA zodpovedný za krajinu, v ktorej kupujete vaše produkty a služby doTERRA (ďalej len „doTERRA Local“).

Kliknutím na nižšie uvedený odkaz prejdete na uvedenú časť:

Informácie, ktoré získavame

Informácie, ktoré získavame automatizovanými prostriedkami

Ako používame informácie, ktoré získavame

Zdieľanie informácií

Vaše možnosti a práva

Ďalšie online služby a funkcie tretích strán

Ako chránime osobné údaje

Uchovávanie osobných údajov

Osobné údaje o deťoch

Aktualizácie tohto oznámenia o ochrane súkromia

Ako nás kontaktovať

Informácie, ktoré získavame

Typy osobných údajov, ktoré získavame, sú:

 • ontaktné a identifikačné údaje, ako je meno, telefónne a faxové číslo, e-mailová, poštová adresa a doručovacia adresa, časové pásmo, podpis, elektronický podpis a DIČ/vnútroštátne identifikačné číslo;
 • informácie použité na vytvorenie účtu na prístup na stránky, ako napríklad dátum narodenia, meno partnera/manžela/manželky, fotografia, preferovaný jazyk a online heslo;
 • platobné údaje, ako je fakturačná adresa a platobné údaje o karte vrátane čísla karty, dátumu skončenia platnosti a bezpečnostného kódu, ktorý prenáša, ukladá a uchováva v našom mene náš spracovateľ platieb ako tretia strana;
 • uznanie/prijatie podmienok a politík spoločnosti;
 • údaje o spojení alebo doprave, ako sú prihlasovacie údaje, adresy IP, časové pečiatky, typ prehliadač a aktivita URL (na odhalenie škodlivých URL reťazcov);
 • lokalizačné údaje ako sú informácie o adrese IP súvisiace s geolokáciou; a
 • ďalšie osobné údaje obsahujúce informácie, ktoré ste nám poskytli, ako napríklad prostredníctvom funkcie „Feedback“ (Spätná väzba), verejné fóra alebo nástroje zákazníckej podpory na stránkach.

Ak ste držiteľom účtu doTERRA, spracúvame aj údaje o účtoch hornej a spodnej línie, miesta plánovaných stretnutí a, s vaším súhlasom, údaje o svedectvách o našich produktoch doTERRA, ktoré môžu obsahovať citlivé osobné údaje.

Informácie, ktoré získavame automatizovanými prostriedkami

Keď komunikujete so stránkami, získavame určité informácie automatizovanými prostriedkami, ako napríklad súbory cookie, servisné záznamy webových serverov, webové signály a ďalšie technológie. Tieto automatizované technológie môžeme využívať na získavanie informácií o vašom zariadení, aktivitách pri prehliadaní a spôsoboch používania. Informácie, ktoré získavame týmto spôsobom môžu zahŕňať adresu IP zariadenia, iné identifikátory spojené s vaším zariadením, charakteristicky webového prehliadača, charakteristiky zariadenia, jazykové preferencie, odkazujúce/výstupné stránky, údaje o pohybe návštevníkov (clickstream) a dátumy a časy návštev na stránkach. Viac informácií o spracovaní údajov, ktoré získavame automatizovanými prostriedkami, nájdete v našej Politike súborov cookie..

Ako používame informácie, ktoré získavame

Informácie, ktoré získavame o vás, používame na realizáciu zmluvy s vami alebo aby sme podnikli kroky na vašu žiadosť pred uzatvorením zmluvy, najmä na to, aby sme:

 • vám poskytovali naše produkty a služby;
 • založili a spravovali váš účet s doTERRA;
 • spracovali a splnili objednávky týkajúce sa našich produktov a služieb a informovali vás o stave objednávky;
 • identifikovali a overili si vás, aby ste si mohli objednať naše produkty a mali prístup a využívali
 • stránky; vytvorili faktúry a vypočítali provízie; a
 • poskytovali technickú podporu.

Okrem toho používame zhromaždené informácie v rozsahu potrebnom na naše legitímne záujmy, najmä na:

 • vykonávanie analýzy údajov (vrátane prieskumu trhu, analýzy trendov, finančnej analýzy a anonymizácie a agregácie osobných informácií);
 • prevádzku, hodnotenie, vývoj, riadenie a zlepšovanie nášho podnikania a stránok (vrátane prevádzky, spravovania, analýzy a zlepšovania našich produktov, služieb a stránok; vývoj nových produktov a služieb; riadenie a hodnotenie účinnosti našej komunikácie; vykonávanie účtovných, audítorských, fakturačných, zmierovacích činnosti a činností zberu a ďalších interných funkcií);
 • ochranu pred, odhalenie a predchádzanie podvodom a inej trestnej činnosti, reklamáciám a iným
 • záväzkom; a na splnenie a vymáhanie príslušných priemyselných noriem a politík vrátane tohto online oznámenia o ochrane súkromia a ostatných podmienok používania a súvisiacich dokumentov doTERRA;
 • zasielanie propagačných materiálov, bulletínov a inej komunikácie o našich produktoch a službách,
 • aby sme informovali o a riadili účasť na konkrétnych podujatiach, programoch, akciách, prieskumoch ponúk, v cieľových skupinách a prieskumoch trhu; a
 • ak ste wellness konzultant, na podávanie správ distribútorom v hornej a spodnej línii.

Okrem toho môžeme vaše osobné údaje spracovávať, aby sme splnili a presadzovali platné zákonné požiadavky, ktorým podliehame, a na vznik, uplatňovanie alebo ochranu právnych nárokov, či už v súdnych, administratívnych alebo mimosúdnych konaniach.

Zhromaždené údaje o vás tiež môžeme využívať inými spôsobmi, ktoré vám osobitné oznámime v čase ich zhromažďovania a na ktoré získame váš súhlas, ak si to platné právne predpisy vyžadujú.

Zdieľanie informácií

Osobné údaje o vás nepredávame ani inak nezdieľame, okrem toho, čo je uvedené v tomto online oznámením o ochrane súkromia. Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s (1) našimi pridruženými a dcérskymi spoločnosťami a (2) našimi poskytovateľmi služieb, ktorí vykonávajú služby v našom mene, ako je plnenie objednávok, zákaznícka podpora, spracovanie platieb, spracovanie provízií a bonusov, odosielanie tovarov, riadenie predaja, analýza bezpečnosti a analýza údajov. Neoprávňujeme našich poskytovateľov služieb, aby používali alebo zverejňovali informácie okrem toho, čo je potrebné na vykonávanie služieb v našom mene alebo na splnenie právnych požiadaviek. Obráťte sa na nás prostredníctvom našich nižšie uvedených kontaktných údajov, ak si želáte získať viac informácií o pridružených spoločnostiach a poskytovateľoch služieb tretích strán, s ktorými môžeme zdieľať vaše osobné údaje.

Ak ste držiteľom účtu doTERRA, vaše osobné údaje zdieľame aj s obchodnou organizáciou správy účtov (vrátane účtov hornej a spodnej línie) na účely spravovania predajov, provízneho objemu, distribúcie produktov a poskytovania správ o činnosti.

Niektorí z týchto príjemcov údajov sa nachádzajú mimo Európskej únie vrátane jurisdikcií, ktoré neboli uznané Európskou komisiou ako poskytujúce náležitú úroveň ochrany údajov. V tomto prípade doTERRA zabezpečuje, aby boli zavedené náležité bezpečnostné opatrenia, ktorých cieľom je zaistiť takúto úroveň ochrany údajov vrátane výberu poskytovateľov služieb, ktorí sú držiteľmi osvedčení podľa EÚ/USA a Švajčiarsko/USA.Rámcové zmluvy o ochrane súkromia podľa článku 45 všeobecného nariadenia o ochrane údajov, alebo dohody o vykonávaní prevodu údajov s našimi poskytovateľmi služieb na základe štandardných zmluvných doložiek Európskej komisie podľa článku 46 všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Viac informácií o mieste, na ktorom sa nachádzajú príjemcovia, s ktorými zdieľame vaše osobné údaje a kópiu bezpečnostných opatrení, ktoré sme zaviedli, môžete požadovať, ak sa na nás obrátite podľa nižšie uvedenej časti Ako nás kontaktovať.

Údaje o vás môžeme zverejniť aj v prípade: (1) že to od nás vyžaduje zákon alebo právny postup (napríklad súdny príkaz alebo predvolanie); (2) reakcie na požiadavky vládnych agentúr, ako sú orgány presadzovania práva; (3) vzniku, uplatňovania alebo ochrany našich zákonných práv; (4) ak sme presvedčený, že zverejnenie je potrebné alebo náležité s cieľom zabrániť fyzickým alebo iným škodám, alebo finančným stratám; (5) súvisiacom s vyšetrovaním podozrivého alebo aktuálne prebiehajúceho protiprávneho konania; alebo (6) v inom prípade s vaším súhlasom. Vyhradzujeme si právo prenášať všetky informácie, ktoré o vás máme v prípade predaja alebo prevodu celého alebo časti nášho podniku alebo aktív (vrátane prípadu zlúčenia, akvizície, spoločného podniku, reorganizácie, zbavenia sa majetku, zrušenia alebo likvidácie).

Vaše možnosti a práva

Ponúkame vám určité možnosti v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré od vás získavame. Podľa platných právnych predpisov môžete: (1) mať právo prístupu k vašim osobným údajom, ktoré o vás uchovávame; (2) požadovať, aby sme opravili alebo vymazali vaše osobné údaje; (3) mať právo získať obmedzenie spracovania vašich osobných údajov; a (4) kedykoľvek namietať voči spracovaniu vašich osobných údajov z dôvodov súvisiacich s vašou osobitnou situáciou a v každom prípade namietať voči spracovaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu; a (5) ak ste súhlasili so spracovaním vašich osobných údajov, máte právo váš predchádzajúci súhlas kedykoľvek stiahnuť. V súlade s platnými právnymi predpismi máte tiež právo dostať, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, osobné údaje, ktoré ste nám o sebe poskytli, s vaším súhlasom alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo strán. Máte tiež právo, ak je to technicky uskutočniteľné, preniesť tieto údaje na iného prevádzkovateľa údajov. Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, môžete tiež podať sťažnosť u orgánu na ochranu údajov.

Na uplatnenie si týchto práv sa na nás obráťte, ako sa uvádza v tomto oznámení o ochrane súkromia v časti Ako nás kontaktovať.Aby sme pomohli chrániť vaše súkromie a zachovať bezpečnosť, môžeme podniknúť kroky na overenie vašej totožnosti pred tým, ako vám poskytneme prístup k údajom alebo vyhovieme vašej žiadosti. V rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi môžeme účtovať odôvodnený poplatok za splnenie vašej požiadavky ak zistíme, že ide o očividne neodôvodnenú alebo prehnanú požiadavku, alebo v prípade žiadosti o prístup s cieľom poskytnúť vám dodatočné kópie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame.

Ďalšie online služby a funkcie tretích strán

Stránky môžu uvádzať odkazy na iné online služby pre vaše pohodlie a informáciu a môžu obsahovať funkcie tretích strán, ako sú aplikácie, nástroje, platobné služby, miniaplikácie a doplnky (napr. tlačidlá na Facebook, Twitter, Instagram, YouTube a Pinterest). Tieto online služby a funkcie tretích strán môžu fungovať nezávisle od nás. Postupy ochrany súkromia príslušných tretích strán vrátane podrobných informácií o údajoch, ktoré môžu o vás zhromažďovať, podliehajú vyhláseniam o ochrane súkromia týchto strán, ktoré vám dôrazne odporúčame si preštudovať.

Keďže akékoľvek prepojené online služieb alebo funkcií tretích strán nie je v našom vlastníctve alebo pod našou kontrolou, doTERRA nezodpovedá za postupy týchto tretích strán, čo sa týka informácií.

Ako chránime osobné údaje

Udržujeme administratívne, technické a fyzické bezpečnostné opatrenia navrhnuté na ochranu osobných údajov pred neoprávneným prístupom, zverejnením alebo používaním.

Uchovávanie osobných údajovn

V rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi uchovávame osobné údaje o vás po dobu trvania nášho zmluvného vzťahu plus primerané obdobie, aby sme mohli vykonať pravidelné postupy mazania alebo vzali do úvahy platný stav doby obmedzenia, alebo vyhoveli povinným platným právnym predpisom.

Osobné údaje detí

Stránky sú určené pre služby širokej verejnosti a nie sú určené pre deti. Spoločnosť doTERRA vedome nezhromažďuje ani nepožaduje osobné údaje detí vo veku do 16 rokov. Ak sa dozvieme, že sme získali osobné údaje od osoby mladšej ako 16 rokov, tieto informácie obratom vymažeme. Ak ste presvedčený, že nám osoba mladšia ako 16 rokov poskytla osobné údaje, obráťte sa na nás na adrese privacy@doterra.com.

Aktualizácie tohto oznámenia o ochrane súkromia

Toto online oznámenie o ochrane súkromia sa môže pravidelne aktualizovať, aby odzrkadľovalo zmeny v našich postupoch týkajúcich sa osobných údajov. Na stránkach zverejníme oznámenie, aby sme vás informovali o podstatných zmenách tohto online oznámenia o ochrane súkromia a v záhlaví oznámenia uvedieme, kedy bolo najnovšie aktualizované.

Ako nás kontaktovať

Ak máte akékoľvek otázky v súvislosti s týmto online oznámením o ochrane súkromia, alebo ak si budete chcieť uplatniť vaše práva na ochranu údajov,   alebo nám napíšte na:

doTERRA
Attn: Legal Department
389 South 1300 West
Pleasant Grove, Utah 84062  

Dodatok A

Toto online oznámenie o ochrane súkromia sa vzťahuje na online spracovanie osobných údajov spoločnosťou doTERRA v súvislosti s týmito webovými stránkami a mobilnými aplikáciami:

www.doterra.myvoffice.com 
doterraeveryday.eu 
http://www.labs.doterra.com 
www.sourcetoyou.com 
www.aromatouch.com 
www.doterra.com 
www.doterradiamondclub.com 
www.mydoterra.com
www.eumarketplace.doterra.com/

 

 

Изберете Вашия континент

Изберете Вашия регион

Изберете Вашето местоположение

Изберете език