Privacy Policy - Nederlands


Ingangsdatum: 23 december 2018

doTERRA GH Ireland Limited en haar dochtermaatschappijen en gelieerde ondernemingen (gezamenlijk "dōTERRA" of "ons") respecteren uw bezorgdheid over privacy. Deze Online Privacykennisgeving beschrijft de soorten persoonlijke informatie die we verkrijgen via de in bijlage A vermelde websites en mobiele applicaties van dōTERRA (gezamenlijk de "Sites"), hoe we de informatie gebruiken, met wie we deze informatie delen en welke opties u hebt met betrekking tot het gebruik van de informatie. De kennisgeving beschrijft ook de maatregelen die we nemen om de persoonlijke informatie die we verkrijgen te beschermen en hoe men contact met ons kan opnemen als het over onze privacypraktijken gaat.

De verantwoordelijken voor de verwerking van uw in deze kennisgeving beschreven persoonsgegevens zijn dōTERRA GH Ireland Limited, gevestigd op 32 Molesworth Street, Dublin 2, Ireland (hierna genoemd: "dōTERRA GH"); dōTERRA Enterprises, sàrl, gevestigd op 39, Avenue John F. Kennedy L-1855 te Luxemburg (hierna genoemd: "dōTERRA Enterprises") en de lokale entiteit van de dōTERRA-groep die verantwoordelijk is voor het land waar u de dōTERRA-producten of -diensten koopt (hierna genoemd: dōTERRA Local).

Klik op een van de onderstaande links om naar de bewuste paragraaf te gaan:

Informatie die we verkrijgen

Informatie die we op geautomatiseerde wijze verkrijgen

Hoe we informatie gebruiken die we verkrijgen

Informatie delen

Uw opties en rechten

Andere onlinediensten en functies van derden

Hoe wij persoonlijke informatie beschermen

Het bewaren van persoonlijke informatie

Persoonlijke informatie van kinderen

Updates van deze privacyverklaring

Hoe kunt u contact met ons opnemen

Informatie die we verkrijgen

De soorten persoonlijke informatie die we verkrijgen zijn onder meer: contact- en identificatie-informatie, zoals naam, telefoon- en faxnummer, e-mailadres, post- en verzendadres, tijdzone, handtekening, elektronische handtekening en fiscaal identificatienummer/nationaal identificatienummer; informatie die wordt gebruikt om uw account aan te maken voor toegang tot de Sites, zoals geboortedatum, naam partner/echtgeno(o)t(e), foto, voorkeurstaal en online wachtwoord; betalingsinformatie, zoals factuuradres en betaalkaartgegevens, waaronder kaartnummer, vervaldatum en beveiligingscode, die namens ons door onze externe betalingsverwerker wordt verstuurd, verzameld en opgeslagen; erkenning/acceptatie van de algemene voorwaarden en het bedrijfsbeleid; verbindings- of verkeersgegevens, zoals inloggegevens, IP-adressen, tijdstempels, browsertype en URL-activiteit (voor het detecteren van kwaadaardige URL-reeksen); locatiegegevens, zoals IP-adresinformatie met betrekking tot de plaatsbepaling; en andere persoonlijke informatie die u ons stuurt, zoals via de functie "Feedback", openbare fora of hulpmiddelen voor klantondersteuning op de Sites.

Als u een Wellness Advocate bent, verwerken we ook informatie betreffende upline en downline distributeurs, de plek van geplande vergaderingen en, met uw toestemming, informatie in productbeoordelingen van dōTERRA, waaronder mogelijk gevoelige persoonsgegevens.

Als u een klant bent uit de groothandels- of kleinhandelsector, verwerken we met uw toestemming informatie in beoordelingen van dōTERRA producten, waaronder mogelijk gevoelige persoonsgegevens.

Informatie die we op geautomatiseerde wijze verkrijgen

Wanneer u de Sites bezoekt, verkrijgen we bepaalde informatie op geautomatiseerde wijze, zoals via cookies, webserverlogboeken, webbakens en andere technologieën. We kunnen deze geautomatiseerde technologieën gebruiken om informatie te verzamelen over uw apparatuur, browse-commandos en gebruikspatronen. De informatie die we op deze manier verkrijgen, kan bestaan uit het IP-adres van uw apparaat, andere identificatiegegevens die met uw apparaten zijn verbonden, webbrowserkenmerken, apparaatkenmerken, taalvoorkeuren, pagina’s die u hebben doorverwezen/afsluitpaginas, klikstreamgegevens en data plus tijdstippen van sitebezoeken. Voor meer informatie over de verwerking van informatie die we met geautomatiseerde middelen verkrijgen, zie ons Cookiebeleid.

Hoe gebruiken we de informatie die we ontvangen

Wij gebruiken de informatie die we over u verkrijgen om ons contract met u te sluiten of om op uw verzoek voorbereidingen te treffen voorafgaande aan het sluiten van een contract, met name om: onze producten en diensten aan u te leveren, uw account bij dōTERRA aan te maken en te beheren, bestellingen te verwerken en uit te voeren aangaande onze producten en diensten en u op de hoogte te houden van de status van uw bestelling, u te identificeren en te authenticeren zodat u onze producten kunt bestellen en toegang hebt tot de Sites, facturen op te stellen en commissies te berekenen en technische ondersteuning te bieden.

Daarnaast gebruiken we de informatie die we verzamelen voor zover nodig voor onze legitieme belangen, in het bijzonder om data-analyse uit te voeren (inclusief marktonderzoek, trendanalyse, financiële analyse en anonimisering en aggregatie van persoonlijke informatie), onze activiteiten en de Sites te exploiteren, evalueren, ontwikkelen, beheren en verbeteren (inclusief het bedienen, beheren, analyseren en verbeteren van onze producten, diensten en Sites, het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten, het beheren en evalueren van de effectiviteit van onze communicatie, het uitvoeren van activiteiten op het gebied van boekhouding, accountantscontrole, verwerking en invordering van facturen en andere interne functies), te beschermen tegen, identificeren en voorkomen van fraude en andere criminele activiteiten, claims en andere vormen van aansprakelijkheid en relevante normen en beleid in de sector na te leven en te handhaven, waaronder deze online privacykennisgeving en andere dōTERRA-gebruiksvoorwaarden en bijbehorende documenten, promotiemateriaal, nieuwsbrieven en andere mededelingen over onze producten en diensten te verzenden om u op de hoogte te stellen van speciale evenementen, programma's, promoties, offertes, focusgroepen en marktonderzoek en uw deelname daaraan te beheren en, als u een Wellness Advocate bent, om te rapporteren aan upline en downline distributeurs.

Daarnaast kunnen wij uw persoonlijke informatie verwerken om de toepasselijke wettelijke vereisten waaraan wij zijn onderworpen na te leven en te handhaven en voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims, hetzij in gerechtelijke procedures, hetzij in een administratieve of buitengerechtelijke procedure.

We kunnen de informatie die we over u verzamelen ook op andere manieren gebruiken waarover we u op het moment van het verzamelen specifiek zullen informeren om uw toestemming te krijgen, indien de toepasselijke wetgeving dat voorschrijft.

Informatiedeling

We verkopen of delen op geen enkele manier persoonlijke informatie over u, behalve zoals staat beschreven in de online privacykennisgeving. We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met 1) onze gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen en 2) onze serviceproviders die namens ons diensten verlenen, zoals orderafhandeling, klantenondersteuning, betalingsverwerking, verwerking van commissies en bonussen, verzending van goederen, verkoopbeheer, veiligheidsanalyse en gegevensanalyse. We machtigen onze serviceproviders niet om de informatie te gebruiken of openbaar te maken, behalve als dat nodig is om namens ons diensten te verlenen of om te voldoen aan wettelijke vereisten. Neem contact met ons op via de onderstaande contactgegevens als u meer informatie wenst te ontvangen over de aangesloten maatschappijen en externe dienstverleners met wie we uw persoonlijke gegevens kunnen delen.

Als u een Wellness Advocate bent, delen we uw persoonlijke informatie ook met uw upline- en downline-distributeurs.

Sommige van deze ontvangers van gegevens bevinden zich buiten de Europese Unie, onder andere in rechtsgebieden die door de Europese Commissie niet zijn aangemerkt als gebieden die een voldoende mate van gegevensbescherming bieden. In dit geval zorgt dōTERRA ervoor dat passende voorzorgsmaatregelen worden getroffen om een dergelijk niveau van gegevensbescherming te waarborgen, onder meer door dienstverleners te selecteren die ofwel gecertificeerd zijn in het kader van het EU-VS- en Zwitersland-VS-privacyschild overeenkomstig artikel 45 van de AVG of het uitvoeren van overeenkomsten voor gegevensoverdracht met onze dienstverleners op basis van de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie overeenkomstig artikel 46 van de AVG. U kunt meer informatie opvragen over de plaats waar de ontvangers van uw persoonlijke informatie gevestigd zijn en een kopie opvragen van de beschermingsmaatregelen die we hebben ingesteld door contact met ons op te nemen, zoals aangegeven in de onderstaande sectie  Contact met ons opnemen. 

We kunnen ook informatie over u vrijgeven 1) als we daartoe wettelijk of juridisch verplicht zijn (zoals een gerechtelijk bevel of een dagvaarding), 2) in reactie op verzoeken van overheidsinstanties, zoals wetshandhavingsinstanties, 3) om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, 4) wanneer wij van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk of passend is om lichamelijk of ander letsel en/of financieel verlies te voorkomen, 5) in verband met een onderzoek naar vermoedelijke of feitelijke illegale activiteiten of 6) anderszins met uw toestemming. We behouden ons het recht voor om alle informatie die we over u hebben over te dragen wanneer wij onze onderneming of activa geheel of gedeeltelijk verkopen of overdragen (met inbegrip van een fusie, overname, joint venture, reorganisatie, afstoting, ontbinding of liquidatie).

Uw opties en rechten

We bieden u bepaalde opties aan in verband met de persoonlijke informatie die we over u verkrijgen. Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving kunt u 1) recht hebben op toegang tot alle persoonlijke informatie die wij over u bijhouden, 2) verzoeken om uw persoonlijke gegevens te corrigeren of te wissen, 3) het recht hebben op de beperking van onze verwerking van uw persoonlijke en 4) te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke informatie om redenen die verband houden met uw specifieke situatie en in elk geval voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor direct marketingdoeleinden en 5) als u hebt ingestemd met de verwerking van uw persoonlijke informatie, hebt u het recht om uw voorafgaande toestemming op elk gewenst moment weer in te trekken. Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving hebt u ook het recht om, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat, de persoonlijke informatie te ontvangen die u ons hebt verstrekt, met uw toestemming of op basis van een contract waarin u partij bent. U hebt ook het recht om deze informatie naar een andere gegevensbeheerder te laten verzenden, waar dit technisch mogelijk is. U kunt ook een klacht indienen bij een instantie voor gegevensbescherming als u niet tevreden bent met onze antwoorden.

Om van deze rechten gebruik te maken kunt u contact met ons opnemen zoals aangegeven in de sectie Contact met ons opnemen in deze privacykennisgeving. Om uw privacy te beschermen en de veiligheid te garanderen, kunnen wij stappen ondernemen om uw identiteit na te gaan voordat u toegang krijgt tot de informatie of om aan uw verzoek te voldoen. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, kunnen we een redelijke vergoeding vragen om aan uw verzoek te voldoen als we vinden dat dit kennelijk ongegrond of buitensporig is, of in geval van een toegangsverzoek, om u aanvullende exemplaren te verstrekken van de persoonlijke informatie die wij over u bijhouden.

Andere onlinediensten en functies van derden

De Sites kunnen links naar andere onlinediensten geven voor uw gemak en informatie en kunnen functies van derden bevatten, zoals apps, hulpmiddelen, betalingsdiensten, widgets en plug-ins (bijv. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube en Pinterest-functies). Deze onlinediensten en functies van derden kunnen onafhankelijk van ons werken. De privacypraktijken van de betrokken derden, inclusief details over de informatie die zij over u kunnen verzamelen, zijn onderworpen aan de privacyverklaringen van deze partijen. We raden u ten zeerste aan deze door te lezen. 

Voor zover gekoppelde onlinediensten of functies van derden geen eigendom zijn of onder zeggenschap staan van ons, is dōTERRA niet verantwoordelijk voor de informatiepraktijken van deze derde partijen.

Hoe wij persoonlijke informatie beschermen

Wij onderhouden administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen die zijn ontworpen om persoonlijke informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking of gebruik.

Bewaring van persoonlijke informatie

Voor zover toegestaan in de toepasselijke wetgeving bewaren wij de persoonlijke informatie die we over u verkrijgen gedurende de duur van onze contractuele relatie, plus een redelijke termijn die ons in staat stelt de reguliere verwijderingsroutines uit te voeren, of om rekening te houden met de toepasselijke verjaringstermijn of om te voldoen aan dwingend toepasselijk recht.

Persoonlijke informatie van kinderen

De Sites zijn ontworpen voor diensten aan het algemeen publiek en zijn niet gerichtop kinderen. dōTERRA verzamelt en vraagt niet bewust om persoonlijke informatie van kinderen onder de 16 jaar. Als we vernemen dat we persoonlijke informatie hebben verzameld van een persoon jonger dan 16 jaar, zullen we die informatie onmiddellijk vernietigen. Als u van mening bent dat een persoon jonger dan 16 jaar ons persoonlijke informatie heeft verstrekt, neem dan contact met ons op via privacy@doterra.com.

Updates van deze privacykennisgeving

Deze online privacykennisgeving kan periodiek worden bijgewerkt om wijzigingen in onze persoonlijke informatiepraktijken weer te geven. We plaatsen een kennisgeving op de Sites om u op de hoogte te stellen van belangrijke wijzigingen in dit Online Privacybeleid en vermelden aan het begin van de kennisgeving wanneer deze voor het laatst is bijgewerkt.

Hoe contact met ons op te nemen

Als u vragen hebt over deze online privacykennisgeving of als u gebruik wilt maken van uw gegevensbeschermingsrechten, neem dan contact op met dōTERRA of schrijf ons op:

dōTERRA
Attn: Legal Department
389 South 1300 West
Pleasant Grove, Utah 84062  

Bijlage A

Deze online privacykennisgeving is van toepassing op de online verwerking van persoonlijke informatie door dōTERRA in verband met de volgende websites en mobiele apps:

www.doterra.myvoffice.com 
doterraeverday.eu 
http://www.labs.doterra.com 
www.sourcetoyou.com 
www.aromatouch.com 
www.doterra.com 
www.mydoterra.com

 

Seleziona il tuo continente

Seleziona la tua regione

Seleziona il tuo paese

Seleziona la lingua