Privacy Policy - Suomi


Voimaantulopäivä: 1.7.2021

doTERRA Global Limited ja sen sisar- ja tytäryhtiöt (yhdessä ”doTERRA” tai "me") kunnioittavat yksityisyyteen liittyviä huoliasi. Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, minkälaisia henkilötietoja doTERRA kerää liitteessä A lueteltujen verkkosivustojen ja mobiilisovellusten (yhdessä ”sivustot”) kautta, mihin tarkoitukseen tietoja käytetään, kenen kanssa tietoja voidaan jakaa, ja miten käyttäjä voi vaikuttaa henkilötietojensa käyttämiseen. Lisäksi selosteessa kuvataan, miten kerätyt henkilötiedot on suojattu, ja kerrotaan, miten käyttäjä voi ottaa meihin yhteyttä tietosuojakäytäntöihin liittyvissä asioissa.

Tässä selosteessa kuvattujen henkilötietojen käsittelyssä rekisterinpitäjinä toimivat doTERRA Global Limited, jonka osoite on 32 Molesworth Street, Dublin 2, Irlanti (jäljempänä "doTERRA Global"), doTERRA Enterprises, sarl, jonka osoite on 39, Avenue John F. Kennedy L 1855 Luxemburg (jäljempänä "doTERRA Enterprises") sekä doTERRA-konsernin paikallinen yksikkö, joka vastaa maasta, jossa käyttäjä ostaa doTERRA-tuotteita tai -palveluja (jäljempänä ”paikallinen doTERRA”).

Asiakirjan eri osiin pääset alla olevia linkkejä napauttamalla:

Kerätyt tiedot

Automatisoidusti kerätyt tiedot

Kerättyjen tietojen käyttäminen

Tietojen jakaminen

Käyttäjän valinnat ja oikeudet

Muut verkkopalvelut ja kolmansien osapuolten sovellukset

Henkilötietojen suojaaminen

Henkilötietojen säilyttäminen

Lasten henkilötiedot

Tietosuojaselosteen päivittäminen

Yhteystiedot

Kerätyt tiedot

Keräämme seuraavanlaisia henkilötietoja:

 • yhteys- ja tunnistetiedot, kuten nimi, puhelin- ja faksinumero, sähköpostiosoite, posti- ja lähetysosoite, aikavyöhyke, allekirjoitus, sähköinen allekirjoitus ja verotunniste/kansallinen tunnistenumero,
 • tiedot, joita käytetään sivustojen käyttämiseen vaadittavan tilin luomiseen, kuten syntymäaika, kumppanin/puolison nimi, valokuva, ensisijainen kieli ja verkkosalasana,
 • maksutiedot, kuten laskutusosoite ja maksukortin tiedot, mukaan lukien kortin numero, voimassaoloaika ja turvakoodi, jotka maksujen käsittelijänä toimiva ulkopuolinen palveluntarjoaja välittää, kerää ja tallentaa puolestamme,
 • käyttöehtoihin ja yhtiön menettelysääntöihin liittyvät vahvistukset ja hyväksynnät,
 • yhteys- tai liikennetiedot, kuten kirjautumistiedot, IP-osoitteet, aikaleimat, selaintyyppi ja URL-reitit (haitallisten URL-ketjujen havaitsemiseksi);
 • sijaintitiedot, kuten paikannukseen liittyvät IP-osoitetiedot, ja
 • muut henkilötiedot, jotka käyttäjä luovuttaa meille osana esimerkiksi sivustojen palautetoimintojen, julkisten foorumien tai asiakastukityökalujen kautta lähetettyjä sisältöjä.

Jos käyttäjä on doTERRA-tilinhaltija, käsittelemme myös tietoja liittyen ylä- ja alalinjan tileihin, sovittujen tapaamisten pitopaikkoihin ja, käyttäjän suostumuksella, doTERRA-tuotteita koskeviin suosituksiin, jotka saattavat sisältää arkaluontoisia henkilötietoja.

Automatisoidusti kerätyt tiedot

Sivustoja käyttäessäsi keräämme tiettyjä tietoja automatisoidusti esimerkiksi evästeiden, verkkopalvelinlokien ja verkkojäljitteiden avulla. Automatisoitua tietojenkeruuta voidaan käyttää käyttäjän laitteisiin, selaustoimintoihin ja käyttötottumuksiin liittyvien tietojen keräämiseen. Tällä tavoin keräämämme tiedot voivat sisältää laitteesi IP-osoitteen, muita laitteisiin liittyviä tunnisteita, selaimen ja laitteen ominaisuuksia, kieliasetuksia, viitattuja sivuja/poistumissivuja, klikkausvirtatietoja sekä sivustovierailujen päivämääriä ja kellonaikoja. Lisätietoja automatisoidusti kerätyistä tiedoista ja niiden käsittelystä löytyy evästekäytännöstämme..

Kerättyjen tietojen käyttäminen

Käytämme käyttäjistä kerättyjä tietoja sopimussuhteisiin perustuvien velvollisuuksiemme täyttämiseen sekä käyttäjiltä ennen sopimuksen solmimista saatujen pyyntöjen toteuttamiseen, erityisesti

 • tuotteidemme ja palvelujemme tarjoamiseen,
 • doTERRA-tilien perustamiseen ja hallintaan,
 • tuotteisiimme ja palveluihimme liittyvien tilausten käsittelemiseen ja toimittamiseen, sekä tilaustietojen välittämiseen käyttäjälle,
 • käyttäjien tunnistamiseen ja todentamiseen, jotta he voivat tilata tuotteita ja käyttää sivustoja,
 • laskujen laatimiseen ja provisioiden laskemiseen, ja
 • teknisen tuen antamiseen.

Lisäksi käytämme keräämiämme tietoja oikeutettujen etujemme perusteella, erityisesti

 • tietojen analysointiin (esim. markkinatutkimukset, trendianalyysit ja taloudelliset analyysit sekä henkilötietojen anonymisointi ja yhdistely);
 • liiketoimintamme ja sivustojemme hoitamiseen, arviointiin, kehittämiseen, hallintaan ja parantamiseen (esim. tuotteidemme, palveluidemme ja sivustojemme käyttö, hallinta, analysointi ja kehittäminen; uusien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen; viestintä ja sen tehokkuuden arviointi; kirjanpito, tilintarkastukset, laskujen täsmäytys ja perintätoimet sekä muut sisäiset toimet),
 • petoksilta ja muulta rikolliselta toiminnalta sekä vaateilta ja muilta velvoitteilta suojautumiseen sekä
 • niiden tunnistamiseen ja estämiseen, tämän tietosuojaselosteen, muiden doTERRAn käyttöehtojen ja niihin liittyvien asiakirjojen sekä sovellettavien alan standardien ja käytäntöjen noudattamiseen ja täytäntöönpanoon,
 • markkinointimateriaalien, uutiskirjeiden sekä muiden tuotteisiimme ja palveluihimme liittyvien
 • viestien lähettämiseen koskien erityistapahtumia, ohjelmia, kampanjoita, tarjouksia, kyselyitä, kohderyhmiä ja markkinatutkimuksia sekä niihin osallistumista, sekä ja
 • hyvinvointiedustajien ylä- ja alalinjan jakelijoita koskevien ilmoitusten lähettämiseen.

Lisäksi voimme käsitellä henkilötietojasi täyttääksemme sovellettavat, meitä koskevat lakisääteiset velvoitteet, sekä laatiaksemme, esittääksemme ja puolustaaksemme oikeudellisia vaateita tuomioistuinkäsittelyssä tai hallinnollisessa tai tuomioistuimen ulkopuolella tapahtuvassa käsittelyssä.

Voimme myös käyttää käyttäjästä keräämiämme tietoja muilla tavoilla silloin, kun tietojen keräämisestä on annettu erillinen ilmoitus keräämisen aikana, ja keräämiseen on käyttäjän lupa silloin, kun sovellettava laki sitä edellyttää.

Tietojen jakaminen

Emme myy tai muutoin jaa henkilötietojasi muuten kuin tässä tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla. Voimme jakaa henkilötietojasi (1) sisar- ja tytäryhtiöillemme sekä (2) palveluntarjoajille, jotka hoitavat puolestamme esimerkiksi tilauksiin, asiakastukeen, maksujen käsittelyyn, provisioiden ja bonusten käsittelyyn, tavaratoimituksiin, myynninhallintaan tai tietoturva- ja data-analytiikkaan liittyviä tehtäviä. Palveluntarjoajilla ei ole lupaa käyttää tai luovuttaa tietoja muutoin kuin silloin, kun se on tarpeellista puolestamme hoidettujen palvelujen suorittamiseksi tai lakisääteisten vaatimusten noudattamiseksi. Lisätietoja tytäryhtiöistä ja ulkopuolisista palveluntarjoajista, joille voimme jakaa henkilötietojasi, saat ottamalla meihin yhteyttä alla esitettyjä yhteystietoja käyttäen.

Jos olet doTERRA-tilinhaltija, jaamme henkilötietojasi myös tilin myyntiorganisaatiolle (ylä- ja alalinjan tilit mukaan lukien) myynnin, provisiota tuottavan volyymin ja tuotteiden jakelun hoitamiseksi sekä yhteydenpitoraporttien laatimiseksi.

Osa tietojen vastaanottajista sijaitsee Euroopan unionin ulkopuolella, myös lainkäyttöalueilla, joissa tietoturvataso ei Euroopan komission arvion mukaan ole riittävä. Tällöin doTERRA varmistaa, että tietoturvatason edellyttämistä suojatoimista on huolehdittu esimerkiksi valitsemalla palveluntarjoajia, jotka on sertifioitu GDPR:n artiklan 45 mukaisesti EU:n ja Yhdysvaltain sekä Sveitsin ja Yhdysvaltain välisillä Privacy Shield -järjestelyillä, taijoiden kanssa se on solminut GDPR:n artiklassa 46 annettuihin Euroopan komission vakiosopimuslausekkeisiin perustuvan tietojensiirtosopimuksen. Lisätietoja henkilötietojasi saavien vastaanottajien sijainnista tai käytetyistä suojatoimista saat ottamalla meihin yhteyttä kohdassa Yhteystiedot kerrotulla tavalla.

Voimme myös jakaa henkilötietojasi silloin, kun (1) laki tai oikeusprosessi (esim. tuomioistuimen määräys tai haaste) sitä edellyttää, (2) lainvalvontaviranomainen tai muu hallintoelin sitä pyytää, (3) se on tarpeellista laillisten oikeuksiemme luomiseksi, käyttämiseksi tai puolustamiseksi, (4) meillä on syytä uskoa, että tietojen jakaminen on välttämätöntä tai asianmukaista fyysisen tai muun vahingon tai taloudellisen menetyksen estämiseksi, (5) se liittyy epäillyn tai tosiasiallisen laittoman toiminnan tutkimiseen, (6) olet antanut suostumuksesi tietojen jakamiseen. Pidätämme oikeuden siirtää hallussamme olevia henkilötietoja siinä tapauksessa, että myymme tai siirrämme liiketoimintamme tai omaisuutemme joko osittain tai kokonaan (esim. fuusion, yrityskaupan, yhteisyrityksen perustamisen, uudelleenorganisoinnin, divestoinnin, yhtiön hajottamisen tai konkurssin yhteydessä).

Käyttäjän valinnat ja oikeudet

Sinulla on tiettyjä vaihtoehtoja sinusta keräämiimme henkilötietoihin liittyen. Sovellettavan lain mukaan sinulla on oikeus (1) tarkastaa hallussamme olevat henkilötietosi, (2) pyytää henkilötietojesi korjaamista tai poistamista, (3) rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä, (4) milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä oikeutettuun etuun vedoten, ja joka tapauksessa vastustaa henkilötietojen käyttämistä suoramarkkinointitarkoituksiin, ja (5) milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumus henkilötietojesi käsittelyyn. Sovellettavan lain mukaan sinulla on myös oikeus saada jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa henkilötiedot, jotka olet luovuttanut meille suostumuksesi tai sopimuksen nojalla. Sinulla on myös oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, jos se on teknisesti mahdollista. Jos et ole tyytyväinen meiltä saamiisi vastauksiin, sinulla on oikeus tehdä kantelu tietosuojavaltuutetulle.

Yllä lueteltuihin oikeuksiin liittyvät pyynnöt voi lähettää Yhteystiedot annettuihin osoitteisiin. Yksityisyytesi suojaamiseksi ja turvallisuuden takaamiseksi voimme pyytää sinua todistamaan henkilöllisyytesi ennen tietojen luovuttamista tai pyyntöösi suostumista. Sovellettavan lain sallimissa puitteissa voimme periä pyynnön toteuttamisesta kohtuullisen maksun silloin, kun pyyntö on mielestämme ilmeisen perusteeton tai kohtuuton, tai tietoja tarkistettaessa silloin, kun hallussamme olevista tiedoista halutaan ylimääräisiä kopioita.

Muut verkkopalvelut ja kolmansien osapuolten sovellukset

Sivustoilla voi olla muihin verkkopalveluihin johtavia linkkejä, joiden on tarkoitus parantaa käyttökokemustasi tai tarjota lisätietoa, sekä kolmansien osapuolten sovelluksia, työkaluja, maksupalveluita, pienoisohjelmia ja lisäosia (esim. Facebook-, Twitter-, Instagram-, YouTube- ja Pinterest-painikkeet). Verkkopalvelut ja kolmansien osapuolten sovellukset saattavat toimia meistä riippumattomasti. Näiden kolmansien osapuolten tietosuojakäytännöt, mukaan lukien heidän sinusta mahdollisesti keräämät henkilötiedot, ovat kyseisten kolmansien osapuolten tietosuojaselosteiden alaisia. Suosittelemme painokkaasti näihin selosteisiin tutustumista.

Siltä osin kuin linkitetyt verkkopalvelut tai kolmansien osapuolten sovellukset eivät ole meidän omistuksessamme tai hallinnassamme, doTERRA ei vastaa näiden kolmansien osapuolten tietokäytännöistä.

Henkilötietojen suojaaminen

Käytämme hallinnollisia, teknisiä ja fyysisiä suojatoimia, joiden tarkoituksena on suojata henkilötietoja luvattomalta pääsyltä, levittämiseltä tai käytöltä.

Henkilötietojen säilyttäminen

Säilytämme sinua koskevia henkilötietoja sovellettavan lain sallimissa puitteissa sopimussuhteemme ajan ja sen päätyttyä kohtuullisen, tietojen poistamiseen vaaditun ajan, tai ajan, joka on tarpeen sovellettavan vanhentumisajan tai lainsäädännön mukaan.

Lasten henkilötiedot

Sivustot on suunniteltu laajalle yleisölle, eikä niitä ole suunnattu lapsille. doTERRA ei tietoisesti kerää tai pyydä henkilötietoja alle 16-vuotiailta lapsilta. Jos havaitsemme, että olemme keränneet henkilötietoja alle 16-vuotiaalta, poistamme tiedot viipymättä. Jos epäilet, että alle 16-vuotias on antanut meille henkilötietojaan, ole hyvä ja ota meihin yhteyttä osoitteella privacy@doterra.com.

Tietosuojaselosteen päivittäminen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää, mikäli henkilötietojen käsittelyyn liittyvät käytänteemme muuttuvat. Tietosuojaselosteeseen tehdyistä merkittävistä muutoksista ilmoitetaan sivustoilla. Ilmoituksen ylälaidassa kerrotaan, milloin selostetta on viimeksi päivitetty.

Yhteystiedot

Jos sinulla on kysyttävää tästä tietosuojaselosteesta tai haluat lähettää meille tietojesi käsittelyä koskevan pyynnön, ole hyvä ja ota yhteyttä doTERRAan tai kirjoita meille osoitteella:

doTERRA
Attn: Legal Department
389 South 1300 West
Pleasant Grove, Utah 84062  

Liite A

Tämä tietosuojaseloste koskee doTERRAn suorittamaa henkilötietojen käsittelyä seuraavien verkkosivustojen ja mobiilisovellusten yhteydessä:

www.doterra.myvoffice.com 
doterraeveryday.eu 
http://www.labs.doterra.com 
www.sourcetoyou.com 
www.aromatouch.com 
www.doterra.com 
www.doterradiamondclub.com 
www.mydoterra.com
www.eumarketplace.doterra.com/

 

 

Válasszon kontinenst

Válasszon régiót

Válassza ki a tartózkodási helyét

Válasszon nyelvet